Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizacja

Regularne aktualizowanie programu ESET Endpoint Security to najlepszy sposób na zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa komputera. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność modułów programu i komponentów systemu.

Klikając przycisk Aktualizacja w głównym oknie programu, można wyświetlić bieżący stan aktualizacji, w tym datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji, oraz ustalić, czy w danej chwili należy przeprowadzić aktualizację.

Oprócz aktualizacji automatycznych można kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje, aby przejść do ręcznej aktualizacji. Regularna aktualizacja modułów programu oraz komponentów stanowi istotny element kompleksowej ochrony przed szkodliwym kodem. Należy zwrócić uwagę na konfigurację modułów produktu i działanie funkcji aktualizacji. Aby można było otrzymywać aktualizacje, należy aktywować produkt przy użyciu klucza licencyjnego. Jeśli nie zrobiono tego podczas instalacji, należy aktywować ESET Endpoint Security, aby uzyskać dostęp do serwerów aktualizacji ESET. Klucz licencyjny jest wysyłany w wiadomości e-mail przez firmę ESET po zakupie programu ESET Endpoint Security.

W przypadku aktywacji programu ESET Endpoint Security przy użyciu pliku licencji offline bez nazwy użytkownika i hasła informacja w kolorze czerwonym Aktualizacja modułów nie powiodła się podczas próby aktualizacji oznacza możliwość pobrania danych aktualizacji tylko z kopii dystrybucyjnej.

PAGE_UPDATE

Bieżąca wersja — numer kompilacji programu ESET Endpoint Security.

Ostatnia pomyślna aktualizacja — data i godzina ostatniej udanej aktualizacji. Powinna to być niedawna data, co będzie oznaczało, że silnik detekcji jest aktualny.

Ostatnie pomyślne sprawdzenie dostępności aktualizacji — data i godzina ostatniej udanej próby aktualizacji modułów.

Pokaż wszystkie moduły — kliknięcie tego linku pozwala otworzyć listę zainstalowanych modułów i sprawdzić wersję oraz datę ostatniej aktualizacji modułu.


Procedura aktualizacji

Po kliknięciu opcji Sprawdź dostępne aktualizacje rozpocznie się pobieranie. W jego trakcie jest wyświetlany pasek postępu i czas pozostały do końca pobierania. Aby przerwać aktualizację, należy kliknąć przycisk Anuluj aktualizację.

PAGE_UPDATE_02


important

W normalnych warunkach w oknie Aktualizacja widoczny jest zielony znacznik sygnalizujący aktualność programu. Jeżeli nie jest on widoczny, oznacza to, że program jest nieaktualny i bardziej podatny na infekcje. Należy wówczas jak najszybciej zaktualizować moduły programu.


Nieudana aktualizacja

Silnik detekcji jest nieaktualny — ten komunikat o błędzie jest wyświetlany po kilku nieudanych próbach aktualizacji modułów. Zaleca się sprawdzenie ustawień aktualizacji. Najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest niewłaściwe wprowadzenie danych uwierzytelniających lub nieprawidłowe skonfigurowanie ustawień połączenia.

Poprzednie powiadomienie związane jest z następującymi dwoma komunikatami Aktualizacja modułów nie powiodła się dotyczącymi niepowodzenia aktualizacji:

  1. Nieprawidłowa licencja – licencja nie jest aktywna. Zalecane jest sprawdzenie danych uwierzytelniających. W menu głównym kliknij kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zmień licencję, aby wprowadzić nowy klucz licencyjny.
  1. Wystąpił błąd podczas pobierania plików aktualizacji — potencjalna przyczyna błędu to nieprawidłowe ustawienia połączenia internetowego. Zalecamy sprawdzenie połączenia z Internetem (np. przez otwarcie w przeglądarce internetowej dowolnej strony). Jeśli strona nie zostanie otwarta, prawdopodobnie połączenie z Internetem nie zostało nawiązane lub komputer ma problemy z komunikacją. W razie braku aktywnego połączenia z Internetem należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych (ISP).

PAGE_UPDATE_03


note

Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy firmy ESET.