Online-Help van ESET

Zoeken Nederlands
Selecteer het onderwerp

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") vormen een speciale overeenkomst tussen ESET, spol. s r. o., gezeteld op Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slowaakse Republiek, ingeschreven in het handelsregister dat wordt beheerd door de rechtbank Bratislava I District Court, sectie Sro, volgnr. 3586/B, bedrijfsregistratienummer: 31333532 ("ESET" of "Provider") en u, een natuurlijke persoon of rechtspersoon ("U" or "Gebruiker") die toegang heeft tot een account voor administratie, ESET Business Account en die gebruikmaakt van een onlineservices die eigendom is van en wordt geleverd door ESET ("Account") die allemaal zijn vastgelegd in de van toepassing zijnde documentatie die kan worden geraadpleegd via ESET Online Help ("documentatie"). Als u het Account namens een organisatie gebruikt, gaat u namens die organisatie akkoord met deze Voorwaarden en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie tot deze Voorwaarden te verplichten. In dat geval verwijzen U en Gebruiker naar die organisatie. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door, aangezien deze ook betrekking hebben op door ESET geleverde services via of in verband met het Account. De specifieke voorwaarden voor het gebruik van individuele services buiten deze Voorwaarden worden bij elke service vermeld, en de aanvaarding ervan maakt deel uit van het serviceactiveringsproces.

Beveiliging en gegevensbescherming

Het Account biedt toegang tot services die door ESET worden geleverd. Gebruikersgegevens zoals volledige naam, bedrijfsnaam, land, geldig e-mailadres, telefoonnummer, licentiegegevens en statistieken zijn vereist voor de registratie en het gebruik van het Account en voor de inrichting en het onderhoud van de services die via het Account worden gebruikt. U gaat er hierbij mee akkoord dat de gegevens worden verzameld en overdragen naar de servers van de Provider of die van zijn partners, met als doel de functionaliteit van en autorisatie voor het gebruik van de Software te garanderen en de rechten van de Provider te beschermen. Na sluiting van deze Voorwaarden hebben de Provider en/of zijn lokale partners als onderdeel van het distributiekanaal het recht essentiële gegevens waarmee U kunt worden geïdentificeerd, te verzamelen, te verwerken, over te dragen en op te slaan, voor ondersteuningsdoeleinden, voor de uitvoering van deze Voorwaarden en voor bedrijfs- en marketingcommunicatie. U bent gemachtigd om het Account te gebruiken, maar alleen voor het doel en op de manier waarvoor het bedoeld is, overeenkomstig deze Voorwaarden, individuele servicevoorwaarden en de documentatie.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw Account en de aanmeldingsgegevens om toegang te krijgen. ESET zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg is van niet-naleving van deze verplichting om de veiligheid te handhaven. De Gebruiker is ook verantwoordelijk voor alle activiteit met betrekking tot het gebruik van het Account, of deze nu geautoriseerd is of niet. Als er inbreuk is gemaakt op het Account, dient u de Provider direct hiervan op de hoogte te stellen.

Details over privacy, bescherming van persoonlijke gegevens en uw rechten als gegevensonderwerp vindt u in het Privacybeleid.

Beleid inzake aanvaardbaar gebruik

U bent verplicht zich te houden aan technische beperkingen die in de documentatie zijn vastgelegd. U stemt ermee in dat U het Account en de functies ervan uitsluitend zult gebruiken op een wijze die de toegangsmogelijkheden van andere Eindgebruikers tot deze services niet belemmert. De Provider behoudt zich het recht voor het bereik van de services die worden geleverd aan afzonderlijke Gebruikers te beperken, om het gebruik van de services door een zo hoog mogelijk aantal Gebruikers te kunnen waarborgen. Beperking van de reikwijdte van de services betekent ook volledige beëindiging van de mogelijkheid om gebruik te maken van de functies van het Account en van verwijdering van gegevens en informatie.

Locatie

Provider kan u toestaan te kiezen uit beschikbare hostinglocaties voor Account, waaronder een aanbevolen locatie die wordt gekozen door de Provider. U erkent dat een keuze voor een andere dan de aanbevolen locatie gevolgen kan hebben voor uw gebruikerservaring. Op basis van de gekozen locatie kunnen de in bijlage nr. 2 van deze overeenkomst opgenomen gegevensbeschermingsovereenkomst en de in bijlage nr. 3 van deze overeenkomst opgenomen modelcontractbepalingen van toepassing zijn. ESET behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een specifieke locatie te wijzigen met het oog op de verbetering van de services die door ESET worden geleverd in overeenstemming met de voorkeuren van uw locatie (bijvoorbeeld de Europese Unie).

Software

ESET of zijn respectieve leveranciers bezitten het auteursrecht op alle software die beschikbaar is op de Account-websites, of kunnen dit recht uitoefenen (hierna aangeduid als ""Software""). De Software mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna aangeduid als ""EULA""). De EULA wordt bij de Software geleverd, of maakt er deel vanuit. Software die bij de EULA wordt geleverd, mag niet worden geïnstalleerd zonder instemming van de Gebruiker met de EULA. Overige informatie met betrekking tot licenties, auteursrecht, documentatie en handelsmerken zijn uiteengezet in het juridische informatie.

Beperkingen

U mag geen componenten kopiëren, verspreiden of uitnemen, of afgeleide producten van het Account maken. Bij gebruik van het Account bent U verplicht te voldoen aan de volgende beperkingen:

(a) U mag het Account niet gebruiken, wijzigen, vertalen of reproduceren of gebruiksrechten voor het Account of onderdelen ervan overdragen op een andere wijze dan in deze Voorwaarden wordt beschreven.

(b) U mag het Account niet verkopen, onder sublicentie geven, leasen of huren of lenen, of het Account gebruiken voor het verrichten van commerciële diensten.

(c) U mag geen reverse engineering, decompilatie of disassemblage van het Account uitvoeren of anderszins trachten de broncode van het Account te achterhalen, behoudens voor zover deze beperking uitdrukkelijk is verboden door de wet.

(d) U gaat akkoord dat U het Account alleen zult gebruiken op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wetten in het rechtsgebied waarin U het Account gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toepasselijke beperkingen betreffende auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Disclaimers

ALS DE GEBRUIKER ERKENT U HIERBIJ DAT HET ACCOUNT IN DE 'OORSPRONKELIJKE STAAT' IS GELEVERD, ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK EN VOOR ZOVER DAT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN IS TOEGESTAAN. NOCH DE PROVIDER, NOCH DE LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN, NOCH DE AUTEURSRECHTHOUDERS BIEDEN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VERTEGENWOORDIGINGEN OF GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERKOOPGARANTIES, GARANTIES DAT DE SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GARANTIES DAT HET ACCOUNT GEEN INBREUK MAAKT OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHT, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. DE PROVIDER OF WELKE ANDERE PARTIJ DAN OOK GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE FUNCTIES IN HET ACCOUNT VOLDOEN AAN UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN HET ACCOUNT ONONDERBROKEN EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. U AANVAARDT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VOOR DE SELECTIE EN HET GEBRUIK VAN HET ACCOUNT OM UW BEOOGDE RESULTATEN TE BEHALEN EN VOOR DE RESULTATEN DIE HIERMEE WORDEN VERKREGEN.

Geen verdere verplichtingen. Deze Voorwaarden creëren geen verplichtingen voor de Provider en zijn licentiegevers, anders dan specifiek is uiteengezet in deze Voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETTEN, ZULLEN DE PROVIDER, ZIJN WERKNEMERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR WINST-, INKOMSTEN- OF OMZETDERVING, VOOR GEGEVENSVERLIES, VOOR KOSTEN DIE ZIJN GEMAAKT OM VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN AAN TE SCHAFFEN, VOOR BESCHADIGING VAN EIGENDOM, LICHAMELIJK LETSEL, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE, OF VOOR ENIGE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, ECONOMISCHE OF VERVANGENDE SCHADE, SCHADE ALS GEVOLG VAN VERNIELING, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACT, EEN OPZETTELIJKE OVERTREDING, NALATIGHEID OF EEN ANDER FEIT DAT DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN HET ACCOUNT, ZELFS ALS DE PROVIDER OF ZIJN LICENTIEGEVERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. AANGEZIEN HET IN BEPAALDE LANDEN EN RECHTSGEBIEDEN NIET IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN, MAAR HET MOGELIJK WEL IS TOEGESTAAN AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN, WORDT IN DERGELIJKE GEVALLEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVIDER, ZIJN MEDEWERKERS OF LICENTIEGEVERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT U AAN DE PROVIDER HEBT BETAALD.

Naleving van handelscontroles

(a) U zult de Software niet direct of indirect uitvoeren, wederuitvoeren, overdragen of anderszins ter beschikking stellen aan enig persoon, of deze op enigerlei wijze gebruiken, of betrokken zijn bij enige handeling die ertoe kan leiden dat ESET of haar holdingmaatschappijen, haar dochterondernemingen en de dochterondernemingen van een van haar holdingmaatschappijen, als ook entiteiten die door haar holdingmaatschappijen (hierna 'Gelieerde ondernemingen' genoemd) worden gecontroleerd, in strijd handelt met, of onderworpen is aan negatieve gevolgen krachtens Handelscontrolewetten, die het volgende omvatten:

i. alle wetten die de uitvoer, wederuitvoer of overdracht van goederen, software, technologie of diensten controleren, beperken of aan vergunningsvereisten onderwerpen en die zijn uitgevaardigd of aangenomen door een regering, staat of regelgevende instantie van de Verenigde Staten van Amerika, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of een van haar lidstaten, of een land waarin de verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden moeten worden uitgevoerd, of waarin het ESET of een van aan haar Gelieerde ondernemingen is gevestigd of werkzaam is (hierna 'Exportcontrolewetten' genoemd), en

ii. elke economische, financiële, handels- of andere sanctie, beperking, embargo, import- of exportverbod, verbod op de overdracht van fondsen of activa of op het verrichten van diensten, of gelijkwaardige maatregel die wordt opgelegd door een regering, staat of regelgevende autoriteit van de Verenigde Staten van Amerika, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie of een van haar lidstaten, of een land waarin verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden moeten worden uitgevoerd, of waarin ESET of een van haar gelieerde ondernemingen zijn gevestigd of werkzaam zijn (hierna "Sanctiewetten" genoemd).

(b) ESET heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen in het geval dat:

i. ESET bepaalt dat, naar haar redelijke mening, de Gebruiker de bepaling van sectie (a) van deze 'Naleving van handelscontroles'-clausule van deze Voorwaarden heeft geschonden of waarschijnlijk zal schenden; of

ii. de Eindgebruiker en/of de Software wordt onderworpen aan Handelscontrolewetten en als gevolg daarvan ESET vaststelt dat, naar haar redelijke mening, het voortbestaan van haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden ertoe kan leiden dat ESET of aan haar Gelieerde ondernemingen de Handelscontrolewetten schendt of onderworpen wordt aan negatieve gevolgen.

(c) Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om een van de partijen ertoe aan te zetten of te verplichten te handelen of af te zien van handelen (of ermee in te stemmen te handelen of af te zien van handelen), en niets mag als zodanig worden geïnterpreteerd, op een wijze die niet in overeenstemming is met, wordt bestraft met of is verboden onder toepasselijke Handelscontrolewetten.

Toepasselijk recht en taal

Met betrekking tot deze Voorwaarden en de interpretatie ervan geldt het Slowaakse recht als toepasselijk recht. De Eindgebruiker en de Provider gaan ermee akkoord dat conflictbepalingen van het toepasselijke recht en het Weens koopverdrag niet van toepassing zijn. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de rechtbank van Bratislava I., Slowakije, de exclusieve jurisdictie heeft over vorderingen of geschillen die u hebt met de Provider of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de Software en u gaat ook akkoord en stemt uitdrukkelijk in met de uitoefening van de persoonlijke jurisdictie in de districtsrechtbank van Bratislava I, in verband met enige vordering of enig geschil.

In het geval dat er verschillen bestaan tussen de taalversies, geldt de Engelse versie omdat de Engelse versie als origineel geldt.

Algemene bepalingen

ESET behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden of onderdelen ervan op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door dit document bij te werken, zodat het overeenkomt met wijzigingen in de wetgeving of met wijzigingen in het Account. U ontvangt bericht als deze Voorwaarden voor Accounts worden gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen van deze Voorwaarden, kunt u uw Account annuleren. Tenzij U uw Account annuleert, bent U gebonden aan de amendementen of wijzigingen van deze Voorwaarden. Wij raden u aan regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige Voorwaarden te lezen die van toepassing zijn op uw gebruik van het Account.

Kennisgevingen

Alle kennisgevingen moeten worden verzonden naar: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.