Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktualizowanie przy użyciu kopii dystrybucyjnej

Istnieją dwie podstawowe metody konfigurowania kopii dystrybucyjnej, będącej repozytorium, z którego klienty mogą pobierać pliki aktualizacji. Folder z plikami aktualizacji może być udostępniany jako folder sieciowy lub jako serwer HTTP.


warning

Kopia dystrybucyjna aktualizacji tworzy kopie plików aktualizacji, których można użyć do aktualizacji stacji roboczych z tą samą generacją ESET Endpoint Security dla systemu Windows. (na przykład dla systemu Windows wersja 10.x ESET Endpoint Security tworzy pliki aktualizacji tylko dla wersji 10.x ESET Endpoint Antivirus dla systemów Windows i ESET Endpoint Security Windows)

Uzyskiwanie dostępu do kopii dystrybucyjnej przy użyciu wewnętrznego serwera HTTP

Jest to ustawienie domyślne, wybrane we wstępnie zdefiniowanej konfiguracji programu. Aby zezwolić na dostęp do kopii dystrybucyjnej przy użyciu serwera HTTP, należy wybrać kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji i wybrać opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji.

W sekcji Serwer HTTP na karcie Kopia dystrybucyjna można podać Port serwera, na którym będzie nasłuchiwać serwer HTTP, oraz typ uwierzytelniania stosowanego na serwerze HTTP (w polu Uwierzytelnianie). Domyślnie ustawiony jest port serwera numer 2221.

Uwierzytelnianie — określenie metody uwierzytelniania dostępu do plików aktualizacji. Dostępne są następujące opcje: Brak, Podstawowe i NTLM. Wybór opcji Podstawowe spowoduje stosowanie kodowania base64 i podstawowej metody uwierzytelniania opartej na nazwie użytkownika i haśle. Opcja NTLM umożliwia uwierzytelnianie przy użyciu bezpiecznego kodowania. Na potrzeby uwierzytelniania używane jest konto użytkownika utworzone na stacji roboczej udostępniającej pliki aktualizacji. Ustawienie domyślne Brak zapewnia dostęp do plików aktualizacji bez konieczności uwierzytelniania.


warning

Aby dostęp do plików aktualizacji był możliwy za pośrednictwem serwera HTTP, folder kopii dystrybucyjnej musi znajdować się na tym samym komputerze co instancja programu ESET Endpoint Security, w której ten folder został utworzony.


note

Po kilku nieudanych próbach aktualizacji przy użyciu kopii dystrybucyjnej w okienku Aktualizacja w menu głównym zostanie wyświetlony błąd Nieprawidłowa nazwa użytkownika i/lub hasło. Zalecamy wybranie kolejno opcji Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji i sprawdzenie nazwy użytkownika oraz hasła. Najczęstszym powodem wystąpienia tego błędu jest wprowadzenie nieprawidłowych danych uwierzytelniających.

Po skonfigurowaniu serwera kopii dystrybucyjnych należy dodać nowy serwer aktualizacji na klienckich stacjach roboczych. W tym celu:

  • W programie otwórz okno Ustawienia zaawansowane i kliknij kolejno opcje Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Aktualizacje modułów.
  • Wyłącz opcję Wybierz automatycznie i w polu Serwer aktualizacji dodaj nowy serwer w jednym z następujących formatów:
    http://adres_IP_serwera:2221
    https://adres_IP_serwera:2221 (jeśli używany jest protokół SSL)

Uzyskiwanie dostępu do kopii dystrybucyjnej za pośrednictwem udziałów systemowych

Najpierw na urządzeniu lokalnym lub sieciowym należy utworzyć folder udostępniony. Podczas tworzenia folderu przeznaczonego do przechowywania kopii dystrybucyjnych konieczne jest zapewnienie dostępu z uprawnieniami do „zapisu” dla użytkownika, który będzie zapisywać pliki w folderze, oraz dostępu z uprawnieniami do „odczytu” dla wszystkich użytkowników, którzy będą aktualizować program ESET Endpoint Security, korzystając z folderu kopii dystrybucyjnej.

Następnie należy skonfigurować dostęp do kopii dystrybucyjnej, wyłączając opcję Włącz serwer HTTP (należy wybrać kolejno opcje Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja> Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji). Ta opcja jest domyślnie włączona w pakiecie instalacyjnym programu.

Jeśli folder udostępniony znajduje się na innym komputerze w sieci, należy wprowadzić dane uwierzytelniające niezbędne do uzyskania dostępu do tego komputera. Aby wprowadzić dane uwierzytelniające, w programie należy otworzyć okno Ustawienia zaawansowane i kliknąć kolejno opcje Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia > Udziały systemu Windows > Połącz z siecią LAN jako. Jest to ustawienie identyczne z ustawieniem używanym na potrzeby aktualizacji, które zostało opisane w sekcji Połącz z siecią LAN jako.

Aby uzyskać dostęp do folderu kopii dystrybucyjnej, należy skorzystać z konta użytego do zalogowania na komputerze, na którym utworzono kopię dystrybucyjną. W przypadku komputera w domenie należy użyć nazwy użytkownika „domena\użytkownik”. Jeśli komputer nie znajduje się w domenie, trzeba użyć nazwy konta „adres_IP_serwera\użytkownik” lub „nazwa_hosta\użytkownik”.

Po skonfigurowaniu kopii dystrybucyjnej należy podać na klienckich stacjach roboczych lokalizację serwera aktualizacji w formacie \\ŚCIEŻKA_UNC\ŚCIEŻKA w opisany poniżej sposób:

  1. W programie otwórz okno Ustawienia zaawansowane i kliknij kolejno opcje Aktualizacja > Profile > Aktualizacje.
  2. Wyłącz opcję Wybierz automatycznie obok pozycji Aktualizacje modułów i w polu Serwer aktualizacji dodaj nowy serwer przy użyciu formatu \\UNC\ŚCIEŻKA.

note

Aby zapewnić prawidłowe działanie aktualizacji, ścieżkę do folderu kopii dystrybucyjnej należy podać w formacie UNC. Pobieranie aktualizacji ze zmapowanych dysków może nie działać.


important

Tworzenie kopii dystrybucyjnej za pomocą narzędzia do tworzenia kopii dystrybucyjnych

Narzędzie do tworzenia kopii dystrybucyjnych tworzy inną strukturę folderów niż w przypadku kopii dystrybucyjnej punktu końcowego. Każdy folder zawiera pliki aktualizacji dla grupy produktów. Należy podać pełną ścieżkę do poprawnego folderu w ustawieniach aktualizacji produktu korzystającego z kopii dystrybucyjnej.

Na przykład w celu zaktualizowania programu ESET PROTECT z kopii dystrybucyjnej należy ustawić Serwer aktualizacji (zgodnie z główną lokalizacją serwera) jako:

http://your_server_address/mirror/eset_upd/ep10

Ostatnia sekcja kontroluje komponenty programu (PCU). Domyślnie pobrane komponenty programu są przygotowane do skopiowania do lokalnej kopii dystrybucyjnej. Jeśli opcja Aktualizacje produktów jest włączona, nie trzeba klikać opcji Uaktualnij, ponieważ pliki zostaną automatycznie skopiowane do lokalnej kopii dystrybucyjnej po ich udostępnieniu. Więcej informacji na temat aktualizacji produktów można znaleźć w sekcji Tryb aktualizacji.