Zistené zariadenia

Tlačidlo Načítať zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné.

Po zvolení zariadenia (zo zoznamu Zistené zariadenia) a kliknutí na OK sa zobrazí okno pridania pravidla s predvyplnenými informáciami (všetky nastavenia je možné meniť).