Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cách chặn ứng dụng theo thể loại

1.Chạm vào Quản lý ứng dụng > Chặn > Chặn ứng dụng > Chặn theo thể loại.

2.Chọn thể loại đã được xác định trước sử dụng hộp kiểm và chạm vào Chặn.