Mirror Tool – Windows

Používate Linux?

Mirror Tool je nástroj, ktorý sa používa na aktualizáciu detekčného jadra v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch potrebujú aktualizácie detekčného jadra, no nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.


note

Mirror Tool sťahuje len aktualizácie detekčného jadra a ostatné programové moduly, nepodporuje aktualizácie programových súčastí (PCU) ani ESET LiveGrid® LiveGrid dáta. Nástroj Mirror Tool dokáže tiež vytvoriť offline repozitár. Môžete sa tiež rozhodnúť aktualizovať produkty ESET individuálne.

Požiadavky


important

Nástroj Mirror Tool nepodporuje Windows XP a Windows Server 2003.

Cieľový priečinok musí byť zdieľaný pomocou služieb Samba/Windows alebo HTTP/FTP.

oBezpečnostné produkty ESET pre Windows – môžete ich aktualizovať na diaľku prostredníctvom HTTP alebo zo zdieľaného priečinka.

oBezpečnostné produkty ESET pre Linux/macOS – môžete ich aktualizovať na diaľku iba prostredníctvom HTTP. Ak používate zdieľaný priečinok, musí byť na rovnakom počítači ako bezpečnostný produkt ESET.

Musíte mať platný offline licenčný súbor, ktorý obsahuje používateľské meno a heslo. Pri vytváraní licenčného súboru je potrebné označiť možnosť Zahrnúť meno a heslo. Musíte tiež zadať Názov licenčného súboru. Offline licenčný súbor je nevyhnutný pre aktiváciu nástroja Mirror Tool a vytvorenie aktivačného mirror servera.

create_offline_lic_file

Pred spustením nástroja Mirror Tool je potrebné mať nainštalované nasledujúce balíky:

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2010

Visual C++ 2015 Redistributable x86

Používanie nástroja Mirror Tool

1.Nástroj Mirror Tool si môžete stiahnuť zo stránky spoločnosti ESET v sekcii Samostatné inštalátory.

2.Rozbaľte stiahnutý archív.

3.Otvorte príkazový riadok a prejdite do priečinka so súborom MirrorTool.exe.

4.Ak si chcete zobraziť všetky dostupné parametre nástroja Mirror Tool a jeho verziu, spustite nasledujúci príkaz:

MirrorTool.exe --help

 

mirror_tool_help

 


note

Všetky filtre rozlišujú malé a veľké písmená.

Parameter

Popis

--updateServer

Pri použití tohto parametra musíte zadať celú URL adresu aktualizačného servera.

--offlineLicenseFilename

Musíte zadať celú cestu k offline licenčnému súboru (ako je to popísané vyššie).

--mirrorOnlyLevelUpdates

Nie je potrebný žiadny argument. Ak nastavíte túto možnosť, stiahnuté budú len tzv. level aktualizácie (nano aktualizácie nebudú stiahnuté). O typoch aktualizácií sa dočítate v našom článku databázy znalostí.

--mirrorFileFormat


warning

Pred použitím parametra --mirrorFileFormat sa uistite, že sa vo vašom prostredí nenachádzajú staršie (6.5 a staršie) aj novšie (6.6 a novšie) verzie bezpečnostných produktov ESET. Nesprávne použitie tohto parametra môže mať za následok nesprávnu aktualizáciu bezpečnostných produktov ESET.

Môžete určiť, ktorý typ aktualizačných súborov bude stiahnutý. Dostupné hodnoty (rozlišujú sa veľké a malé písmená):

dat – túto hodnotu použite v prípade, ak sa vo vašom prostredí nachádzajú iba bezpečnostné produkty ESET verzie 6.5 a staršie.

dll – túto hodnotu použite v prípade, ak sa vo vašom prostredí nachádzajú iba bezpečnostné produkty ESET verzie 6.6 a novšie.

Tento parameter je ignorovaný pri vytváraní mirrora pre staršie produkty (ep4, ep5).

--compatibilityVersion

Tento voliteľný parameter sa vzťahuje na nástroj Mirror Tool distribuovaný pre ESET PROTECT 8.1 alebo novšie verzie.

Mirror Tool stiahne aktualizačné súbory kompatibilné s verziou repozitára ESET PROTECT, ktorú ste špecifikovali v argumente parametra vo formáte x.x alebo x.x.x.x, napríklad: --compatibilityVersion 9.1 alebo --compatibilityVersion 8.1.13.0.


note

Na zníženie množstva údajov sťahovaných z repozitára spoločnosti ESET odporúčame použiť nové parametre v nástroji Mirror Tool distribuovanom pre ESET PROTECT 9: --filterFilePath--dryRun:

1.Vytvorte filter vo formáte JSON (pozrite si parameter --filterFilePath nižšie).

2.Na skúšku spustite nástroj Mirror Tool s parametrom --dryRun (pozrite nižšie) a filter podľa potreby upravte.

3.Spustite Mirror Tool s parametrom --filterFilePath a špecifikovaným filtrom sťahovania spolu s parametrami --intermediateRepositoryDirectory--outputRepositoryDirectory.

4.Mirror Tool spúšťajte pravidelne, čím si zabezpečíte používanie najnovších inštalátorov.

--filterFilePath

Tento voliteľný parameter použite na filtrovanie bezpečnostných produktov ESET na základe textového súboru vo formáte JSON, ktorý je uložený v rovnakom priečinku ako Mirror Tool, napríklad: --filterFilePath filter.txt.

arrow_down_business Popis konfigurácie filtra:

--dryRun

Ak použijete tento voliteľný parameter, Mirror Tool nestiahne žiadne súbory, vygeneruje však súbor .csv so zoznamom všetkých balíkov, ktoré budú stiahnuté.

 

Tento parameter môžete použiť bez povinných parametrov --intermediateRepositoryDirectory a --outputRepositoryDirectory, napríklad: MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT --dryRun test.csv.

 


note

Niektoré inštalátory produktov ESET sú jazykovo nezávislé (s jazykovým kódom multilang) a nástroj Mirror Tool ich uvedie v súbore .csv aj v prípade, že jazyky špecifikujete v parametri --filterFilePath.

 

Ak použijete parameter --dryRun spolu s parametrami --intermediateRepositoryDirectory a --outputRepositoryDirectory, Mirror Tool nevymaže výsledný adresár outputRepositoryDirectory.

--listUpdatableProducts

Zoznam všetkých produktov ESET, pre ktoré má Mirror Tool sťahovať aktualizácie modulov (ak nie je použitý parameter --excludedProducts).

Tento parameter je dostupný v rámci Mirror Tool od verzie: 1.0.1294.0 (Windows), 1.0.2226.0 (Linux).


important

Nástroj Mirror Tool vytvára štruktúru priečinkov odlišnú od tej, ktorú vytvára funkcia mirror v samotnom produkte. Každý priečinok obsahuje aktualizačné súbory pre konkrétnu skupinu produktov. Je teda potrebné v nastaveniach aktualizácie zadať úplnú cestu k správnemu priečinku.

Napríklad, ak chcete aktualizovať ESET PROTECT 9 z mirrora, nastavte aktualizačný server na (podľa umiestnenia koreňa vášho HTTP servera):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Poznámka: Priečinok mirrora era6 je rovnaký pre nasledujúce riešenia ESET na vzdialenú správu: ERA 6, ESMC 7, ESET PROTECT.

arrow_down_business Tabuľka s jazykovými kódmi

Na vytvorenie mirrora spustite nástroj Mirror Tool so všetkými povinnými parametrami. Príklad:

MirrorTool.exe --mirrorType regular ^

--intermediateUpdateDirectory c:\temp\mirrorTemp ^

--offlineLicenseFilename c:\temp\offline.lf ^

--outputDirectory c:\temp\mirror

Nižšie je príklad pokročilejšej konfigurácie s využitím súboru filter.txt (bližší popis obsahu súboru nájdete vyššie v sekcii --filterFilePath), v ktorom je zadefinované, že offline repozitár bude obsahovať iba vybrané produkty, jazyky a bude mať povolené sťahovanie starších súborov:

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^

--intermediateRepositoryDirectory c:\temp\repoTemp ^

--outputRepositoryDirectory c:\temp\repository ^

--filterFilePath filter.txt

Nástroj Mirror Tool a nastavenia aktualizácií

Ak chcete automatizovať sťahovanie aktualizácií modulov, môžete naplánovať spúšťanie nástroja Mirror Tool. Otvorte Web Console a prejdite do sekcie Klientska úloha > Operačný systém > Spustiť príkaz. Vyberte Príkazový riadok na spustenie (vrátane cesty k súboru MirrorTool.exe) a spúšťač (napríklad CRON výraz pre každú hodinu 0 0 * * * ? *). Na plánované spustenie môžete tiež použiť nástroj Plánovač úloh pre systém Windows alebo na systéme Linux použiť Cron.

Pre zmenu nastavení aktualizácií na klientskych počítačoch použite novú politiku a nastavte Aktualizačný server tak, aby odkazoval na adresu mirror serveru alebo zdieľaný priečinok.


important

Ak používate HTTPS mirror server, je potrebné importovať jeho certifikát do dôveryhodného koreňového úložiska na klientskom počítači. Prečítajte si kapitolu Installing the trusted root certificate (v anglickom jazyku) na webovej stránke spoločnosti Microsoft.


note

Ak chcete nastaviť Mirror Tool chaining, prečítajte si tento článok databázy znalostí (konfigurácia nástroja Mirror Tool na sťahovanie aktualizácií z iného nástroja Mirror Tool).