Čo sú politiky?

Správca môže prostredníctvom politík vo webovej konzole ESMC vzdialene aplikovať konkrétne nastavenia na bezpečnostné produkty spoločnosti ESET nainštalované na klientskych počítačoch. Politika môže byť aplikovaná priamo na individuálne počítače, ako aj na skupiny počítačov. Správca tiež môže k počítaču alebo skupine priradiť viacero politík.

Na vytvorenie novej politiky musí mať používateľ pridelené dostatočné povolenia. Na čítanie zoznamu politík a ich konfiguráciu je potrebné povolenie na čítanie. Na priraďovanie politík k cieľovým zariadeniam je potrebné povolenie na použitie. Na vytváranie, zmenu a úpravu politík je potrebné povolenie na zápis.

Politiky sú aplikované v poradí podľa hierarchickej štruktúry statických skupín. Toto však neplatí pre dynamické skupiny, v prípade ktorých sú najskôr prechádzané podradené skupiny. Vďaka tomuto princípu môžete vytvárať globálne politiky pre statické skupiny, zatiaľ čo politiky so špecifickým nastavením môžete priraďovať k podskupinám. Použitím príznakov môže používateľ nástroja ESET Endpoint Security, ktorý má prístup do skupín nachádzajúcich sa vyššie v hierarchii, prepísať politiky nižších skupín. Algoritmus je podrobnejšie vysvetlený v online používateľskej príručke pre ESMC.

note

Priraďujte všeobecnejšie politiky

Ku skupinám, ktoré sa nachádzajú vyššie v hierarchii, odporúčame priraďovať všeobecnejšie politiky (napr. nastavenia aktualizačného servera). Špecifickejšie politiky (napr. nastavenia správy zariadení) by mali byť priraďované hlbšie v stromovej štruktúre skupín. Politiky, ktoré sa nachádzajú v hierarchii nižšie, zvyčajne pri zlučovaní prepisujú nastavenia politík nachádzajúcich sa vyššie v hierarchii (ak nie je určené inak pomocou príznakov politík).