Záloha a obnova databázy

Všetky informácie a nastavenia produktu ESET PROTECT sú uložené v databáze. Odporúčame preto pravidelne zálohovať túto databázu pre zníženie rizika straty dát. Záloha sa tiež dá použiť neskôr pri migrácii produktu ESET PROTECT na nový server. Postupujte podľa nasledujúcich návodov podľa typu vašej databázy:


note

Názvy databáz a protokolov ostanú rovnaké aj po zmene názvu produktu z ESET Security Management Center na ESET PROTECT.

Ak používate virtuálne zariadenie ESET PROTECT, postupujte podľa inštrukcií pre zálohovanie databázy virtuálneho zariadenia.

Príklady zálohovania MS SQL databázy

Pri vytváraní záložného súboru MS SQL databázy sa môžete riadiť nižšie uvedenými príkladmi:


warning

V rámci týchto príkladov sa používajú predvolené nastavenia (napr. predvolený názov databázy a predvolené nastavenia pripojenia k databáze). Skript použitý na zálohovanie budete musieť upraviť tak, aby odrážal všetky vaše zásahy do pôvodných nastavení.

Pre spustenie príkazov nižšie je potrebné mať dostatočné práva. Ak nepoužívate lokálny účet správcu, musíte zmeniť cestu zálohovania napr. na 'C:\USERS\PUBLIC\BACKUPFILE'.

Jednorazová záloha databázy

Pre vytvorenie záložného súboru s názvom BACKUPFILE spustite v príkazovom riadku systému Windows nasledujúci príkaz:

SQLCMD -S HOST\ERASQL -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"


note

HOST je v tomto prípade IP adresa alebo názov hostiteľa a ERASQL je názov inštancie MS SQL servera. ESET PROTECT Server môžete nainštalovať na SQL inštanciu, ktorú si pomenujete podľa seba (ak používate MS SQL databázu). V takomto prípade je potrebné adekvátne upraviť zálohovacie skripty.

Pravidelné zálohovanie databázy pomocou SQL skriptu

Vyberte si jeden z nasledujúcich skriptov:

a)Tento skript bude pravidelne vytvárať záložné súbory a ukladať ich podľa dátumu vytvorenia:

1.@ECHO OFF

2.SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

  WITH NOFORMAT,INIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

3.REN BACKUPFILE BACKUPFILE-[%DATE:~10,4%%DATE:~4,2%%DATE:~7,2%_T%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%].bac

b)Tento skript bude zálohy pridávať vždy do toho istého súboru:

1. @ECHO OFF

2. SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "BACKUP DATABASE ERA_DB TO DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'

   WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'ERA_DB', SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STOP_ON_ERROR, CHECKSUM, STATS=10"

Obnovenie MS SQL databázy

Pre obnovenie MS SQL databázy zo záložného súboru použite nasledujúci príkaz:

SQLCMD.EXE -S HOST\ERASQL -d ERA_DB -E -Q "RESTORE DATABASE ERA_DB FROM DISK = N'C:\USERS\ADMINISTRATOR\DESKTOP\BACKUPFILE'"

Zálohovanie MySQL databázy

Pre vytvorenie záložného súboru MySQL databázy môžete použiť nasledujúci príkaz:

mysqldump --host HOST --disable-keys --extended-insert --routines -u ROOTLOGIN -p DBNAME -r BACKUPFILE


note

HOST je v tomto prípade IP adresa alebo názov hostiteľa MySQL Servera, ROOTLOGIN je root účet MySQL Servera a DBNAME je názov ESET PROTECT databázy.

Obnovenie MySQL databázy

Pre obnovenie MySQL databázy zo záložného súboru sa riaďte nasledujúcim príkladom:

mysql --host HOST -u ROOTLOGIN -p DBNAME < BACKUPFILE


note

Pre viac informácií o zálohovaní Microsoft SQL databázy navštívte oficiálnu stránku spoločnosti Microsoft. Pre viac informácií o zálohovaní MySQL databázy si prečítajte dokumentáciu pre databázový server MySQL.