Obaveštenja putem e-pošte

ESET Endpoint Security može automatski da šalje e-poruke obaveštenja kada se ostvari događaj sa izabranim nivoom obima evidentiranja. U odeljku Osnovno aktivirajte opciju Pošalji obaveštenja o događaju e-poštom da biste aktivirali obaveštenja putem e-pošte.

CONFIG_NOTICE

SMTP server

SMTP server – SMTP server koji se koristi za slanje obaveštenja. (npr. smtp.provider.com:587, unapred definisani port je 25).


note

SMTP serveri sa TLS šifrovanjem su podržani u programu ESET Endpoint Security.

Korisničko ime i lozinka – Ako SMTP server zahteva potvrdu identiteta, u ova polja moraju da se unesu važeće korisničko ime i lozinka da bi se pristupilo SMTP serveru.

Adresa pošiljaoca – Ovo polje navodi adresu pošiljaoca koja će se prikazivati u zaglavlju e-poruka sa obaveštenjem.

Adrese primaoca – U ovom polju su navedene adrese primalaca koje će se prikazivati u zaglavlju e-poruka sa obaveštenjem. Više e-adresa se razdvaja tačkom i zarezom (;).

Aktiviraj TLS – Aktivirajte slanje poruka upozorenja i obaveštenja koje TLS šifrovanje podržava.

Podešavanja e-pošte

U padajućem meniju Minimalni opseg podataka za obaveštenja možete da izaberete početni nivo ozbiljnosti obaveštenja za slanje.

Dijagnostika – Evidentira informacije potrebne za fino podešavanje programa i svih gorenavedenih zapisa.

Informativni – Evidentiraju se informativne poruke, kao što su nestandardni mrežni događaji, uključujući i poruke o uspešnom ažuriranju, kao i svi gorepomenuti zapisi.

Upozorenja – Zapisuje kritične greške i poruke upozorenja (Antistealth ne funkcioniše ispravno ili ažuriranje nije uspelo).

Greške – Zapisuju se greške (zaštita dokumenata nije pokrenuta) i kritične greške.

Kritično – Evidentira samo kritične greške prilikom pokretanja zaštite od virusa ili zaraženog sistema.

Pošalji svako obaveštenje u zasebnoj e-poruci – Kada je aktivirano, primalac dobija novu e-poruku za svako pojedinačno obaveštenje. To može da dovede do velikog broja primljenih e-poruka za kratko vreme.

Interval nakon kog se šalje nova e-poruka sa obaveštenjem (min) – Interval u minutima nakon kog se šalju nova obaveštenja putem e-pošte. Ako podesite ovu vrednost na 0, obaveštenja se šalju odmah.

Format poruke

Komunikacija između programa i daljinskog korisnika ili administratora sistema vrši se putem e-poruka ili LAN poruka (pomoću Windows usluge za razmenu poruka). Podrazumevani format poruka upozorenja i obaveštenja biće optimalan za većinu situacija. U nekim slučajevima, možda će biti potrebno da promenite format poruke o događaju.

Format poruka o događaju – Format poruka o događaju koje se prikazuju na udaljenom računaru.

Format poruka sa upozorenjem na pretnju – Poruke sa upozorenjem na pretnju i poruke obaveštenja imaju unapred definisani podrazumevani format. Savetujemo vam da ne menjate taj format. Međutim, u nekim slučajevima (na primer, ako imate automatizovani sistem za obradu e-pošte), možda ćete morati da promenite format poruka.

Skup znakova – Konvertuje e-poruku u ANSI šifrovanje znakova na osnovu regionalnih postavki operativnog sistema Windows (na primer, windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit ili japanski (ISO-2022-JP)). Na osnovu toga, "á" će se promeniti u "a", a nepoznat simbol u "?".

Koristi Quoted-printable šifrovanje – Izvor e-poruke biće šifrovan u format Quoted-printable (QP) koji koristi ASCII znakove i može ispravno da prenese posebne nacionalne znakove e-poštom u 8-bitnom formatu (áéíóú).

Ključne reči (niske razdvojene znakovima %) u poruci se zamenjuju stvarnim informacijama kao što je navedeno. Dostupne su sledeće ključne reči:

%TimeStamp% – datum i vreme događaja

%Scanner% – modul koji je u pitanju

%ComputerName% – ime računara na kom se pojavilo upozorenje

%ProgramName% – program koji generiše upozorenje

%InfectedObject% – ime zaražene datoteke, poruke itd.

%VirusName% – identifikacija zaraze

%Action% – radnja koja se preduzima zbog infiltracije

%ErrorDescription% – opis događaja ako nije u pitanju virus

Ključne reči %InfectedObject% i %VirusName% se koriste samo za poruke upozorenja na pretnje, a %ErrorDescription% se koriste samo za poruke o događaju.