ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie pravidiel správy zariadení

Pravidlo správy zariadení definuje akciu, ktorá sa má vykonať pri pripojení zariadenia spĺňajúceho kritériá v pravidle k počítaču.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Do poľa Názov zadajte popis pravidla na jeho lepšiu identifikáciu. Prepínačom vedľa položky Pravidlo je zapnuté aktivujete alebo deaktivujete toto pravidlo, čo je užitočné v prípade, že si neželáte vymazať pravidlo natrvalo.

Uplatňovať v intervale – umožňuje vám uplatňovať vytvorené pravidlo len počas určitého časového úseku. Z roletového menu stačí vybrať vytvorený časový interval. Prečítajte si viac o časových intervaloch.

typ zariadenia,

Z roletového menu vyberte typ externého zariadenia (disk, prenosné zariadenie, Bluetooth, FireWire atď.). Informácia o type zariadenia je prevzatá od operačného systému a je uvedená v systémovom Správcovi zariadení (Device manager), ak je zariadenie pripojené k počítaču. Úložné zariadenia zahŕňajú externé disky alebo čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB alebo FireWire. Čítačky smart kariet zahŕňajú čítačky kariet s integrovaným obvodom, ako sú napríklad SIM karty alebo overovacie karty. Medzi zobrazovacie zariadenia patria napríklad skenery alebo digitálne fotoaparáty, ktoré neposkytujú informácie o používateľovi, ale iba o akciách. Keďže neposkytujú informácie o používateľovi, ale iba o akciách, môžu byť blokované len globálne pre všetkých používateľov.


note

Zoznam používateľov nie je dostupný pre modemy. Pravidlo bude použité pre všetkých používateľov a súčasný zoznam používateľov bude vymazaný.

Akcia

Prístup k zariadeniam bez úložiska môže byť povolený alebo blokovaný. Na druhej strane v rámci prístupových práv k úložným zariadeniam môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 • Povoliť – bude povolený úplný prístup k zariadeniu.
 • Blokovať – prístup k zariadeniu bude blokovaný.
 • Blokovať zápis – povolený bude prístup k zariadeniu len na čítanie, nie na zápis.
 • Upozorniť – pri pripojení zariadenia k počítaču, bude používateľ informovaný, či je zariadenie povolené alebo blokované, a táto informácia sa tiež zaznamená do protokolu. Program si zariadenia nepamätá, čo znamená, že príslušné oznámenie sa zobrazí aj pri opätovnom pripojení rovnakého zariadenia.

Majte na pamäti, že pre niektoré typy zariadení nemusia byť dostupné všetky akcie (povolenia). V prípade úložného zariadenia sú dostupné všetky štyri akcie. Ak ide o zariadenie, ktoré neslúži na ukladanie dát, sú k dispozícii len tri akcie (napríklad akcia Blokovať zápis nie je dostupná pri Bluetooth zariadeniach, takže tieto zariadenia možno len povoliť, blokovať alebo na ne upozorniť).

Typ kritéria

Zvoľte Zariadenie alebo Skupinu zariadení.

Nasledujúce parametre možno použiť na vyladenie pravidiel pre rôzne zariadenia. V parametroch sa rozlišujú veľké a malé písmená a sú podporované zástupné znaky (*, ?):

 • Výrobca – filtrovanie podľa názvu výrobcu alebo ID.
 • Model – názov daného zariadenia.
 • Sériové číslo – externé zariadenia zvyčajne majú svoje vlastné sériové číslo. V prípade CD/DVD ide o sériové číslo daného média, nie CD mechaniky.

note

Ak sú vyššie uvedené údaje prázdne, pravidlo bude tieto polia ignorovať. Pri parametroch filtrovania sa vo všetkých textových poliach rozlišujú veľké a malé písmená a sú podporované zástupné znaky, pričom otáznik (?) nahrádza jeden znak, zatiaľ čo hviezdička (*) nahrádza reťazec v dĺžke nula až viac znakov.


note

Na zistenie parametrov zariadenia pripojeného k počítaču najprv vytvorte pravidlo pre daný typ zariadenia a po pripojení zariadenia k počítaču zistite jeho parametre v Protokole správy zariadení.

Závažnosť zapisovania do protokolu

 • Vždy – zaznamenáva všetky udalosti.
 • Diagnostické – zaznamenáva do protokolu informácie dôležité pre ladenie programu.
 • Informácie – zaznamenáva informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj všetky záznamy vyššie.
 • Upozornenia – zaznamenáva varovné správy a kritické chyby a informuje o nich ERA Server.
 • Žiadne – nebudú vytvárané žiadne protokoly.

Pravidlo môže byť obmedzené len na určitých používateľov alebo skupiny používateľov ich pridaním do Zoznamu používateľov:

 • Pridať – otvorí sa okno Vybrať objekty typu: Používatelia alebo Skupiny, kde je možné vybrať konkrétnych používateľov.
 • Odstrániť – vybraný používateľ bude odstránený z filtra.

important

Obmedzenia v zozname používateľov

Zoznam používateľov nie je možné definovať pre pravidlá so špecifickými typmi zariadení:

 • USB tlačiareň
 • Zariadenie Bluetooth
 • Čítačka smart kariet
 • Obrazové zariadenie
 • Modem
 • Port LPT/COM

Upozorniť používateľa – pri vložení zariadenia blokovaného existujúcim pravidlom sa zobrazí okno s oznámením.