ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Reporty

Reporty vám umožňujú pohodlný prístup k dátam z databázy a ich filtrovanie. Okno reportov pozostáva z 2 kariet:

Kategórie a šablóny – toto je predvolená karta pre sekciu Reporty. Obsahuje prehľad kategórií reportov a šablón. Môžete tu vytvoriť nové reporty a kategórie alebo vykonať iné akcie týkajúce sa reportov.

Naplánované reporty – táto karta poskytuje prehľad naplánovaných reportov. Okrem toho tu môžete naplánovať nový report.

admin_reports

Reporty sú generované zo šablón, ktoré sú kategorizované podľa typu reportu. Report môže byť vygenerovaný okamžite alebo môže byť naplánovaný na neskoršie vygenerovanie. Ak chcete vygenerovať a zobraziť report okamžite, kliknite na Generovať teraz vedľa požadovanej šablóny reportu. Môžete použiť vopred vytvorené šablóny reportov zo zoznamu Kategórie a šablóny alebo môžete vytvoriť novú šablónu s vlastnými nastaveniami. Pre spustenie sprievodcu šablónami reportov a špecifikovanie vlastných nastavení pre nový report kliknite na možnosť Nová šablóna reportu. Môžete tiež vytvoriť novú kategóriu reportov (Nová kategória) alebo importovať šablóny reportov exportované v minulosti (Importovať šablóny reportov).

search_bar V hornej časti okna sa nachádza panel vyhľadávania. Môžete vyhľadávať názvy kategórií a šablón, nie však popisy.

Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

access_group Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

Používanie šablón reportov

Vyberte šablónu reportu a kliknite na ikonu gear_icon umiestnenú na dlaždici. Sú dostupné tieto možnosti:

play_defaultGenerovať teraz

Následne bude vytvorený report a vy si môžete prezrieť výstupné dáta.

download_default Stiahnuť

Ak chcete vygenerovať a stiahnuť report, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. Môžete si vybrať formát .pdf alebo .csv. CSV je vhodné len pre dáta tabuľky a používa ; (bodkočiarka) ako oddeľovač. Ak si report stiahnete vo formáte CSV a v stĺpci, kde by mal byť text, sa vám zobrazia čísla, pre správne zobrazenie vám odporúčame stiahnuť report vo formáte PDF.

schedule_default Naplánovať

Naplánovať report – môžete upravovať spúšťač plánovaného reportu, kritéria pre potlačenie spúšťača a doručenie reportu. Všetky naplánované reporty sa zobrazia po kliknutí na kartu Naplánované reporty.

edit_default Upraviť

Úprava už existujúcej šablóny reportu. Na túto možnosť sa vzťahujú rovnaké nastavenia ako pri vytváraní novej šablóny reportu.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

duplicate_default Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvoriť nový report na základe označeného reportu, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie vybranej šablóny reportu.

icon_export Exportovať

Šablóna reportu bude exportovaná v podobe súboru .dat.


important

Produkty ESET Enterprise Inspector a ESET Dynamic Threat Defense boli premenované na ESET Inspect a ESET LiveGuard Advanced.

Môže byť potrebné vyriešiť niektoré problémy spôsobené premenovaním v prípade, že ste vykonali aktualizáciu z ESET PROTECT 9.0 a starších verzií a máte vytvorené reporty, dynamické skupiny, oznámenia alebo iné pravidlá, ktoré filtrujú dáta súvisiace s ESET Dynamic Threat Defense alebo ESET Enterprise Inspector.

Používanie kategórií reportov

Zvoľte kategóriu reportov a kliknite na ikonu gear_icon v dolnom pravom rohu kategórie. Sú dostupné tieto možnosti:

add_new_default Nová kategória

Zadajte Názov pre novú kategóriu šablóny reportu.

add_new_default Nová šablóna reportu

Vytvorenie novej, vlastnej šablóny reportu.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie vybranej kategórie šablóny reportu.

edit_default Upraviť

Premenovanie existujúcej kategórie šablóny reportu.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_export Exportovať

Kategória šablóny reportu a všetky obsiahnuté šablóny budú exportované v podobe súboru .dat. Neskôr môžete importovať kategóriu vrátane všetkých šablón pomocou možnosti Importovať šablóny reportov. Toto je užitočné napríklad v prípade, keď chcete migrovať svoje vlastné šablóny reportov na iný ESET PROTECT Server.

move_default Prístupová skupina > move_defaultPresunúť

Umožňuje presunúť kategóriu šablóny reportu do inej statickej skupiny. Ku kategórii tak bude mať prístup lokálny správca danej cieľovej skupiny. Lokálny správca má vo svojej skupine plné prístupové práva.


important

Možnosť Importovať šablóny reportov/ icon_export Export je určená iba na importovanie a exportovanie šablón reportov, nie na importovanie alebo exportovanie vygenerovaného reportu obsahujúceho dáta.

Povolenia na prístup k reportom

Reporty sú statické objekty, ktoré sa nachádzajú v štruktúre objektov v ESET PROTECT databáze. Každá nová šablóna reportu bude uložená do domácej skupiny používateľa, ktorý ju vytvoril. Na prístup k reportu sú potrebné povolenia. Taktiež sú potrebné povolenia na prístup k objektom, ktorých sa report týka. Napríklad, ak generujete report Prehľad stavov počítačov, budú sa v ňom nachádzať len dáta z počítačov, kde máte povolenia na Čítanie.


important

Povolenie na Čítanie – používateľ s týmto povolením si môže prezerať šablóny reportov a ich kategórie. Daný používateľ tiež môže generovať reporty na základe šablón reportov. Môže si taktiež prezerať svoje riadiace panely.

Povolenie na Použitie – používateľ s týmto povolením môže upravovať vlastné riadiace panely s použitím dostupných šablón reportov.

Povolenie na Zápis – používateľ s týmto povolením môže vytvárať, upravovať a vymazávať šablóny reportov a ich kategórie.

Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko.