Podmínky spuštění a Throttling

Podmínky spuštění fungují jako senzory, které definovaným způsobem reagují na určité události. Slouží pro provedení nějaké činnosti, například pro generování přehledů. Aktivovány mohou být plánovačem nebo systémovou událostí.

important

Důležité

Podmínky spuštění nelze používat opakovaně. Každá podmínka spuštění je pevně svázána s konkrétním plánem pro generování přehledu. Pro každý plán na generování přehledu je nutné vytvořit novou podmínku spuštění.

Přehledy se negenerují okamžitě, ale až v případě, kdy dojde ke splnění podmínky spuštění. V případě potřeby můžete zabránit nadměrnému generování přehledů.

Typy podmínek spuštění:

Naplánované

Naplánovat jednou – na základě této podmínky se úloha spustí jednou ve stanový datum a čas.

Denně – na základě této podmínky se úloha spustí každý den. Můžete ji nechat spouštět pravidelně každý den ve stanovený čas nebo definovat konečné datum, po jehož uplynutí se úloha již nespustí. Například můžete úlohu nechat spouštět 10 po sobě jdoucích týdnů.  

Týdně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v týdnu. Například můžete naplánovat vygenerování přehledu na každé pondělí a pátek v období od 1.6. do 31.8.

Měsíčně – na základě této podmínky se úloha spustí ve vybrané dny v měsíci. V případě potřeby můžete aktivovat opakování a nechat úlohu spouštět například každé druhé pondělí.

Ročně – na základě této podmínky se úloha spustí každý rok (není-li stanoveno jinak) ve stanový datum a čas.  

Dynamická skupina

Změna obsahu dynamické skupiny – tato podmínka se uplatí, při změně počtu zařízení v definované dynamické skupině. Například zařízení se stane členem dynamické skupiny nebo ji opustí.

Změna obsahu dynamické skupiny z důvodu překročení mezní hodnoty– uplatní se, pokud počet zařízení překročí nebo spadne pod definovanou hodnotu. Například ve skupině Počítače s neaktualizovaným operačním systémem bude více než 100 počítačů.

Změna obsahu dynamické skupiny ve sledovaném období – uplatní se, pokud se velikost dynamické skupiny změnila ve sledovaném období. Například počet zařízení ve skupině Infikovaná zařízení vzrostl za poslední hodinu o 10 %.

Změna obsahu dynamické skupiny oproti porovnávané skupině – uplatní se, pokud se ve sledované skupině změní počet zařízení ve srovnání s jinou skupinou (statickou nebo dynamickou). Například bude problém na více než 10 % všech zařízení, tedy porovnává se počet zařízení ve skupině Problematické počítače se statickou skupinou Všechna zařízení.

Ostatní

Při výskytu události – spustí úlohu, pokud se v protokolech vyskytne definovaná událost. Příklad: při nalezení hrozby v protokolu kontroly počítače. Tento typ podmínky nabízí možnosti pro zabránění nadměrného spuštění.

CRON výraz – podmínka se uplatní ve stanovený datum a čas.

 

Podmínky spuštění můžete použít také pro naplánování spuštění úlohy ve stanovený datum a čas. Úlohu můžete spustit pouze jednou, opakovaně na základě časového kritéria nebo CRON výrazu.