Vrátenie zmien aktualizácií

Ak máte podozrenie, že nová verzia detekčného jadra alebo programových súčastí môže byť nestabilná alebo poškodená, môžete sa vrátiť na predchádzajúcu verziu a na určený časový interval pravidelné aktualizácie pozastaviť. V tejto sekcii tiež môžete povoliť pravidelné aktualizácie, ktoré ste predtým odložili na neurčito.

ESET Endpoint Security vytvára záložné snímky programových súčastí a detekčného jadra, ktoré môžu byť následne použité pri vrátení zmien na predchádzajúcu verziu (tzv. rollback). Pre vytváranie záložných snímok ponechajte možnosť Vytvárať snímky modulov označenú. Pole Počet záložných snímok určuje počet snímok predošlých verzií modulov a detekčného jadra uložených na lokálnom disku počítača.

Ak kliknete na Vrátenie zmien (Rozšírené nastavenia (F5) > Aktualizácia > Základné > Vrátenie zmien modulov), je potrebné z roletového menu vybrať časový interval, počas ktorého budú pravidelné aktualizácie programových súčastí a detekčného jadra pozastavené.

DIALOG_UPDATE_ROLLBACK

Ak si želáte pravidelné aktualizácie odložiť na neurčito, až pokým ich neskôr manuálne nepovolíte, vyberte možnosť Do zrušenia. Keďže táto možnosť predstavuje potenciálne bezpečnostné riziko, jej výber neodporúčame.

Detekčné jadro sa vráti späť na verziu, ktorá je uložená na disku počítača ako záložná snímka a je najstaršia.

note

Poznámka

Uveďme si príklad, v ktorom najaktuálnejšia verzia detekčného jadra má číslo 19959. Na pevnom disku počítača sú uložené snímky verzií 19958 a 19956. Všimnite si, že 19957 nie je k dispozícii, pretože počítač bol napríklad istú dobu vypnutý a počas tohto obdobia vznikla už novšia aktualizácia, ktorá bola stiahnutá. Ak bolo v poli Počet záložných snímok nastavené číslo 2, po kliknutí na Vrátenie zmien sa detekčné jadro (vrátane programových súčastí) obnoví na verziu s číslom 19956. Tento proces môže chvíľu trvať. Vrátenie detekčného jadra na staršiu verziu sa dá overiť v hlavnom okne programu ESET Endpoint Security v časti Aktualizácia.