ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej iba „podmienky“) vytvárajú zvláštnu zmluvu medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532 (ďalej iba „ESET“ alebo „poskytovateľ“) a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej iba „vy“ alebo „používateľ“) pristupujúcou do účtu na účel jeho správy, ESET Business Account a používa online služby vlastnené a poskytované spoločnosťou ESET (ďalej iba „účet“), ktoré sú všetky určené v príslušnej dokumentácii dostupnej prostredníctvom ESET online pomocníka (ďalej iba „dokumentácia“). Ak používate účet v mene organizácie, potom s podmienkami súhlasíte v mene danej organizácie a zaručujete sa, že máte právomoc zaviazať ju týmito podmienkami. Označenie „používateľ“ a „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla sa v takomto prípade budú vzťahovať na danú organizáciu. Starostlivo si tieto podmienky prečítajte. Vzťahujú sa na služby poskytované spoločnosťou ESET prostredníctvom účtu alebo vo vzťahu k nemu. Špecifické podmienky používania jednotlivých služieb mimo týchto podmienok sú uvedené pri každej službe a ich prijatie je súčasťou procesu aktivácie služby.

Zabezpečenie a ochrana údajov

Účet poskytuje prístup k službám poskytovaným spoločnosťou ESET. Na zaregistrovanie a používanie účtu a na účely poskytovania a údržby služieb, ktoré sa prostredníctvom neho používajú, sa vyžaduje úplné meno používateľa, názov spoločnosti, krajina, platná e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné a štatistické údaje. Týmto súhlasíte so zhromažďovaním údajov a ich prenosom na servery poskytovateľa alebo jeho partnerov na účely zabezpečenia funkčnosti a overenia oprávnenia používať softvér a ochranu práv poskytovateľa. Po uzavretí dohody o týchto podmienkach získajú poskytovateľ a/alebo jeho lokálni partneri v rámci distribučného kanála oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, prenášať a uchovávať dôležité údaje, ktoré umožnia vašu identifikáciu, na účely poskytovania podpory, plnenia týchto podmienok a na účely obchodnej a marketingovej komunikácie. Máte oprávnenie používať účet výhradne na účely určené v týchto podmienkach, individuálnych podmienkach poskytovania služby a dokumentácii a spôsobom v nich určených.

Za zabezpečenie svojho účtu a prihlasovacích poverení zodpovedáte sami. Spoločnosť ESET nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vaším zanedbaním povinnosti udržiavať zabezpečenie. Používateľ je zodpovedný aj za všetky činnosti súvisiace s používaním účtu bez ohľadu na to, či sú oprávnené. V prípade neoprávneného použitia účtu na to poskytovateľa okamžite upozornite.

Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a právach ako dotknutej osoby sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

Zásady férového používania

Máte povinnosť dodržiavať technické obmedzenia uvedené v dokumentácii. Súhlasíte s tým, že účet a jeho funkcie budete používať výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných používateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým používateľom tak, aby umožnil využívanie týchto služieb čo najväčšiemu počtu používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže tiež znamenať úplné ukončenie možnosti používať všetky funkcie účtu a odstránenie údajov a informácií.

Poloha

Poskytovateľ vám môže umožniť vybrať si z dostupných umiestnení hostiteľa účtu vrátane odporúčaného umiestnenia vybratého poskytovateľom. Beriete na vedomie, že výber iného ako odporúčaného umiestnenia môže mať vplyv na vaše komfortné používanie produktu. Na základe vybratej polohy môžu platiť zmluva o ochrane údajov, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy, a štandardné zmluvné doložky, ktoré sú súčasťou prílohy č. 3 tejto zmluvy. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifické umiestnenie bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zlepšenia služieb poskytovaných spoločnosťou ESET v súlade s vašimi preferenciami umiestnenia (napr. Európska únia).

Softvér

Spoločnosť ESET alebo jej jednotliví dodávatelia vlastnia alebo si môžu uplatňovať autorské práva k softvéru na webových lokalitách účtu (ďalej iba „softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou zmluvou koncového používateľa (ďalej iba „EULA“). EULA sa dodáva spolu so softvérom alebo je jeho súčasťou. Softvér dodávaný so zmluvou EULA nemožno nainštalovať bez toho, aby používateľ súhlasil so zmluvou EULA. Ďalšie informácie týkajúce sa licencovania, autorských práv, dokumentácie a ochranných známok sú uvedené v dokumente obsahujúcom právne informácie.

Obmedzenia

Účet nesmiete kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti ani vytvárať od účtu odvodené diela. Pri používaní účtu máte povinnosť dodržiavať tieto obmedzenia:

(a) Účet nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať ani prevádzať práva na používanie účtu alebo jeho častí inak, než je výslovne uvedené v týchto podmienkach.

(b) Účet nesmiete predať, sublicencovať, prenajať ani prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

(c) Účet nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu ani sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód účtu s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.

(d) Súhlasíte s tým, že budete účet používať iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom účet používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

Vyhlásenia

AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ TÝMTO UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ „AKO STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. POSKYTOVATEĽ ANI ŽIADNA ĎALŠIA STRANA NEZARUČUJÚ, ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE ÚČET, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM ALEBO ŽE PREVÁDZKA ÚČTU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER A POUŽÍVANIE ÚČTU NA DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV, KTORÉ S ÚČTOM DOSIAHNETE.

Žiadne ďalšie záväzky. Tieto podmienky nezakladajú na strane poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov konkrétne tu uvedených žiadne iné záväzky.

Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNY UŠLÝ ZISK, PRÍJEM, PREDAJ ALEBO ZA ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, ANI ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA PORANENIA OSÔB, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ANI ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ ÚČET, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ LICENCIÍ ALEBO JEHO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI POSKYTOVATEĽOVI.

Súlad s kontrolou obchodu

(a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami (ďalej iba „Pobočky“) porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:

i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej majú byť naplnené tieto Podmienky alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (ďalej iba „Zákony na kontrolu vývozu“); a

ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu, zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej majú byť naplnené tieto Podmienky alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (ďalej iba „Sankčné zákony“).

(b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:

i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo pravdepodobne poruší ustanovenia sekcie (a) tejto doložky Súlad s kontrolou obchodu týchto Podmienok; alebo

ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.

(c) Žiadna časť týchto Podmienok nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo strán či od nej vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním súhlasila), ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi postihuje či zakazuje.

Rozhodujúce právo a jazyk

Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a musia byť vykladané v súlade s nimi. Koncový používateľ a poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho práva a Dohovoru OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte s tým, že o akýchkoľvek nárokoch voči poskytovateľovi alebo spory s poskytovateľom týkajúce sa akýmkoľvek spôsobom používania softvéru bude výhradne rozhodovať Okresný súd Bratislava I., Slovensko a tiež v spojení s akýmikoľvek takýmito nárokmi alebo spormi výslovne súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie na Okresnom súde Bratislava I.

V prípade nezhôd medzi jazykovými verziami má vždy väčšiu váhu anglická verzia, ktorá sa považuje za originál.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a dokumentáciu alebo ich časť aktualizovaním príslušného dokumentu, aby odrážal zmeny zákona alebo účtu. O každej zmene týchto podmienok vás informujeme prostredníctvom účtu. Ak so zmenami podmienok nebudete súhlasiť, môžete svoj účet zrušiť. Ak po upozornení na zmeny účet nezrušíte, tak až do zrušenia účtu vás zaväzujú všetky podmienky používania, ich dodatky alebo zmeny. Mali by ste pravidelne navštevovať túto stránku a prejsť si aktuálne podmienky používania vzťahujúce sa na používanie účtu.

Oznámenia

Všetky oznámenia musia byť doručené na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.