Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quy tắc Chặn

Trong phần Quản lý ứng dụng > Chặn > Quy tắc chặn, bạn có thể tạo các quy tắc chặn ứng dụng dựa trên các tiêu chí sau:

tên ứng dụng hoặc tên gói

thể loại

quyền

appcontrol-blocking_110_1