Instalatory

Niniejsza sekcja umożliwia tworzenie pakietów instalatora agenta pozwalających wdrażać agenta ESET Management na komputerach klienckich. Pakiety instalatora są zapisywane w konsoli internetowej ESET PROTECT. W razie potrzeby można je edytować i ponownie pobierać.

1.Kliknij kolejno opcje icon_installersInstalatory > Utwórz instalator.

2.Wybierz typ instalatora, który chcesz utworzyć:

icon_installersInstalator agenta i produktu zabezpieczającego firmy ESET — pakiet zapewnia zaawansowane opcje konfiguracji, w tym ustawienia polityki stosowanej w odniesieniu do agenta ESET Management i produktów ESET, nazwa hosta i port serwera ESET PROTECT oraz możliwość wybrania grupy nadrzędnej.


note

Po utworzeniu i pobraniu pakietu instalatora kompleksowego są dostępne dwie opcje wdrożenia agenta ESET Management:

Lokalnie na komputerze klienckim

Za pomocą narzędzia do wdrażania zdalnego firmy ESET umożliwiającego wdrożenie agentów ESET Management na wielu komputerach klienckich równocześnie.

icon_installersInstalator Live agenta — ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi. W takich przypadkach można rozesłać instalator Live agenta pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator Live agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).

icon_installers Skrypt GPO lub SCCM

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

 

Instalatory i uprawnienia

Użytkownik może tworzyć lub edytować instalatory w grupach, w których ma uprawnienie Zapis dla obszaru Grupy i komputery oraz Zapisane instalatory.

Aby pobrać już utworzone instalatory, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie dla obszaru Grupy i komputery oraz Zapisane instalatory.


note

W przypadku tworzenia instalatora kompleksowego, instalatora GPO lub skryptu SCCM użytkownikowi należy przypisać uprawnienie Użycie do polityk wybranych w sekcji Zaawansowane > Wstępna konfiguracja instalatora > Typ konfiguracji.

Jeśli określono licencję grupy statycznej, użytkownikowi należy przypisać uprawnienie Użycie dla obszaru Licencje.

Należy pamiętać, że podczas tworzenia instalatorów użytkownik będzie mógł pracować z certyfikatami. Użytkownik musi mieć przypisane uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy statycznej zawierającej certyfikaty. Jeśli użytkownik chce wdrożyć agenta ESET Management, musi mieć uprawnienia Użycie do urzędu certyfikacji, którego użyto do podpisania certyfikatu serwera. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania dostępem do certyfikatów i urzędów certyfikacji znajdują się w tym przykładzie.

Jak zezwolić użytkownikowi na tworzenie instalatorów


example

Administrator chce zezwolić użytkownikowi Janusz na tworzenie lub edytowanie nowych instalatorów w grupie Grupa Janusza. Administrator powinien wykonać następujące kroki:

1.Utwórz nową grupę statyczną o nazwie Grupa Janusza

2.Utwórz nowy zestaw uprawnień

a.nadaj mu nazwę Uprawnienia dla Janusza — tworzenie instalatorów

b.dodaj grupę Grupa Janusza w sekcji Grupy statyczne

c.w sekcji Funkcjonalność wybierz następujące uprawnienia

Zapis do obszaru Zapisane instalatory

Użycie do obszaru Certyfikaty

Zapis do obszaru Grupy i komputery

d.kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zestaw uprawnień

3.Utwórz nowy zestaw uprawnień

a.nadaj mu nazwę Uprawnienia dla Janusza — certyfikaty

b.dodaj grupę Wszystkie w sekcji Grupy statyczne

c.w sekcji Funkcjonalność wybierz uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty.

d.kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zestaw uprawnień

Uprawnienia te spełniają minimalne wymagania pełnej obsługi instalatorów (tj. tworzenia i edytowania).

4.Utwórz nowego użytkownika

a.nadaj mu nazwę Janusz

b.w sekcji Podstawowe ustaw grupę Grupa Janusza jako domową

c.ustaw hasło użytkownika Janusz

d.w sekcji Zestawy uprawnień wybierz pozycje Uprawnienia dla Janusza — certyfikaty i Uprawnienia dla Janusza — tworzenie instalatorów

e.kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać użytkownika

admin_installers

Jak pobierać instalatory z poziomu menu instalatorów

1.Kliknij opcję Instalatory.

2.Zaznacz pole wyboru instalatora, który chcesz pobrać.

3.Kliknij przycisk Pobierz i wybierz odpowiednią wersję pakietu instalacyjnego.

Jak edytować instalatory z poziomu menu instalatorów

1.Kliknij opcję Instalatory.

2.Zaznacz pole wyboru instalatora, który chcesz edytować.

3.Kliknij kolejno opcje Czynność > Edytuj, aby zmodyfikować pakiet instalatora.