Szczegóły komputera

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat komputera, należy wybrać komputer kliencki w grupie statycznej lub dynamicznej i kliknąć opcję Pokaż szczegóły lub kliknąć nazwę komputera, aby wyświetlić panel boczny Podgląd komputera po prawej stronie.

Okno informacji składa się z następujących elementów:

details_default Przegląd:

Dostępne są następujące kafelki pokazujące stan komputera.

Komputer

Kliknij ikonę edycji edit_default, aby zmienić nazwę komputera lub jego opis. Można wybrać opcję Zezwalaj na duplikację nazwy, jeśli jest już inny komputer zarządzany o tej samej nazwie.

Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

Nazwa FQDN — w pełni kwalifikowana nazwa domeny komputera


note

Jeśli komputery klienckie i serwer ESET PROTECT działają w usłudze Active Directory, możesz zautomatyzować wypełnianie pól Nazwa i Opis przy użyciu zadania Synchronizacja grupy statycznej.

 

Grupa nadrzędna — zmienianie nadrzędnej grupy statycznej komputera.

IP — adres IP maszyny.

Liczba stosowanych polityk — kliknij liczbę, aby wyświetlić listę zastosowanych polityk.

Członek grup dynamicznych — lista grup dynamicznych, w których komputer kliencki był obecny podczas ostatniej replikacji.

 

Sprzęt

Ten kafelek zawiera listę najważniejszych parametrów sprzętowych, informacje o systemie operacyjnym i unikatowe identyfikatory. Kliknij kafelek, aby wyświetlić kartę Szczegóły — Sprzęt.

 

Alerty:

Alerty — łącze do listy problemów z bieżącym komputerem.

Liczba nierozwiązanych wykryć — liczba wykryć, które nie zostały rozwiązane. Kliknij liczbę, aby wyświetlić listę nierozwiązanych wykryć.

Czas ostatniego połączeniaOstatnie połączenie wyświetla datę i godzinę ostatniego połączenia zarządzanego urządzenia. Zielona kropka wskazuje, że komputer łączył się mniej niż 10 minut temu. Informacje Ostatnie połączenie zostają wyróżnione w celu wskazania braku połączenia komputera:

oŻółty (błąd) — komputer nie połączył się przez 2–14 dni.

oCzerwony (ostrzeżenie) — komputer nie połączył się od ponad 14 dni.

Czas ostatniego skanowania — informacje dotyczące daty i godziny ostatniego skanowania.

Silnik detekcji — wersja silnika detekcji na urządzeniu docelowym.

Zaktualizowano — stan aktualizacji.

 

Produkty i licencje

Lista składników ESET zainstalowanych na komputerze. Kliknij kafelek, aby wyświetlić kartę Szczegóły — Produkt i licencje.

 

Szyfrowanie

Kafelek Szyfrowanie jest widoczny tylko na stacjach roboczych, które są obsługiwane przez funkcję ESET Full Disk Encryption.

 

ESET Dynamic Threat Defense

Ten kafelek zawiera podstawowe informacje na temat usługi. Kafelek może mieć jeden z dwóch stanów:

Biały — domyślny. Po aktywacji i uruchomieniu ESET Dynamic Threat Defense kafelek pozostaje biały.

Żółty — jeśli występuje problem z usługą ESET Dynamic Threat Defense, kafelek zmieni kolor na żółty i wyświetli informacje dotyczące problemu.

Dostępne działania:

Włącz — ta opcja jest dostępna po zaimportowaniu licencji produktu. Wybierz ją, aby skonfigurować zadanie aktywacji i politykę dla produktu ESET Dynamic Threat Defense na wybranym komputerze.


note

Każde urządzenie z ESET Dynamic Threat Defense musi mieć włączony system reputacji ESET LiveGrid® i system informacji zwrotnych ESET LiveGrid®. Zapoznaj się z zasadami dotyczącymi urządzeń.

Przesłane pliki – skrót do menu Przesłane pliki.

Dowiedz się więcej — skrót do strony produktu.

 

Użytkownicy

Zalogowani użytkownicy (tylko komputery) — domeny i nazwy użytkowników zalogowanych na urządzeniu.

Przypisani użytkownicy

oKliknij Dodaj użytkownika, aby przypisać użytkownika z listy Użytkownicy komputerów do tego urządzenia.


important

Komputer można przypisać maksymalnie do 200 użytkowników w jednej operacji.

oKliknij ikonę kosza delete_default, aby usunąć przypisanie bieżącego użytkownika.

oKliknij nazwę przypisanego użytkownika, aby wyświetlić szczegóły jego konta.

 

Lokalizacja (tylko urządzenia mobilne). Urządzenia w programie iOS Apple Business Manager (ABM) mogą zostać zlokalizowane tylko po aktywowaniu „trybu zgubionego urządzenia”.

 

Wirtualizacja

Kafelek pojawi się po oznaczeniu komputera jako wzorca klonowania i wyświetli ustawienia VDI. Kliknij ikonę koła zębatego, aby zmienić ustawienia VDI.

 

Kliknij przycisk Izolacja sieci, aby uruchomić zadania izolacji sieci na komputerze:

disconnect_normal Odizoluj od sieci

mn_icn_connect_normal Zakończ izolację od sieci

 

Przycisk Wirtualizacja służy do konfiguracji komputera do klonowania. Jest on wymagany, gdy komputery są klonowane lub sprzęt komputerowy ulega zmianie.

Oznacz jako główny do klonowania

Wyłącz wykrywanie sprzętu — na stałe wyłącza wykrywanie zmian sprzętu. Tego działania nie można cofnąć!

Cofnij zaznaczenie jako źródło klonowania — usuń znacznik źródła. Po zastosowaniu tej opcji każde nowe klonowanie spowoduje pojawienie się pytania.


important

Wykrywanie sprzętowego odcisku palca nie jest obsługiwane przez:

systemy Linux, macOS, Android, iOS

systemy zarządzane przez hosty agentów wirtualnych ESET (zabezpieczenia wirtualne ESET)

komputery bez agenta ESET Management


gear_icon Konfiguracja:

Karta Konfiguracja — zawiera listę konfiguracji zainstalowanych produktów firmy ESET (agent ESET Management, oprogramowanie ESET do obsługi punktów końcowych itp.). Dostępne działania to:

Klikając przycisk Zażądaj konfiguracji, można utworzyć zadanie dla agenta ESET Management, w ramach którego zgromadzi konfiguracje wszystkich zarządzanych produktów. Po przekazaniu zadania do agenta ESET Management zostanie ono natychmiast wykonane, a wyniki zostaną przesłane do serwera ESET PROTECT podczas następnego połączenia. Pozwoli to wyświetlić listę konfiguracji wszystkich zarządzanych produktów.

Konfigurację można otworzyć za pomocą menu kontekstowego i przekonwertować na politykę. Aby wyświetlić konfigurację w przeglądarce, należy ją kliknąć.

Po otwarciu konfiguracji można ją skonwertować do polityki. Kliknij Konwertuj do polityki — bieżąca konfiguracja zostanie przeniesiona to kreatora polityk i będzie można zmodyfikować i zapisać konfigurację jako nową politykę.

Pobierz konfigurację do celów diagnostyki i pomocy technicznej. Kliknij wybraną konfigurację, a potem Pobierz do diagnostyki w menu rozwijanym.

Karta Stosowane polityki — lista polityk stosowanych do urządzenia. Jeśli zastosowano politykę dotyczącą produktu firmy ESET lub funkcji produktu firmy ESET, które nie są zainstalowane na komputerze, wymieniona polityka jest wyszarzona.


note

Możesz zobaczyć polityki przypisane do wybranego urządzenia, a także polityki zastosowane do grup zawierających to urządzenie.

Obok zablokowanych (nieedytowalnych) polityk znajduje się ikona kłódki icon_locked_policy — są to określone reguły wbudowane (na przykład polityki dotyczące automatycznych aktualizacji lub polityki ESET Dynamic Threat Defense) lub polityki, do których użytkownik ma prawo odczytu, ale nie ma prawa zapisu.

Po kliknięciu przycisku manage_defaultZarządzaj politykami można zarządzać daną polityką, edytować ją, przypisać lub usunąć. Polityki są stosowane zgodnie z ich kolejnością (kolumna Kolejność polityk). Aby zmienić priorytet stosowania polityk, zaznacz pole wyboru obok polityki i kliknij przycisk Zastosuj wcześniej lub Zastosuj później.

Karta Zastosowane wyłączenia — lista wyłączeń zastosowanych do urządzenia.


icon_sysinspector_logs Dzienniki (tylko komputery)

SysInspector — aby uruchomić zadanie Żądanie dziennika programu SysInspector na wybranych klientach, należy kliknąć opcję Zażądaj dziennika (tylko w systemie Windows). Po zakończeniu zadania nowy wpis dodawany jest do listy dzienników ESET SysInspector. Kliknij dziennik z listy, aby się z nim zapoznać.

Log Collector — kliknij Uruchom Log Collector, aby uruchomić zadanie Log Collector. Po zakończeniu zadania nowy wpis dodawany jest do listy dzienników. Kliknij dziennik na liście, aby go pobrać.

Dzienniki diagnostyczne — kliknij Diagnostyka > Włącz, aby uruchomić tryb diagnostyczny na bieżącym urządzeniu. Tryb diagnostyczny powoduje, że klient wysyła wszystkie dzienniki do serwera ESET PROTECT. Można przeglądać wszystkie dzienniki w ciągu 24 godzin. Dzienniki są segregowane w pięciu kategoriach: Dziennik spamu, dziennik zapory, dziennik systemu HIPS, dziennik kontroli dostępu do urządzeń i dziennik kontroli dostępu do stron internetowych. Kliknij pozycję Diagnostyka > Wyślij ponownie wszystkie dzienniki, aby ponownie wysłać wszystkie dzienniki z agenta podczas następnej replikacji. Kliknij pozycję Diagnostyka > Wyłącz, aby zatrzymać tryb diagnostyki.


note

Limit rozmiaru pliku na urządzenie w przypadku dostarczania dzienników wynosi 200 MB. Dostęp do dzienników można uzyskać z konsoli internetowej w sekcji Pokaż szczegóły > Dzienniki. Jeśli dzienniki zebrane przez zadanie są większe niż 200 MB, zadanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli zadanie nie powiedzie się, można:

Zebrać dzienniki lokalnie na urządzeniu.

Zmienić szczegółowość dzienników i ponowić próbę wykonania zadania:

oW przypadku obiektów docelowych z systemem Windows użyj parametru /Targets:EraAgLogs, aby zebrać tylko dzienniki agenta ESET Management.

oW przypadku obiektów docelowych z systemem Linux/macOS użyj parametru --no-productlogs, aby wykluczyć dzienniki z zainstalowanego produktu zabezpieczającego firmy ESET.


play_default Wykonania zadań

Lista wykonanych zadań. Widok można filtrować w celu zawężenia wyświetlanych wyników, sprawdzania szczegółów, edytowania, duplikowania, usuwania oraz uruchamiania i ponownego uruchamiania zadań.


icon_installed_applications Zainstalowane aplikacje:

Wyświetlanie listy zainstalowanych programów na kliencie wraz ze szczegółami, takimi jak wersja, rozmiar, stan zabezpieczeń itd. Możesz włączyć raportowanie aplikacji firm innych niż ESET w Ustawieniu polityki. Aby usunąć program, należy go wybrać i kliknąć opcję Odinstaluj. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie parametrów dezinstalacji. Są to opcjonalne parametry wiersza polecenia na potrzeby instalatora (pakietu instalacyjnego). Parametry dezinstalacji są unikatowe dla każdego z instalatorów oprogramowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji danego produktu.

Jeśli dostępna jest aktualizacja produktu ESET, można go zaktualizować, klikając przycisk Aktualizuj produkty ESET.


note

ESET PROTECT 9.0 obsługuje automatyczną aktualizację agenta ESET Management na zarządzanych komputerach.

Urządzenia iOS zgłaszają listę zainstalowanego oprogramowania do ESET PROTECT raz dziennie. Użytkownicy nie mogą wymusić odświeżenia listy.

 


icon_threats Alerty:

Wyświetla listę alertów wraz z ich szczegółami dotyczącymi między innymi: Problemu, Stanu, Produktu, Czasu wystąpienia, Wagi zagrożenia itd. Dostęp do tej listy można uzyskać bezpośrednio z sekcji Komputery, klikając liczbę alertów w kolumnie Alerty. Można zarządzać alertami przy użyciu czynności wykonywanych jednym kliknięciem.


question_defaultPytania (tylko komputery)

Lista pytań związanych z klonowaniem znajduje się na karcie Pytania. Przeczytaj więcej na temat odpowiedzi na pytania dotyczące zmienionych lub sklonowanych komputerów.


icon_threat_and_quarantine Wykrycia i kwarantanna

Wykrycia — wyświetlane są wszystkie typy wykryć, ale można je filtrować według Kategoria wykryciaicon_antivirusAntywirus, icon_blocked Zablokowane pliki, icon_ei_alert Enterprise Inspector, icon_firewall Zapora, icon_hips System HIPS oraz icon_web_protection Ochrona dostępu do stron internetowych.

Kwarantanna — lista wykryć poddanych kwarantannie ze szczegółami, takimi jak nazwa wykrycia, typ wykrycia, nazwa obiektu, rozmiar, pierwsze wystąpienie, liczba, powód użytkownika itp.


icon_more Szczegóły

Podstawowe — informacje o urządzeniu: nazwa systemu operacyjnego, typ, wersja, numer seryjny, nazwa FQDN, itp. Informacje o tym, czy urządzenie jest wyciszone i zarządzane, kiedy było ostatnio aktualizowane i ile polityk do niego zastosowano.

Sprzęt — informacje o konfiguracji sprzętowej komputera, producencie, modelu oraz informacje o sieci (IPv4, IPv6, podsieć, karta sieciowa...).

Produkty i licencje — wersja bieżącego silnika detekcji, wersje zainstalowanych produktów ESET i używane licencje.

Szyfrowanie — jeśli używasz narzędzia ESET Full Disk Encryption, zobacz omówienie stanu szyfrowania dysku.