Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Właściciel urządzenia z Androidem (tylko system Android 7 i nowszy)

Podczas rejestrowania urządzenia mobilnego Android przy użyciu kodu QR potrzebny jest fizyczny dostęp do urządzenia. Poza tym rejestracja jest możliwa tylko na urządzeniu po czyszczeniu/przywróceniu do ustawień fabrycznych lub zupełnie nowym.


note

Nie można użyć opcji Rejestracja przez e-mail do masowej rejestracji urządzeń Android jako właściciel urządzenia.

1.Aby dodać nowe urządzenia mobilne, przejdź do sekcji Komputery. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenia mobilne i kliknij kolejno opcje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne.

2.Przejdź do sekcji Podstawowe.

3.Wybierz typ — Wybierz Właściciel urządzenia z Androidem (tylko system Android 7 i nowszy).

4.Dystrybucja — wybierz Skanuj kod QR.

5.Grupa nadrzędna — w przypadku braku określonej grupy statycznej dla urządzeń mobilnych zalecamy utworzenie nowej grupy statycznej (na przykład o nazwie Urządzenia mobilne). W przypadku gdy grupa już istnieje, kliknij pozycję Wszystko w celu otwarcia okna, w którym można wybrać grupę statyczną.

6.Dostosuj więcej ustawień

oMobile Device Connector zostanie wybrany automatycznie. Jeśli istnieje więcej niż jeden moduł MDC, wybierz adres FQDN modułu MDC, którego chcesz użyć. Jeśli Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi nie został jeszcze zainstalowany, zapoznaj się z instrukcją instalacji dostępną w rozdziale Instalacja Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi — system Windows lub Linux.

oLicencja — kliknij pozycję Wybierz i wybierz licencję, która ma zostać użyta podczas aktywacji. Dla danego urządzenia mobilnego zostanie utworzone zadanie Aktywacja produktu. Zostanie pobrana jednostka licencyjna (po jednej na każde urządzenie mobilne).

oTagi — wybierz lub dodaj odpowiednie tagi, aby zidentyfikować urządzenie mobilne.

7.Przejdź do sekcji Konfiguracja produktu.

8. Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA), Warunkach korzystania i Polityce prywatności dotyczących produktów firmy ESET.

9.Przejdź do obszaru Lista.

10. Lista urządzeń — wskaż urządzenia mobilne do zarejestrowania. W celu dodania urządzeń mobilnych można użyć następujących funkcji:

Dodaj — przy jednorazowym dodaniu trzeba ręcznie wprowadzić adres e-mail powiązany z urządzeniem mobilnym, na który zostanie przesłana wiadomość rejestracyjna. Jeśli przypiszesz użytkownika do urządzenia mobilnego, klikając Sparuj z istniejącym użytkownikiem i wybierając użytkownika, adres e-mail zostanie zastąpiony adresem określonym na ekranie Więcej > Użytkownicy komputerów. Jeśli chcesz dodać kolejne urządzenie mobilne, ponownie kliknij opcję Dodaj i uzupełnij wymagane informacje.

Dodaj użytkownika — możesz dodawać urządzenia, klikając pola wyboru odpowiednich użytkowników z listy Więcej > Użytkownicy komputerów. Kliknij opcję Usuń parowanie, aby poprawki na liście urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Po usunięciu parowania przypisanego użytkownika zostanie dodane oznaczenie Nie sparowano. Aby wybrać odpowiedniego użytkownika niesparowanego urządzenia, kliknij opcję Sparuj. Aby usunąć wpis, kliknij ikonę kosza na śmieci.

Importuj plik CSV — metoda ułatwiająca dodawanie znaczącej liczby urządzeń mobilnych. Prześlij plik .csv z listą urządzeń do dodania. Więcej informacji można znaleźć w części Importowanie pliku CSV.

Wklej ze schowka — Pozwala zaimportować niestandardową listę adresów oddzielonych niestandardowymi ogranicznikami (funkcja ta działa podobnie do importu pliku CSV).

11. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostanie wyświetlona lista urządzeń z odpowiednim Linkiem rejestracyjnym (URL) i kodem QR. Wpisz ręcznie cały adres URL w przeglądarce na urządzeniu mobilnym (np. https://eramdm:9980/token, token będzie inny dla każdego urządzenia mobilnego) lub użyj innego sposobu, by wysłać ten adres URL do urządzenia mobilnego. Możesz również użyć kodu QR, który może okazać się wygodniejszy niż wpisywanie adresu URL, jednak wymaga zainstalowania na urządzeniu mobilnym czytnika/skanera kodów QR.

12. Po zakończeniu rejestracji wszystkich wybranych urządzeń kliknij Zakończ.

13. Należy wykonać następujące kroki na urządzeniu Android, aby przeprowadzić procedurę rejestracji.