Uaktualnianie serwera proxy Apache HTTP przy użyciu instalatora kompleksowego (system Windows)

Jeśli pobrano najnowszy instalator kompleksowy ESET PROTECT, można użyć tej metody, aby szybko uaktualnić serwer proxy Apache HTTP do najnowszej wersji. Jeśli nie masz pobranego najnowszego instalatora, użyj ręcznej metody uaktualniania serwera proxy Apache HTTP.

1.Utwórz kopie zapasowe następujących plików:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Uruchom instalator kompleksowy, klikając dwukrotnie plik setup.exe. Następnie kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym.

3.Wybierz opcję Uaktualnij wszystkie komponenty i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_upgrade

4.Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika końcowego oprogramowania, zaakceptuj ją i kliknij przycisk Dalej.

5.W sekcji Komponenty sprawdź komponenty programu ESET PROTECT, które można uaktualnić, i kliknij przycisk Dalej.

package_installation_components_to_upgrade

6.Wykonaj Przegląd przed instalacją, aby upewnić się, że system spełnia wszystkie wymagania wstępne.

7.Kliknij przycisk Uaktualnij, aby rozpocząć uaktualnianie produktu ESET PROTECT. Uaktualnienie może zająć trochę czasu, w zależności od konfiguracji systemu i sieci.

8.Po zakończeniu uaktualniania kliknij przycisk Zakończ.


important

Instalator kompleksowy zastępuje httpd.conf i zapisuje oryginalną konfigurację w httpd.conf.old. Aby zachować niestandardową konfigurację serwera proxy Apache HTTP, należy wykonać kopię zapasową konfiguracji i użyć jej ponownie.

9.Przetestuj połączenie z serwerem proxy Apache HTTP, wpisując w przeglądarce następujący adres URL:

http://[IP address]:3128/index.html

Rozwiązywanie problemów

Informacje potrzebne do rozwiązania problemu można znaleźć w plikach dziennika serwera proxy Apache HTTP.

Jeśli przy poprzedniej instalacji serwera proxy Apache HTTP dokonano niestandardowej konfiguracji pliku httpd.conf, wykonaj następujące czynności:

1.Zatrzymaj usługę ApacheHttpProxy, otwierając administracyjny wiersz polecenia i uruchamiając następujące polecenie:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Jeśli używana jest nazwa użytkownika/hasło dostępu do serwera proxy Apache HTTP (temat Instalacja serwera proxy Apache HTTP), zastąp następujący blok kodu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

poniższym kodem (znajdującym się w kopii zapasowej pliku httpd.conf):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

3.Jeśli w poprzedniej instalacji serwera proxy Apache HTTP wprowadzono inne modyfikacje w pliku httpd.conf, można je ręcznie skopiować z pliku httpd.conf.old (lub kopii zapasowej httpd.conf wykonanej w kroku 1) do nowego (uaktualnionego) pliku httpd.conf.

4.Zapisz zmiany i uruchom usługę ApacheHttpProxy przez wykonanie następującego polecenia w wierszu polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

sc start ApacheHttpProxy