Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Opcje połączenia

Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracji serwera proxy dla określonego profilu aktualizacji, otwórz Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Aktualizacje > Opcje połączenia.

Serwer proxy

Kliknij menu rozwijane Tryb proxy i wybierz jedną spośród trzech następujących opcji:

  • Nie używaj serwera proxy
  • Połączenie przez serwer proxy
  • Użyj globalnych ustawień serwera proxy

Wybranie opcji Użyj globalnych ustawień serwera proxy spowoduje użycie opcji konfiguracyjnych serwera proxy określonych już w gałęzi Ustawienia zaawansowane > Łączność > Serwer proxy.

Wybierz opcję Nie używaj serwera proxy, aby podczas aktualizacji ESET Endpoint Security nie używać serwera proxy.

Opcję Połączenie przez serwer proxy należy zaznaczyć w przypadku, gdy:

  • Do aktualizacji programu ESET Endpoint Security używany jest inny serwer niż ten, który zdefiniowano w obszarze Narzędzia > Serwer proxy. W tej konfiguracji w razie potrzeby należy podać następujące informacje dotyczące nowego serwera: adres serwera proxy, port komunikacyjny (domyślnie 3128) oraz nazwę użytkownika i hasło.
  • Ustawienia serwera proxy nie są konfigurowane na poziomie globalnym, ale program ESET Endpoint Security będzie łączyć się z serwerem proxy w celu pobrania aktualizacji.
  • Komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem serwera proxy. Podczas instalacji programu ustawienia są pobierane z opcji przeglądarki, jeśli jednak ulegną później zmianie (np. użytkownik zmieni dostawcę Internetu), należy upewnić się, że ustawienia serwera proxy podane w tym oknie są poprawne. W przeciwnym razie program nie będzie mógł nawiązać połączenia z serwerami aktualizacji.

Ustawieniem domyślnym dla serwera proxy jest Użyj globalnych ustawień serwera proxy.

Użyj połączenia bezpośredniego, jeśli serwer proxy jest niedostępny — niedostępny serwer proxy będzie pomijany podczas aktualizacji.

Udziały systemu Windows

W celu pobrania aktualizacji z serwera lokalnego z systemem operacyjnym Windows w wersji NT domyślnie wymagane jest uwierzytelnianie każdego połączenia sieciowego.

Aby skonfigurować takie konto, należy wybrać odpowiednią opcję z menu rozwijanego Połącz z siecią LAN jako:

  • Konto systemowe (domyślnie),
  • Bieżący użytkownik,
  • Określony użytkownik.

Aby użyć konta systemowego w celu uwierzytelniania, należy wybrać opcję Konto systemowe (domyślnie). Zazwyczaj uwierzytelnianie nie jest przeprowadzane, jeśli w głównej sekcji ustawień aktualizacji nie podano danych uwierzytelniających.

Aby mieć pewność, że uwierzytelnianie jest przeprowadzanie przez program przy użyciu konta aktualnie zalogowanego użytkownika, należy zaznaczyć opcję Bieżący użytkownik. Wadą tego rozwiązania jest to, że program nie jest w stanie połączyć się z serwerem aktualizacji, jeśli w danym momencie nie jest zalogowany żaden użytkownik.

Jeśli program ma używać podczas uwierzytelniania określonego konta użytkownika, należy wybrać opcję Określony użytkownik. Z tej metody należy skorzystać, jeśli nie uda się nawiązać połączenia za pomocą domyślnego konta systemowego. Należy pamiętać, że wskazane konto użytkownika musi zapewniać dostęp do katalogu z plikami aktualizacyjnymi na serwerze lokalnym. W przeciwnym razie program nie będzie mógł ustanowić połączenia ani pobrać aktualizacji.

Ustawienia Nazwa użytkownika i Hasło są opcjonalne.


warning

Jeśli została wybrana opcja Bieżący użytkownik lub Określony użytkownik, przy zmianie tożsamości w programie na żądanego użytkownika może wystąpić błąd. Zalecane jest wprowadzenie danych uwierzytelniających w sieci LAN w głównej sekcji ustawień aktualizacji. Należy wprowadzić dane uwierzytelniające w tej sekcji ustawień aktualizacji w następujący sposób: nazwa_domeny\użytkownik (w przypadku grupy roboczej nazwa_grupy_roboczej\nazwa) oraz hasło. W przypadku aktualizacji z wersji HTTP serwera lokalnego uwierzytelnianie nie jest wymagane.

Jeśli połączenie z serwerem pozostaje aktywne nawet po pobraniu aktualizacji, należy wybrać opcję Przerwij połączenie z serwerem po zakończeniu aktualizacji, aby wymusić jego przerwanie.