Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodawanie reguł kontroli dostępu do stron internetowych

W oknie Reguły kontroli dostępu do stron internetowych można ręcznie tworzyć i modyfikować istniejące reguły dostępu do stron internetowych.

Nazwa

W polu Nazwa należy wprowadzić opis reguły ułatwiający jej identyfikację.

Włączono

Klikając przełącznik Włączone, można wyłączać i włączać regułę. Jest to przydatne, gdy użytkownik nie chce trwale usuwać danej reguły.

Czynność

Czynność na podstawie adresu URL lub Czynność na podstawie kategorii:

hmtoggle_plus0Czynność na podstawie adresu URL

hmtoggle_plus0Czynność na podstawie kategorii

Uprawnienia dostępu

 • Zezwól — umożliwia dostęp do adresu URL/kategorii.
 • Ostrzeżenie — ostrzega o danym adresie URL / kategorii.
 • Ostrzegaj zawsze — ostrzega użytkownika o adresie URL/kategorii. Możesz przejść do witryny, ale administrator zostanie o tym powiadomiony.
 • Blokuj — blokuje adres URL / kategorię.

Przedział czasu

Pozwala stosować utworzoną regułę przez określony czas. Z menu rozwijanego wybierz utworzony przedział czasu.

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku

 • Zawsze — rejestrowanie całości komunikacji internetowej.
 • Diagnostyka — zapisywane są informacje potrzebne do ulepszenia konfiguracji programu.
 • Informacje — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
 • Ostrzeżenie — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
 • Brak — nie są tworzone żadne dzienniki.

note

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku można skonfigurować oddzielnie dla każdej listy. Dzienniki ze stanem Ostrzeżenie mogą być gromadzone przez program ESET PROTECT.

Lista użytkowników

 • Dodaj — umożliwia otwarcie okna dialogowego Wybieranie użytkowników lub grup, w którym można wybierać odpowiednich użytkowników. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden użytkownik, reguła będzie stosowana w odniesieniu do wszystkich użytkowników.
 • Usuń— umożliwia usunięcie wybranego użytkownika z filtru.