Zmiana hasła użytkownika

Możesz zmienić hasło dla każdego użytkownika, do którego masz prawa dostępu. Musisz mieć uprawnienie Zapis do grupy statycznej, w której użytkownik jest przechowywany. Użytkownik jest przechowywany w grupie domowej użytkownika nadrzędnego.

1.Kliknij pozycję Prawa dostępu > Użytkownicy.
 

2.Wybierz użytkownika i kliknij przycisk Edytuj.
 

3.W sekcji Podstawowe przewiń do sekcji Ustaw hasło.
 

4.W przypadku edytowania zalogowanego użytkownika należy wprowadzić Aktualne hasło. Podczas edytowania innych użytkowników pole Aktualne hasło jest wstępnie wypełnione.
 

5.Wprowadź nowe hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło.
 

6.Kliknij opcję Zakończ.
 

protect_password