Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Urzędy certyfikacji

W sekcji Urzędy certyfikacji dostępna jest lista urzędów certyfikacji i opcje zarządzania nimi. Jeśli jest używanych wiele urzędów certyfikacji, można je sortować przez zastosowanie filtra.


note

Dostęp do urzędów certyfikacji i certyfikatów kontrolują te same uprawnienia, które umożliwiają dostęp do funkcji Certyfikaty. Certyfikaty i urzędy certyfikacji, zarówno utworzone podczas instalacji, jak i później przez administratora, znajdują się w grupie statycznej Wszystkie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.

Kliknij przycisk Czynności, aby zarządzać wybranym urzędem certyfikacji:

add_new_defaultNowytworzenie nowego urzędu certyfikacji

icon_tags TagiEdytowanie tagów (przypisywanie, cofanie przypisania, tworzenie, usuwanie).

edit_default Edytuj — edytuj opis urzędu certyfikacji.

audit_log Zapisz w dzienniku - Służy do wyświetlania dziennika inspekcji dla wybranego elementu.

delete_default Usuń — usuwanie wybranego urzędu certyfikacji.

import_default Importuj klucz publiczny

export_default Eksportuj klucz publiczny — użyj tej opcji, aby utworzyć kopię zapasową urzędów certyfikacji.

move_default Grupa dostępu > move_default Przenieś – Przenieś obiekt do innej grupy statycznej, gdzie jest on dostępny dla użytkowników z wystarczającymi prawami do grupy docelowej. Zmiana grupy dostępu jest przydatna przy rozwiązywaniu problemów z dostępem innych użytkowników. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.


example

Dzielenie dostępu do certyfikatów i urzędów certyfikacji

Jeśli użytkownik Administrator chce uniemożliwić użytkownikowi Janusz dostęp do urzędów certyfikacji ESET PROTECT, lecz wymagana jest możliwość pracy z certyfikatami, administrator powinien wykonać następujące kroki:

1.Utwórz nową grupę statyczną o nazwie Certyfikaty.

2.Utwórz nowy zestaw uprawnień.

a.Nadaj temu zestawowi uprawnień nazwę Uprawnienia do certyfikatów.

b.Dodaj grupę o nazwie Certyfikaty w sekcji Grupy statyczne.

c.W sekcji Funkcjonalność wybierz uprawnienie Zapis do obszaru Certyfikaty.

d.W sekcji Użytkownicy kliknij pozycję icon_expand Użytkownicy macierzyści i wybierz użytkownika Janusz.

e.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać zestaw uprawnień.

3.Przenieś certyfikaty z grupy Wszystkie do nowo utworzonej grupy Certyfikaty:

a.Przejdź do obszaru Więcej > Certyfikaty równorzędne.

b.Zaznacz pola wyboru checkbox_ok certyfikatów, które chcesz przenieść.

c.Kliknij kolejno opcje Czynności > move_default Grupa dostępu, wybierz grupę Certyfikaty, a następnie kliknij przycisk OK.

Teraz użytkownik Janusz może modyfikować przeniesione certyfikaty i korzystać z nich. Urzędy certyfikacji są jednak bezpiecznie przechowywane poza zasięgiem tego użytkownika. Janusz nie będzie nawet w stanie używać istniejących urzędów certyfikacji (z grupy Wszystkie) do podpisywania jakichkolwiek certyfikatów.