ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, chce byť ako kontrolór údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“ alebo formulácie vyjadrené v prvej osobe množného čísla) pri spracovaní osobných údajov a ochrane osobných údajov svojich zákazníkov transparentná. S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať našich zákazníkov (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla) o nasledujúcich témach:

Spracovávanie osobných údajov,

Dôvernosť údajov,

práva dotknutej osoby.

Spracovávanie osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho webového produktu sa poskytujú za podmienok používania (ďalej len „ToU“), niektoré z nich však môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Chceme vám poskytnúť podrobnejšie informácie o spracovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním našich produktov a služieb. Poskytujeme rôzne služby, ktoré sú opísané v podmienkach používania, ako aj v dokumentácii. Nato, aby všetko fungovalo, ako má, musíme zhromažďovať tieto informácie:

Na zaregistrovanie a používanie účtu, ako aj na účely poskytovania a údržby služieb, na ktoré sa vzťahujú podmienky používania, sa vyžaduje úplné meno používateľa, názov spoločnosti, krajina, platná e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné a štatistické údaje.

Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa môžu vyžadovať na poskytnutie podpory. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a opis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, napríklad vygenerovaných protokolov.

Prostredníctvom webového formulára nám môžete poskytnúť pripomienky zákazníka, pričom na účely poskytnutia reakcie vás môžeme požiadať o e-mail, ako aj o licenčné informácie a počet spravovaných zariadení.

Ďalšie údaje sa môžu vyžadovať na prístup k ďalším službám, na ktoré sa vzťahujú špecifické podmienky s osobitnými zásadami ochrany osobných údajov. Koncový používateľ bude na zhromažďovanie špecifických údajov, ako aj na všetky podmienky upozornený počas procesu aktivácie služby.

Dôvernosť údajov

ESET je spoločnosť, ktorá pôsobí na celom svete prostredníctvom pridružených subjektov alebo partnerov v rámci svojej distribučnej siete, siete služieb a siete podpory. Informácie spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu na účely výkonu podmienok používania, napríklad na poskytovanie služieb či podpory alebo fakturácie, prenášať medzi jednotlivými pridruženými subjektmi alebo partnermi. V závislosti od vašej polohy a služby, ktorú si vyberiete, môžeme žiadať prenos vašich údajov do krajiny, v ktorej neplatí príslušné rozhodnutie Európskej komisie. Aj v takom prípade podlieha každý prenos informácií úprave vychádzajúcej z právnych predpisov o ochrane údajov a uskutočňuje sa iba v prípade potreby. Bez výnimky musia byť zavedené štandardné zmluvné doložky, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo iné vhodné záruky.

Čo najviac sa snažíme zabrániť tomu, aby sa pri poskytovaní služieb podľa podmienok používania údaje uchovávali dlhšie, než je naozaj potrebné. Obdobie uchovávania môže prekračovať platnosť vašej licencie, aby ste mali čas na jej jednoduché a pohodlné obnovenie. Minimalizované a pseudonymizované štatistické a anonymizované údaje sa môžu ďalej spracúvať na štatistické účely.

Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať dozorný orgán, ako aj dotknuté osoby. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Práva dotknutej osoby

Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. V súlade s podmienkami určenými príslušnými zákonmi na ochranu údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:

právo požiadať spoločnosť ESET o prístup k svojim osobným údajom;

právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné (máte tiež právo doplniť neúplné osobné údaje);

právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov;

právo požiadať o zákaz spracovania svojich osobných údajov;

právo namietať voči spracovaniu

právo podať sťažnosť, ako aj

právo na prenosnosť údajov.

Veríme, že všetky informácie, ktoré spracúvame, sú cenné a potrebné z hľadiska nášho legitímneho záujmu, ktorým je poskytovanie služieb a produktov zákazníkom.

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk