Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Dodawanie komputerów z wykorzystaniem synchronizacji z usługą Active Directory

Synchronizację z usługą Active Directory przeprowadza się, uruchamiając zadanie serwera Synchronizacja grupy statycznej. To wstępnie zdefiniowane zadanie, które można wybrać do automatycznego wykonania podczas instalacji programu ESET PROTECT On-Prem. Jeśli komputer należy do domeny, synchronizacja zostanie przeprowadzona, a komputery z usługi Active Directory zostaną wpisane do domyślnej grupy Wszystkie.

fs_use_AD_synch

Aby rozpocząć procedurę synchronizacji, kliknij zadanie i wybierz pozycję Uruchom teraz.

Jeśli konieczne jest utworzenie nowego zadania synchronizacji AD, wybierz grupę, do której mają zostać dodane nowe komputery z usługi AD.

Zaznacz obiekty w usłudze AD, z którą ma być przeprowadzona synchronizacja oraz określ sposób postępowania z duplikatami.

Wprowadź ustawienia połączenia z serwerem usługi AD i w pozycji Tryb synchronizacji wybierz opcję Active Directory/Open Directory/LDAP. Wykonaj procedurę przedstawioną w tym artykule bazy wiedzy firmy ESET.

 


note

Można uruchomić zadanie wdrażania agenta na serwerze, aby wdrożyć agenta ESET Management na komputerach zsynchronizowanych z Active Directory.