Instalacja i konfiguracja oprogramowania MySQL

Instalacja


warning

Pamiętaj o zainstalowaniu obsługiwanej wersji programu MySQL Server i łącznika ODBC.

Jeśli już zainstalowano i skonfigurowano oprogramowanie MySQL, należy przejść do punktu Konfiguracja.

1.Przed instalacją bazy danych w systemie Linux należy dodać repozytorium MySQL:

Debian, Ubuntu

Uruchom następujące polecenia w terminalu:

a)wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

b)sudo dpkg -i mysql-apt-config_0.8.15-1_all.deb

Zobacz też: Dodawanie repozytorium MySQL APT

CentOS, Red Hat

Dodawanie repozytorium MySQL Yum

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

Dodawanie repozytorium MySQL SLES

2.Po dodaniu repozytorium MySQL należy zaktualizować pamięć podręczną repozytorium lokalnego (np. w systemie Debian należy uruchomić polecenie sudo apt-get update), po czym można przystąpić do instalacji programu MySQL.

3.Instalacja oprogramowania MySQL różni się w zależności od używanej dystrybucji i wersji systemu Linux.

Linux dystrybucja:

MySQL Server — polecenie instalacji:

MySQL Server — instalacja zaawansowana:

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install mysql-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-apt-repo.html

CentOS, Red Hat

sudo yum install mysql-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-yum-repo.html

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server

sudo zypper install mysql-community-server

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/linux-installation-sles-repo.html

Instalacja ręczna — pobierz edycję MySQL Community Server ze strony https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ i zainstaluj ją

 

Konfiguracja

1.Uruchom poniższe polecenie, aby otworzyć plik my.cnf (my.ini w przypadku instalacji w systemie Windows) w edytorze tekstu:

sudo nano /etc/mysql/my.cnf

Jeśli nie ma pliku, sprawdź w lokalizacji /etc/my.cnf lub /etc/my.cnf.d/community-mysql-server.cnf

2.Znajdź następującą konfigurację w części [mysqld] pliku my.cnf i zmień wartości. Jeśli danych parametrów nie ma w pliku, dodaj je w części [mysqld]:

max_allowed_packet=33M

Aby określić wersję MySQL, uruchom polecenie: mysql --version

W przypadku obsługiwanych wersji MySQL 8.x należy ustawić następującą zmienną:

olog_bin_trust_function_creators=1

oInną opcją jest wyłączenie rejestrowania binarnego: log_bin=0

W przypadku obsługiwanych wersji MySQL 8.x, 5.7 i 5.6.22 (i nowszych 5.6.x):

oinnodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group — należy ustalić wartość co najmniej 200 MB (* to znak mnożenia, iloczyn dwóch parametrów musi być większy niż 200 MB. Minimalna wartość elementu innodb_log_files_in_group to 2, a wartość maksymalna to 100, przy czym musi to też być liczba całkowita).
Na przykład:
innodb_log_file_size=100M
innodb_log_files_in_group=2

Dla MySQL 5.6.20 i 5.6.21:

oinnodb_log_file_size — należy ustalić wartość wynoszącą co najmniej 200 MB (na przykład innodb_log_file_size=200M), ale nie więcej niż 3000 MB.

3.Zapisz i zamknij plik. Wpisz następujące polecenie, aby ponownie uruchomić serwer MySQL i zastosować konfigurację (w niektórych przypadkach usługa ma nazwę mysqld):

sudo service mysql restart

4.Uruchom następujące polecenie, aby skonfigurować oprogramowanie MySQL wraz z uprawnieniami i hasłem (to polecenie opcjonalne, które może nie działać w niektórych dystrybucjach systemu Linux):

/usr/bin/mysql_secure_installation

5.Wpisz następujące polecenie, aby sprawdzić, czy serwer MySQL działa:

sudo service mysql status