Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cách chặn ứng dụng theo quyền

1.Chạm vào Quản lý ứng dụng > Chặn > Chặn ứng dụng > Chặn theo quyền.

2.Chọn quyền sử dụng hộp kiểm và chạm vào Chặn.