Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Rozwiązywanie problemów

Błąd/alert EFDE

Objaśnienie

Polityka stanowi, że komputer musi być szyfrowany za pomocą modułu TPM, ale brakuje odpowiedniego modułu. Wymagany jest moduł TPM 2.0.

Polityka konfiguracji EFDE określa, że moduł TPM jest wymagany na potrzeby szyfrowania. Jeśli stacja robocza nie obsługuje modułu TPM 2.0, zastosuj politykę konfiguracji EFDE bez obsługi szyfrowania za pomocą modułu TPM określonej jako wymagana. Jeśli moduł TPM 2.0 jest obsługiwany przez stację roboczą, ale wciąż wyświetlane są błędy, należy przejrzeć dzienniki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Polityka stanowi, że komputer musi być szyfrowany za pomocą funkcji Opal, ale co najmniej jeden dysk nie obsługuje protokołu Opal 2.

Polityka konfiguracji EFDE określa, że funkcja OPAL jest wymagana na potrzeby szyfrowania. Jeśli stacja robocza nie obsługuje funkcji OPAL, zastosuj politykę konfiguracji EFDE bez obsługi szyfrowania za pomocą funkcji OPAL określonej jako wymagana. Jeśli funkcja Opal jest obsługiwana przez stację roboczą, ale wciąż wyświetlane są błędy, należy przejrzeć dzienniki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Licencja wygasa za kilka dni i komputer utraci ochronę. W takim przypadku hasło logowania przed uruchomieniem zostanie usunięte, a komputer uruchomi się bez konieczności uwierzytelniania. Odnów licencję, aby zachować ochronę, albo aktywuj produkt zabezpieczający ESET, jeśli masz już klucz odnowienia lub nową licencję.

W tym stanie logowanie przed uruchomieniem EFDE nie jest wymagane, ale dane na stacji roboczej pozostaną zaszyfrowane. Możesz odnowić istniejącą licencję lub odszyfrować stację roboczą przy użyciu polityki odszyfrowywania.

Licencja wygasła lub jest nieprawidłowa, w związku z czym wyłączono uwierzytelnianie przed uruchomieniem.

Bez ważnej licencji szyfrowanie na stacji roboczej zostanie zachowane, ale logowanie przed uruchomieniem EFDE nie będzie wymagane przed wyświetleniem ekranu logowania do systemu Windows. Aktywuj produkt przy użyciu ważnej licencji EFDE lub odszyfrowanie stacji roboczej i odinstalowanie aplikacji klienckiej EFDE.

Komputer nie jest szyfrowany, a dane stacjonarne nie są chronione.

Jest to ogólny alert wskazujący, że aplikacja kliencka EFDE jest uruchomiona, ale dane na stacji roboczej nie są zaszyfrowane. Aby rozwiązać ten błąd, włącz i skonfiguruj program EFDE.

Nie rozpoczęto szyfrowania na komputerze z powodu błędu. Więcej informacji można znaleźć w dziennikach systemowych.

Nie można uruchomić procesu szyfrowania. Więcej szczegółów dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w dziennikach aplikacji.

Komputer jest gotowy na rozpoczęcie szyfrowania, ale oczekuje na konfigurację hasła wprowadzanego przed uruchomieniem.

Ten błąd wskazuje, że wymagana jest interakcja użytkownika na stacji roboczej. Przed następnym ponownym uruchomieniem zaleca się ustawienie hasła logowania przed uruchomieniem, aby kontynuować proces szyfrowania.

Rozpoczęcie bezpiecznego uruchamiania wymaga ponownego uruchomienia komputera w celu sprawdzenia zgodności sprzętu i oprogramowania układowego oraz przeprowadzenia inicjalizacji.

Po pomyślnym zainstalowaniu produktu ten komunikat o błędzie wskazuje, że kolejnym wymaganym krokiem jest ponowne uruchomienie stacji roboczej w celu zainicjowania trybu bezpiecznego uruchamiania EFDE. Spowoduje to sprawdzenie po raz pierwszy, czy stacja robocza jest zgodna z funkcją EFDE i może zostać zaszyfrowana.

Komputer został uruchomiony ponownie, a bezpieczny start powiódł się, ale szyfrowanie nie zostało włączone prawidłowo przed ponownym uruchomieniem systemu. Z tego powodu szyfrowanie się nie uruchomi. Więcej informacji można znaleźć w dziennikach systemowych.

Jeśli proces bezpiecznego uruchamiania potwierdził, że sprzęt i oprogramowanie układowe stacji roboczej są odpowiednie dla szyfrowania, ale stacja robocza została ponownie uruchomiona przed ustawieniem hasła logowania przed uruchomieniem EFDE, proces szyfrowania zostanie przerwany. Jest to również wskazane w dziennikach stacji roboczej jako: „Bezpieczne uruchomienie wcześniej się powiodło, ale wynik jest teraz nieaktualny i konieczne jest ponowne bezpieczne uruchomienie”.

Proces oceny bezpiecznego uruchomienia można zainicjować za pomocą trzech metod:

W programie ESET PROTECT kliknij Szczegóły komputera > Alerty > następnie pozycję Szyfrowanie nie uruchomiło się i wybierz Powtórz nieudane szyfrowanie.

W programie ESET PROTECT kliknij pozycję Polityki i zmień Ustawieniapolityki:

1.Włącz opcję Włącz szyfrowanie, aby usunąć bieżącą politykę.

2.Wyłącz opcję Włącz szyfrowanie, aby dodać nową politykę.

3.Poczekaj na przetworzenie w kliencie EFDE, aby zresetować stan bezpiecznego uruchomienia.

4.Włącz opcję Włącz szyfrowanie, aby ponownie dodać oryginalną politykę.

Odinstaluj i ponownie zainstaluj klienta EFDE.

Produkt został zainstalowany lub uaktualniony i przed uruchomieniem oprogramowania należy ponownie uruchomić komputer.

Ten błąd jest wyświetlany bezpośrednio po wykonaniu czystej instalacji, ponownej instalacji lub uaktualnienia produktu, gdy konieczne jest ponowne uruchomienie stacji roboczej w celu wznowienia działania produktu. Błąd powinien zniknąć po ponownym uruchomieniu stacji roboczej.

Włączony jest tryb prezentacji

Włączenie trybu prezentacji za pośrednictwem polityki konfiguracji EFDE stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli tryb prezentacji jest włączony, a użytkownik przechodzi do strony internetowej lub aplikacji, która może być problematyczna lub niebezpieczna, może ona zostać zablokowana. Jednak użytkownik nie zobaczy żadnego wyjaśnienia ani ostrzeżenia, ponieważ interakcja użytkownika jest wyłączona.


note

Dzienniki aplikacji klienckiej EFDE można znaleźć na stacji roboczej w następującej lokalizacji:

Windows

C:\ProgramData\ESET\ESET Full Disk Encryption\AIS\Logs\Status.html

C:\ProgramData\ESET\ESET Full Disk Encryption\AIS\Logs\efde_ais_<date>.txt

macOS

/library/application support/eset/ESET Full Disk Encryption/ais/logs/efde_ais_<date>.log

/library/application support/eset/ESET Full Disk Encryption/ais/logs/status.html

Aby wygenerować dzienniki dla zespołu pomocy technicznej, potrzebne jest narzędzie ESET Encryption Diagnostics.