Ako fungujú príznaky

Politika aplikovaná na klientsky počítač je zvyčajne výsledkom zlúčenia viacerých politík do jednej finálnej politiky. Proces zlučovania politík a očakávané správanie finálnej politiky, ktorá bude aplikovaná na klienta, je možné ovplyvniť použitím príznakov. Príznaky určujú, ako je s nastavením v politike zaobchádzané.

Pre každé nastavenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich príznakov:

icon_no_apply_policy Neaplikovať

Akékoľvek nastavenie s týmto príznakom nebude politikou aplikované. To znamená, že neskôr môže byť zmenené inými politikami.

icon_apply_policy Aplikovať

Nastavenie s príznakom Aplikovať bude odoslané na klientske zariadenie. Pri zlučovaní politík však toto nastavenie môže byť prepísané neskoršou politikou. Ak je politika aplikovaná na klientsky počítač a určité nastavenie má tento príznak, dané nastavenie je zmenené bez ohľadu na to, čo bolo na klientskom počítači nakonfigurované lokálne. Keďže nastavenie nie je vynútené, môže byť neskôr zmenené inými politikami.

icon_force_policy Vynútiť

Nastavenie s príznakom Vynútiť má vyššiu prioritu, čiže nemôže byť zmenené inou politikou (ani v prípade, že by neskoršia politika mala príznak Vynútiť). Týmto bude zaručené, že nastavenie nebude zmenené neskoršími politikami pri zlučovaní. Ak je politika aplikovaná na klientsky počítač a určité nastavenie má príznak „Vynútiť“, dané nastavenie bude zmenené bez ohľadu na to, čo bolo na klientskom počítači nakonfigurované lokálne.

example

PRÍKLAD: Ako používateľovi povoliť zobrazovanie všetkých politík

Situácia: Správca chce používateľovi s menom John povoliť vytvárať a upravovať politiky v jeho domácej skupine a zároveň mu umožniť vidieť všetky politiky vytvorené správcom vrátane politík obsahujúcich príznaky icon_force_policy Vynútiť. Správca chce, aby John mohol vidieť všetky politiky, avšak nemohol upravovať existujúce politiky vytvorené správcom. Používateľ John bude môcť vytvárať alebo upravovať politiky iba vo svojej domácej skupine San Diego.

Riešenie: Správca musí vykonať nasledujúce kroky:

Vytvorenie statických skupín a množín povolení

1.Vytvorte novú statickú skupinu s názvom San Diego.

2.Vytvorte novú množinu povolení s názvom Politika – Všetko John s prístupom k statickej skupine Všetko a s povolením na čítanie politík (kategória povolení Politiky).

3.Vytvorte novú množinu povolení s názvom Politika John, prístupom k statickej skupine San Diego, ako aj povolením na zápis v rámci kategórií Skupiny a počítače a Politiky. Táto množina povolení umožňuje Johnovi vytvárať a upravovať politiky v jeho domácej skupine San Diego.

4.Vytvorte nového používateľa John a v sekcii Množiny povolení vyberte vytvorené množiny Politika – Všetko John a Politika John.

Vytvorenie politík

5.Vytvorte novú politiku Všetko – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu Nastavenia, vyberte ESET Endpoint pre Windows, prejdite do sekcie Personálny firewall > Základné a pre všetky nastavenia použite príznak icon_force_policy Vynútiť. Rozbaľte sekciu Priradiť a vyberte statickú skupinu Všetko.

6.Vytvorte novú politiku Johnova skupina – Zapnúť firewall, rozbaľte sekciu Nastavenia, vyberte ESET Endpoint pre Windows, prejdite do sekcie Personálny firewall > Základné a pre všetky nastavenia použite príznak icon_apply_policy Aplikovať. Rozbaľte sekciu Priradiť a vyberte statickú skupinu San Diego.

Výsledok

Politiky vytvorené správcom budú aplikované ako prvé z dôvodu použitia príznaku icon_force_policy Vynútiť. Nastavenia s týmto príznakom majú vyššiu prioritu a nemôžu byť prepísané neskoršou politikou. Po politikách správcu budú aplikované politiky vytvorené používateľom John.

Na zobrazenie konečného poradia politík kliknite na Viac > Skupiny > San Diego. Kliknite na počítač a vyberte možnosť Zobraziť podrobnosti. V sekcii Konfigurácia kliknite na Aplikované politiky.