Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Chặn các nguồn không xác định

Theo mặc định, ESET Endpoint Security for Android không chặn các ứng dụng có được từ internet và bất kỳ nguồn nào khác ngoài cửa hàng Google Play. Phần Ứng dụng bị chặn cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về các ứng dụng bị chặn (tên gói, quy tắc được áp dụng) và tùy chọn gỡ cài đặt hoặc thêm ứng dụng vào danh sách trắng - phần Ngoại lệ.