Ręczne uaktualnianie serwera proxy Apache HTTP (system Windows)

Aby uaktualnić Apache HTTP Proxy do najnowszej wersji, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1.Utwórz kopie zapasowe następujących plików:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Zatrzymaj usługę ApacheHttpProxy, otwierając administracyjny wiersz polecenia i uruchamiając następujące polecenie:

sc stop ApacheHttpProxy

3.Pobierz plik instalatora Apache HTTP Proxy z witryny pobierania firmy ESET i wyodrębnij jego zawartość do folderu C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]. Proces wyodrębniania spowoduje zastąpienie istniejących plików.

4.Przejdź do folderu C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf, kliknij prawym przyciskiem myszy plik httpd.conf i z menu kontekstowego wybierz polecenia Otwórz za pomocą > Notatnik.

5.Dodaj następujący kod na końcu pliku httpd.conf:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\cache"

6.Jeśli ustawiono nazwę użytkownika/hasło dostępu do serwera proxy Apache HTTP (temat Instalacja serwera proxy Apache HTTP), zastąp następujący blok kodu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

poniższym kodem (znajdującym się w kopii zapasowej pliku httpd.conf utworzonej w kroku 1):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>


important

Jeśli w poprzedniej instalacji serwera proxy Apache HTTP wprowadzono inne modyfikacje w pliku httpd.conf, skopiuj modyfikacje konfiguracji z kopii zapasowej pliku httpd.conf do nowego (uaktualniony) pliku httpd.conf.

7.Zapisz zmiany i uruchom usługę ApacheHttpProxy przez wykonanie następującego polecenia w administracyjnym wierszu polecenia:

sc start ApacheHttpProxy

8.Zaktualizuj wersję w opisie usługi.

sc description ApacheHttpProxy "Apache/2.4.43"

9.Przetestuj połączenie z serwerem proxy Apache HTTP, wpisując w przeglądarce następujący adres URL:

http://[IP address]:3128/index.html

Informacje potrzebne do rozwiązania problemu można znaleźć w plikach dziennika serwera proxy Apache HTTP.