Inštalácia súčasti Mobile Device Connector – Windows


warning

Aby mohli byť mobilné zariadenia spravované vždy bez ohľadu na ich polohu, Mobile Device Connector musí byť prístupný z internetu.


note

Odporúčame vám nasadiť súčasť MDM na osobitné hostiteľské zariadenie, nie na zariadenie, na ktorom beží ESET PROTECT Server.

Pre inštaláciu súčasti Mobile Device Connector pre ESET PROTECT Server na operačnom systéme Windows postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Uistite sa, že sú splnené všetky požiadavky na inštaláciu.

1.Z webovej stránky spoločnosti ESET pre ESET PROTECT si môžete stiahnuť samostatný inštalátor pre túto súčasť ESET PROTECT. (mdmcore_x64.msi).

2.Spustite inštalátor súčasti Mobile Device Connector a potvrďte Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA), ak s ňou súhlasíte.

3.Kliknite na Prehľadávať, prejdite do umiestnenia vášho SSL certifikátu používaného na komunikáciu cez HTTPS a zadajte heslo pre tento certifikát.

4.Upresnite MDM názov hostiteľa: toto je verejná doména alebo verejná IP adresa vášho MDM servera, na základe ktorej sú mobilné zariadenia schopné kontaktovať server z internetu.


important

MDM názov hostiteľa musí byť zadaný v rovnakej podobe ako je uvedený vo vašom HTTPS certifikáte servera. V opačnom prípade iOS mobilné zariadenie odmietne nainštalovať MDM profil. Napríklad, ak je v HTTPS certifikáte špecifikovaná IP adresa, zadajte túto IP adresu do poľa MDM názov hostiteľa. V prípade, že je špecifikované FQDN (napr. mdm.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, zadajte toto FQDN do poľa MDM názov hostiteľa. Taktiež, ak je použitá hviezdička (*) (napr. *.mycompany.com) v HTTPS certifikáte, môžete do poľa MDM názov hostiteľa zadať mdm.mycompany.com.

5.Inštalátor sa teraz potrebuje pripojiť k existujúcej databáze, ktorá bude používaná súčasťou Mobile Device Connector. Upresnite nasledujúce údaje o pripojení:

Databáza: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server cez Windows Authentication.

ODBC ovládač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server/ODBC Driver 18 for SQL Server

Názov databázy: Odporúčame používať prednastavený názov alebo ho v prípade potreby zmeniť.

Názov hostiteľa: názov hostiteľa alebo IP adresa vášho databázového servera.

Port: číslo portu používaného na pripojenie k databázovému serveru.

Používateľské meno/heslo k účtu správcu databázy.

Použiť inštanciu s názvom – ak používate MS SQL databázu, môžete označiť možnosť Použiť inštanciu s názvom, aby ste mohli použiť vlastnú inštanciu databázy. Nastaviť ju môžete v poli Názov hostiteľa v tvare HOSTNAME\DB_INSTANCE (napríklad 192.168.0.10\ESMC7SQL). Pre klastrovú databázu zadajte len názov klastra. Ak je zvolená táto možnosť, nebudete môcť zmeniť port pripojenia databázy – systém použije porty predvolené spoločnosťou Microsoft. Pre pripojenie ESET PROTECT Servera k MS SQL databáze nainštalovanej na Failover klastri zadajte názov klastra do poľa Názov hostiteľa.


note

Môžete použiť rovnaký databázový server ako používate pre ESET PROTECT databázu, odporúčame však použiť iný databázový server, ak plánujete zaregistrovať viac ako 80 mobilných zariadení.

6.Zadajte používateľské meno pre vytvorenú databázu nástroja Mobile Device Connector. Môžete Vytvoriť nového používateľa alebo Použiť existujúceho požívateľa databázy. Zadajte heslo pre používateľa databázy.

7.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ESET PROTECT Servera) a Port servera (prednastavený port je 2222, ak používate iný port, zadajte vaše číslo portu).

8.Pripojte MDM Connector k ESET PROTECT Serveru. Zadajte Hostiteľa servera a Port servera potrebný pre pripojenie kESET PROTECT Serveru a pokračujte výberom buď Serverom asistovanej inštalácie, alebo Offline inštalácie:

Serverom asistovaná inštalácia – uveďte prístupové údaje správcu, ktoré používate na prihlásenie do ESET PROTECT Web Console, a inštalátor automaticky stiahne potrebné certifikáty. Skontrolujte tiež požiadavky pre serverom asistovanú inštaláciu.

1.Zadajte Hostiteľa servera (názov alebo IP adresu vášho ESET PROTECT Servera) a Port Web Console (ponechajte prednastavený port 2223, ak nepoužívate vlastný port). Nezabudnite zadať aj prihlasovacie údaje (účet správcu) pre Web Console – Používateľské meno/Heslo.

2.Kliknite na Áno v prípade, že ste boli vyzvaný na potvrdenie certifikátu. Prejdite na krok č. 10.

Offline inštalácia – uveďte Proxy certifikát a Certifikačnú autoritu, ktorú je možné exportovať z nástroja ESET PROTECT. Môžete tiež použiť svoj vlastný certifikát a vhodnú certifikačnú autoritu.

1.Kliknite na Prehľadávať vedľa partnerského certifikátu a prejdite do umiestnenia, kde sa nachádza Partnerský certifikát (je to Proxy certifikát, ktorý ste exportovali z ESET PROTECT). Nechajte pole Heslo certifikátu prázdne, pretože tento druh certifikátu nevyžaduje heslo.

2.Zopakujte tento postup pre certifikačnú autoritu a pokračujte krokom č. 10.


note

Ak používate vlastné certifikáty pre ESET PROTECT (namiesto prednastavených, ktoré boli automaticky vygenerované pri inštalácii nástroja ESET PROTECT), je potrebné ich zadať, keď budete vyzvaný poskytnúť Proxy certifikát.

9.Vyberte cieľový priečinok pre Mobile Device Connector (odporúčame použiť prednastavený), kliknite na Ďalej a Inštalovať.

10. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či Mobile Device Connector pracuje správne otvorením adresy https://your-mdm-hostname:enrollment-port (napr. https://mdm.company.com:9980) vo vašom webovom prehliadači alebo z mobilného zariadenia. Ak bola inštalácia úspešná, zobrazí sa nasledujúca správa: MDM server je pripravený a spustený

11. Teraz môžete aktivovať MDM pomocou nástroja ESET PROTECT.