Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie użytkownika macierzystego

Aby utworzyć nowego użytkownika macierzystego, kliknij pozycję Więcej > Użytkownicy > Dodaj nowych > Nowy użytkownik macierzysty.


note

Aby prawidłowo utworzyć użytkownika, zalecamy wykonanie następujących kroków:

1.Zdecyduj, która grupa statyczna będzie grupą domową użytkownika. Jeśli to wymagane, utwórz grupę.

2.Zdecyduj, który zestaw uprawnień będzie najlepszy dla użytkownika. Jeśli to wymagane, utwórz nowy zestaw uprawnień.

3.Skorzystaj z informacji w tym rozdziale, aby utworzyć użytkownika.

admin_create_new_native_user

Podstawowe

W polach Użytkownik oraz Opis (opcjonalnie) wprowadź odpowiednio nazwę i opis nowego użytkownika.

Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

Wybierz grupę domową. Jest to grupa statyczna, która będzie zawierać wszystkie obiekty utworzone przez danego użytkownika.

Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień aktualnie aktywnego użytkownika.


example

Przykładowy scenariusz:

Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako Grupa domowa dla zadania klienta.

Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

Ustaw hasło

Hasło użytkownika musi zawierać co najmniej 8 znaków. Nazwa użytkownika nie może być częścią hasła.

Konto

Włączone — wybierz tę opcję, chyba że chcesz, aby konto było nieaktywne (przygotowane do użytku w przyszłości).

Konieczna zmiana hasła — wybierz tę opcję, aby wymusić zmianę hasła przez użytkownika przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Wygaśnięcie hasła (dni) — ta opcja służy do określenia liczby dni ważności hasła (po wygaśnięciu hasło musi zostać zmienione).

Automatyczne wylogowanie (min) — ta opcja służy do określenia czasu bezczynności (w minutach), po upływie którego następuje wylogowanie użytkownika z konsoli internetowej. Wpisz 0 (zero), aby wyłączyć automatyczne logowanie użytkownika.

W polach Pełna nazwa, Kontaktowy adres e-mail i Kontakt telefoniczny można wpisać informacje ułatwiające identyfikację użytkownika.

Zestawy uprawnień

Do użytkownika można przypisać wiele zestawów uprawnień.

Można wybrać wstępnie zdefiniowane kompetencje (wymienione poniżej) lub użyć niestandardowego zestawu uprawnień.

Zestaw uprawnień przeglądającego uprawnienia tylko do odczytu w grupie Wszystkie.

Zestaw uprawnień administratora pełny dostęp do grupy Wszystkie.

Zestaw uprawnień wspomaganej instalacji serwerowej minimalne uprawnienia dostępu wymagane w przypadku wspomaganej instalacji serwerowej.

Zestaw uprawnień przeglądającego ESET Inspect — minimalne prawa dostępu w trybie tylko do odczytu (dla grupy Wszystkie) wymagane dla użytkownika programu ESET Inspect On-Prem.

Zestaw uprawnień serwera ESET Inspect — prawa dostępu (dla grupy Wszystkie) wymagane do procesu instalacji programu ESET Inspect On-Prem i dalszej automatycznej synchronizacji między ESET Inspect On-Prem i ESET PROTECT On-Prem.

Zestaw uprawnień użytkownika ESET Inspect — prawa dostępu do zapisu (dla grupy Wszystkie) wymagane dla użytkownika programu ESET Inspect On-Prem.

Każdy zestaw uprawnień zapewnia wyłącznie uprawnienia w odniesieniu do obiektów w grupach statycznych wybranych w zestawie uprawnień.

Użytkownicy bez przypisanego jakiegokolwiek zestawu uprawnień nie mogą logować się do konsoli internetowej.


warning

Wszystkie wstępnie zdefiniowane zestawy uprawnień mają przypisaną grupę Wszystkie w sekcji Grupy statyczne. Należy wziąć to pod uwagę, przypisując je użytkownikowi. Użytkownicy będą dysponować danymi uprawnieniami w odniesieniu do wszystkich obiektów w programie ESET PROTECT On-Prem.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia skonfigurowane dla danego użytkownika i kliknij opcję Zakończ, aby utworzyć użytkownika.