Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Quản lý ứng dụng

Tính năng Quản lý ứng dụng cung cấp cho quản trị viên tùy chọn giám sát các ứng dụng đã được cài đặt, chặn quyền truy cập đến các ứng dụng đã được xác định và giảm thiểu rủi ro tiếp xúc bằng cách nhắc người dùng gỡ cài đặt những ứng dụng nhất định. Quản trị viên có thể chọn từ một số phương pháp lọc cho ứng dụng:

Thủ công xác định ứng dụng sẽ bị chặn

Chặn theo thể loại (ví dụ: trò chơi hoặc mạng xã hội)

Chặn theo quyền (ví dụ: ứng dụng theo dõi vị trí)

Chặn theo nguồn (ví dụ: ứng dụng được cài đặt từ các nguồn khác ngoài cửa hàng Google Play)