Ηλεκτρονική βοήθεια ESET

Αναζήτηση Ελληνικά
Επιλέξτε την κατηγορία
Επιλέξτε το θέμα

Πολιτικές

Οι πολιτικές χρησιμοποιούνται για την προώθηση ειδικών διαμορφώσεων στα προϊόντα ESET που εκτελούνται σε υπολογιστές-πελάτες. Αυτό σάς επιτρέπει να αποφεύγετε τη χειροκίνητη διαμόρφωση του προϊόντος ESET στον κάθε υπολογιστή-πελάτη. Μια πολιτική μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας σε μεμονωμένους Υπολογιστές καθώς και σε ομάδες (Στατικές και Δυναμικές). Επίσης, μπορείτε να αντιστοιχίσετε πολλαπλές πολιτικές σε έναν υπολογιστή ή μια ομάδα.

Πολιτικές και δικαιώματα

Ο χρήστης πρέπει να διαθέτει επαρκή δικαιώματα για να δημιουργεί και να εφαρμόζει πολιτικές. Δικαιώματα που απαιτούνται για συγκεκριμένες ενέργειες πολιτικής:

Για την ανάγνωση της λίστας πολιτικών και της διαμόρφωσής τους, ο χρήστης χρειάζεται δικαίωμα Ανάγνωσης.

Για την εφαρμογή πολιτικών σε προορισμούς, ο χρήστης χρειάζεται δικαίωμα Χρήσης.

Για τη δημιουργία, τροποποίηση ή επεξεργασία πολιτικών, ο χρήστης χρειάζεται δικαίωμα Εγγραφής.

Δείτε τη λίστα δικαιωμάτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης.

Υπάρχει ένα εικονίδιο κλειδαριάς icon_locked_policy δίπλα σε κλειδωμένες πολιτικές (στις οποίες δεν επιτρέπεται επεξεργασία) - συγκεκριμένες ενσωματωμένες πολιτικές (για παράδειγμα, η πολιτική Αυτόματων ενημερώσεων ή οι πολιτικές ESET LiveGuard) ή πολιτικές όπου ο χρήστης έχει δικαίωμα για Ανάγνωση, αλλά όχι για Εγγραφή.


example

Εάν ο χρήστης John χρειάζεται μόνο να βλέπει τις πολιτικές που έχει δημιουργήσει, απαιτείται μόνο το δικαίωμα Ανάγνωσης για το αντικείμενο Πολιτικές.

Εάν ο χρήστης John θέλει να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές σε υπολογιστές, χρειάζεται το δικαίωμα Χρήσης για το αντικείμενο Πολιτικές και το δικαίωμα Χρήσης για το στοιχείο Ομάδες και υπολογιστές.

Για να επιτρέπεται στον John πλήρης πρόσβαση στις πολιτικές, ο Διαχειριστής πρέπει να εκχωρήσει το δικαίωμα Εγγραφής για το αντικείμενο Πολιτικές.

Εφαρμογή πολιτικής

Οι πολιτικές εφαρμόζονται με τη σειρά που είναι διευθετημένες οι στατικές ομάδες. Αυτό δεν ισχύει για τις δυναμικές ομάδες, όπου εξετάζονται πρώτα οι θυγατρικές δυναμικές ομάδες. Αυτό σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε πολιτικές με μεγαλύτερη επίδραση στο επάνω μέρος του δέντρου της ομάδας και να εφαρμόσετε πιο ειδικές πολιτικές στις υπο-ομάδες. Χρησιμοποιώντας σημαίες, ένας χρήστης του ESET PROTECT με πρόσβαση σε ομάδες που βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο στη δομή του δέντρου μπορεί να παρακάμψει τις πολιτικές κατώτερων ομάδων. Ο αλγόριθμος επεξηγείται λεπτομερώς στην ενότητα Πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές στους υπολογιστές-πελάτες.

Κανόνες κατάργησης πολιτικής

Εάν έχετε σε ισχύ μια πολιτική και αποφασίσετε να την καταργήσετε αργότερα, η διαμόρφωση των υπολογιστών-πελατών που θα προκύψει θα εξαρτάται από την έκδοση του προϊόντος ασφάλειας ESET που έχει εγκατασταθεί στους διαχειριζόμενους υπολογιστές:

Προϊόντα ασφάλειας ESET έκδοση 6 και παλαιότερα: Η διαμόρφωση δεν θα κάνει αυτόματα επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις μετά την κατάργηση της πολιτικής. Η διαμόρφωση θα διατηρηθεί σύμφωνα με την τελευταία πολιτική που εφαρμόστηκε στους υπολογιστές-πελάτες. Το ίδιο συμβαίνει όταν ένας υπολογιστής γίνεται μέλος μιας δυναμικής ομάδας στην οποία εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία αλλάζει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή. Αυτές οι ρυθμίσεις διατηρούνται ακόμα και εάν ο υπολογιστής αφαιρεθεί από τη δυναμική ομάδα. Συνεπώς, συνιστάται να δημιουργήσετε μια πολιτική με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και να την αντιστοιχίσετε στη ριζική ομάδα (Όλες), ώστε σε μια τέτοια περίπτωση για να γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες. Με αυτό τον τρόπο, εάν ένας υπολογιστής αφαιρεθεί από μια δυναμική ομάδα που άλλαξε τις ρυθμίσεις του, ο υπολογιστής αυτός θα επιστρέψει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Προϊόντα ασφάλειας ESET έκδοση 7 και παλαιότερα: Όταν καταργηθεί μια πολιτική, η διαμόρφωση θα κάνει αυτόματα επαναφορά στην προηγούμενη πολιτική που εφαρμόστηκε στους υπολογιστές-πελάτες. Όταν ένας υπολογιστής αποχωρεί από μία Δυναμική ομάδα, στην οποία ίσχυε μια συγκεκριμένη ρύθμιση πολιτικής, αυτές οι ρυθμίσεις πολιτικής θα καταργούνται από τον υπολογιστή. icon_no_apply_policy Η σημαία Να μην εφαρμοστεί μετατρέπει μεμονωμένες ρυθμίσεις πολιτικής στην προεπιλεγμένη κατάσταση σε υπολογιστές-πελάτες.

Συγχώνευση πολιτικών

Μια πολιτική που εφαρμόζεται σε έναν υπολογιστή-πελάτη είναι συνήθως το αποτέλεσμα πολλαπλών πολιτικών που συγχωνεύονται σε μία τελική πολιτική.


note

Συνιστάται να αντιστοιχίζετε περισσότερες γενικές πολιτικές (για παράδειγμα, ο διακομιστής ενημέρωσης) σε ομάδες που βρίσκονται σε υψηλότερο σημείο μέσα στην ιεραρχική δομή των ομάδων (δομή δέντρου). Οι πιο ειδικές πολιτικές (για παράδειγμα οι ρυθμίσεις ελέγχου συνδεδεμένων συσκευών) θα πρέπει να αντιστοιχίζονται πιο βαθειά στη δομή δέντρου. Η πολιτική χαμηλότερου επιπέδου παρακάμπτει συνήθως τις ρυθμίσεις των πολιτικών υψηλότερου επιπέδου κατά τη συγχώνευση (εκτός εάν ορίζεται κάτι άλλο με σημαίες πολιτικής).