Spustenie príkazu

Pomocou úlohy Spustiť príkaz spustíte na klientskych počítačoch konkrétne príkazy. Správca môže určiť príkazy, ktoré budú spustené.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.


important

Príkazy sú vykonávané bez prístupu k prostrediu pracovnej plochy. Z tohto dôvodu môže zlyhať spúšťanie príkazov, ktoré potrebujú prístup k grafickému používateľskému rozhraniu aplikácie.

V rámci úlohy Spustiť príkaz môžete použiť ecmd príkazy. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

Operačný systém

Príkaz bude spustený pod používateľom/účtom

Predvolený pracovný adresár

Dostupné sieťové umiestnenia

Príkaz bude spustený v

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Iba umiestnenia v aktuálnej doméne, dostupné pre účet Local System

Príkazový riadok (cmd.exe)

Linux alebo macOS

root

/tmp

Iba ak je umiestnenie pripojené a dostupné pre root používateľa

Konzola

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Príkazový riadok na spustenie – zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť na klientskom počítači.

Pracovný adresár – zadajte adresár, v ktorom chcete daný príkaz spustiť.


important

Môžete zadať príkaz, ktorého dĺžka je viac ako jeden riadok. Obmedzenia týkajúce sa maximálnej dĺžky príkazov:

Web Console dokáže spracovať maximálne 32 768 znakov. Ak skopírujete a vložíte dlhší príkaz, koniec príkazu bude potichu odseknutý.

Linux a macOS dokážu spracovať celú dĺžku príkazu. Na systéme Windows platí obmedzenie na maximálne 8191 znakov.


example

Pre spustenie lokálneho skriptu nachádzajúceho sa na kliente v umiestnení C:\Users\user\script.bat postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vytvorte novú klientsku úlohu a vyberte možnosť Spustiť príkaz.

2.V sekcii Nastavenia zadajte:

Príkazový riadok na spustenie: call script.bat
Pracovný adresár: C:\Users\user

3.Kliknite na Dokončiť, vytvorte spúšťač a vyberte cieľové klienty.

Pre spustenie viacriadkového príkazu na vzdialený reštart služby Windows (nahraďte service_name názvom služby, napr. wuauserv pre službu Windows Update):

net stop service_name

net start service_name

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti pre každú vytvorenú úlohu si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.

Preskúmajte výstup úlohy Spustiť príkaz

1.Kliknite na Úlohy > požadovaná úloha > Zobraziť podrobnosti > karta Vykonania, označte riadok v tabuľke > icon_history História.

2.Stĺpec Správa sledovania obsahuje prvých 255 znakov z celého výstupu úlohy Spustiť príkaz. Môžete vytvárať reporty a spracovávať tieto dáta z viacerých počítačov. Podrobnejší výstup si môžete stiahnuť ako protokol nástroja Log Collector v sekcii PočítačPodrobnosti > Protokoly > Log Collector.