Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Skanowanie na żądanie

Zadanie Skanowanie na żądanie umożliwia ręczne uruchomienie skanowania komputera klienckiego (poza zaplanowanym skanowaniem).

Wybierz jedną z następujących opcji, aby utworzyć nowe zadanie klienta:

Kliknij Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij Zadania > wybierz żądany typ zadania i kliknij przycisk Nowe > add_new_defaultZadanie klienta.

Kliknij urządzenie docelowe w obszarze Komputery i wybierz opcję icon_tasks Zadania > add_new_defaultNowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Wyłączenie komputera po skanowaniu — zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie komputera po zakończeniu skanowania.

Można skonfigurować zachowanie ponownego uruchamiania/zamykania zarządzanych komputerów. Na komputerze musi być uruchomiony Agent ESET Management 9.1 lub nowszy oraz produkt zabezpieczający ESET obsługujący to ustawienie.

Profil skanowania

Tutaj można wybrać żądany profil z menu rozwijanego:

Skanowanie dokładne — jest to profil wstępnie zdefiniowany na kliencie, skonfigurowany jako najdokładniejszy profil skanowania, który umożliwia sprawdzenie całego systemu, ale również trwa najdłużej i pochłania najwięcej zasobów.

Skanowanie inteligentne — Tryb skanowania inteligentnego umożliwia szybkie uruchomienie skanowania komputera i wyleczenie zainfekowanych plików bez konieczności podejmowania działań przez użytkownika. Zaletą skanowania inteligentnego jest łatwość obsługi i brak konieczności szczegółowej konfiguracji skanowania. W ramach skanowania inteligentnego sprawdzane są wszystkie pliki na dyskach lokalnych, a wykryte infekcje są automatycznie leczone lub usuwane. Automatycznie ustawiany jest domyślny poziom leczenia.

Skanowanie z menu kontekstowego — skanowanie klienta przy użyciu wstępnie zdefiniowanego profilu skanowania z możliwością dostosowania skanowanych obiektów.

Profil niestandardowy — skanowanie niestandardowe umożliwia użytkownikowi określenie parametrów skanowania, takich jak skanowane obiekty i metody skanowania. Zaletą skanowania niestandardowego jest możliwość szczegółowej konfiguracji parametrów. Konfiguracje można zapisywać w zdefiniowanych przez użytkownika profilach skanowania, co ułatwia wielokrotne przeprowadzanie skanowania z zastosowaniem tych samych parametrów. Profil należy utworzyć przed uruchomieniem zadania w ramach opcji profilu niestandardowego. Po wybraniu profilu niestandardowego z menu rozwijanego wpisz dokładną nazwę profilu w polu Profil niestandardowy.

Leczenie

Domyślnie wybrana jest opcja Skanuj z leczeniem. To ustawienie włącza automatyczne leczenie znalezionych zarażonych obiektów. Jeśli nie jest to możliwe, zostają poddane kwarantannie.

Skanuj obiekty docelowe

Opcja Skanuj wszystkie obiekty docelowe również jest domyślnie włączona. W ramach tego ustawienia skanowane są wszystkie obiekty docelowe określone w profilu skanowania. W przypadku odznaczenia tej opcji należy ręcznie określić obiekty docelowe skanowania w polu Dodaj obiekt docelowy. W polu tekstowym należy wpisać obiekt skanowania i kliknąć opcję Dodaj. Obiekt docelowy zostanie wyświetlony w widocznym poniżej polu Skanowane obiekty. Obiektem docelowym skanowania może być plik lub lokalizacja. Można też uruchomić wstępnie zdefiniowane skanowanie, używając dowolnego z poniższych ciągów jako obiektu docelowego skanowania:

Obiekt docelowy skanowania

Przeskanowane lokalizacje

${DriveRemovable}

Wszystkie dyski i urządzenia wymienne.

${DriveRemovableBoot}

Sektory rozruchowe dysków wymiennych.

${DriveFixed}

Dyski twarde (HDD, SSD).

${DriveFixedBoot}

Sektory rozruchowe dysków twardych.

${DriveRemote}

Dyski sieciowe.

${DriveAll}

Wszystkie dostępne dyski.

${DriveAllBoot}

Sektory rozruchowe i skany UEFI wszystkich dysków. Przeczytaj więcej o skanerze UEFI w słowniczku.

${DriveSystem}

Dyski systemowe.

${Share}

Dyski udostępnione (tylko produkty serwerowe).

${Boot}

Główny sektor rozruchowy.

${Memory}

Pamięć operacyjna.

${Registry}

Rejestr systemowy (tylko dla punktu końcowego ESET Endpoint 8 lub nowszego).

${Wmi}

Baza danych WMI (tylko dla punktu końcowego ESET Endpoint 8 i nowszych).


example

Poniżej znajdują się przykłady używania parametrów obiektu docelowego Skanowanie na żądanie:

Plik: C:\Users\Data.dat

Folder C:\MyFolder

Ścieżka lub plik w systemie Unix /usr/data

Lokalizacja UNC systemu Windows \\server1\scan_folder

Wstępnie zdefiniowany ciąg ${Memory}

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się małe okno:

Kliknij opcję Utwórz element wyzwalający (zalecane), aby określić obiekty docelowe zadań klienta (komputery lub grupy) i element wyzwalający.

Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję restart_default Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.