Tworzenie użytkownika macierzystego

Aby utworzyć nowego użytkownika macierzystego, kliknij pozycję Więcej > Użytkownicy > Dodaj nowych > Nowy użytkownik macierzysty.


note

Aby prawidłowo utworzyć użytkownika, zalecamy wykonanie następujących kroków:

1.Zdecyduj, która grupa statyczna będzie grupą domową użytkownika. Jeśli to wymagane, utwórz grupę.

2.Zdecyduj, który zestaw uprawnień będzie najlepszy dla użytkownika. Jeśli to wymagane, utwórz nowy zestaw uprawnień.

3.Skorzystaj z informacji w tym rozdziale, aby utworzyć użytkownika.

admin_create_new_native_user1

Podstawowe

W polach Użytkownik oraz Opis (opcjonalnie) wprowadź odpowiednio nazwę i opis nowego użytkownika.

Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

Wybierz grupę domową. Jest to grupa statyczna, która będzie zawierać wszystkie obiekty utworzone przez danego użytkownika.

Ustaw hasło

Hasło użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków. Nazwa użytkownika nie może być częścią hasła.

Konto

Włączone — wybierz tę opcję, chyba że chcesz, aby konto było nieaktywne (przygotowane do użytku w przyszłości).

Konieczna zmiana hasła — wybierz tę opcję, aby wymusić zmianę hasła przez użytkownika przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Wygaśnięcie hasła (dni) — ta opcja służy do określenia liczby dni ważności hasła (po wygaśnięciu hasło musi zostać zmienione).

Automatyczne wylogowanie (min) — ta opcja służy do określenia czasu bezczynności (w minutach), po upływie którego następuje wylogowanie użytkownika z konsoli internetowej. Wpisz 0 (zero), aby wyłączyć automatyczne logowanie użytkownika.

W polach Pełna nazwa, Kontaktowy adres e-mail i Kontakt telefoniczny można wpisać informacje ułatwiające identyfikację użytkownika.

Zestawy uprawnień

Do użytkownika można przypisać wiele zestawów uprawnień.

Można wybrać wstępnie zdefiniowane kompetencje (wymienione poniżej) lub użyć niestandardowego zestawu uprawnień.

Zestaw uprawnień przeglądającego uprawnienia tylko do odczytu w grupie Wszystkie.

Zestaw uprawnień administratora pełny dostęp do grupy Wszystkie.

Zestaw uprawnień wspomaganej instalacji serwerowej minimalne uprawnienia dostępu wymagane w przypadku wspomaganej instalacji serwerowej.

Zestaw uprawnień przeglądającego Enterprise Inspector — minimalne prawa dostępu w trybie tylko do odczytu (dla grupy Wszystkie) wymagane dla użytkownika programu ESET Enterprise Inspector.

Zestaw uprawnień serwera Enterprise Inspector — prawa dostępu (dla grupy Wszystkie) wymagane do procesu instalacji programu ESET Enterprise Inspector i dalszej automatycznej synchronizacji między ESET Enterprise Inspector i ESET PROTECT.

Zestaw uprawnień użytkownika Enterprise Inspector — prawa dostępu do zapisu (dla grupy Wszystkie) wymagane dla użytkownika programu ESET Enterprise Inspector.

Każdy zestaw uprawnień zapewnia wyłącznie uprawnienia w odniesieniu do obiektów w grupach statycznych wybranych w zestawie uprawnień.

Użytkownicy bez przypisanego jakiegokolwiek zestawu uprawnień nie mogą logować się do konsoli internetowej.


warning

Wszystkie wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień mają przypisaną grupę Wszystkie w sekcji Grupy statyczne. Należy wziąć to pod uwagę, przypisując je użytkownikowi. Użytkownicy będą dysponować danymi uprawnieniami w odniesieniu do wszystkich obiektów w programie ESET PROTECT.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia skonfigurowane dla danego użytkownika i kliknij opcję Zakończ, aby utworzyć użytkownika.