Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chặn theo quyền ứng dụng

ESET Endpoint Security for Android cung cấp cho quản trị viên tùy chọn chặn ứng dụng theo quyền của ứng dụng. Phần Quy tắc chặn cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các quy tắc đã tạo và danh sách các ứng dụng đã chặn.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa quy tắc hiện có, chạm và giữ vào quy tắc đó và chạm vào Sửa action_button_edit.

Để xóa một số quy tắc khỏi danh sách, hãy chạm và giữ một trong các quy tắc, chọn quy tắc bạn muốn xóa và chạm vào Xóa action_button_delete. Để xóa toàn bộ danh sách, chạm vào CHỌN TẤT CẢ.