Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Ngoại lệ

Nhấn vào Quản lý ứng dụng > Chặn > Ngoại lệ > Thêm ngoại lệ và bạn có thể tạo các ngoại lệ để loại trừ một ứng dụng cụ thể ra khỏi danh sách các ứng dụng bị chặn. Quản trị viên quản lý ESET Endpoint Security for Android từ xa có thể sử dụng tính năng mới này để xác định liệu một thiết bị cụ thể có tuân thủ chính sách của công ty liên quan đến các ứng dụng đã cài đặt hay không.

appcontrol-blocking_147_1