Grupy dynamiczne

Grupy dynamiczne można postrzegać jako filtry stanu komputera. Jeden komputer może zostać ujęty w więcej niż jednym filtrze, dlatego może zostać przypisany do więcej niż jednej grupy dynamicznej. Grupy dynamiczne w przeciwieństwie do grup statycznych mogą zawierać więcej niż jeden komputer kliencki.

Grupy dynamiczne to grupy klientów wybranych na podstawie określonych warunków. Dołączenie komputera do określonej grupy dynamicznej wymaga spełnienia warunków zdefiniowanych w szablonie grupy dynamicznej. Każdy szablon składa się z jednej lub kliku reguł. Te reguły można ustalić podczas tworzenia nowego szablonu. Jeśli komputer kliencki nie spełnia tych kryteriów, zostaje usunięty z grupy. Jeśli spełnia zdefiniowane warunki, zostaje dodany do grupy.

Sprawdzanie, czy urządzenie spełnia warunki dołączenia do grupy dynamicznej, odbywa się przy każdym jego połączeniu się z programem ESET PROTECT. Gdy wartości urządzenia są zgodne z wartościami określonymi w szablonie grupy dynamicznej, jest ono automatycznie przypisywane do tej grupy. Komputery są filtrowane po stronie agenta, więc do serwera nie muszą być przesyłane żadne dodatkowe informacje. To agent decyduje, do której grupy dynamicznej należy klient, i tylko powiadamia serwer o podjętej decyzji.


note

Jeśli urządzenie klienckie jest niepodłączone (np. wyłączono je), członkostwo urządzenia w grupach dynamicznych nie będzie aktualizowane. Członkostwo urządzenia w grupach dynamicznych zostanie zaktualizowane po nawiązaniu połączenia.

Po zainstalowaniu programu ESET PROTECT dostępnych jest klika wstępnie zdefiniowanych grup dynamicznych. Można również tworzyć niestandardowe grupy dynamiczne. Dostępne są 2 sposoby:

Najpierw utwórz szablon, a następnie utwórz grupę dynamiczną.

Utwórz nowy szablon podczas tworzenia grupy dynamicznej.

Z grup dynamicznych można korzystać w innych częściach programu ESET PROTECT. Można przypisać do nich polityki (stosowanie polityk opisano tutaj) lub utworzyć zadanie dla wszystkich komputerów w grupie.

Grupa dynamiczna może należeć do grupy statycznej lub grup dynamicznych. Grupa statyczna nie może jednak należeć do grupy dynamicznej. Wszystkie grupy dynamiczne w obrębie grupy statycznej filtrują jedynie urządzenia z tej grupy statycznej. Jeśli grupa dynamiczna należy do innej grupy dynamicznej, filtruje ona wyniki grupy wyższej w hierarchii. Po utworzeniu grupy można ją dowolnie przenosić w obrębie drzewa.

Zarządzanie grupami dynamicznymi jest dostępne za pośrednictwem czynności związanych z grupami.