ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Podmienky používania

Tieto podmienky používania (ďalej iba „podmienky používania“) predstavujú právnu zmluvu medzi vami a spoločnosťou ESET, spol. s r.o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532 (ďalej len „ESET“, „my“ a odvodené tvary), pričom okrem iného stanovujú zmluvné podmienky pre (i) vaše sťahovanie, inštaláciu a používanie aplikácie ESET Password Manager (ďalej len „aplikácia“) a váš prístup k nej a (ii) poskytovanie služieb, ktoré poskytuje spoločnosť ESET v súvislosti s aplikáciou (ďalej len „služby“).

Úpravy

Spoločnosť ESET môže tieto podmienky používania na základe vlastného uváženia priebežne meniť. Odošleme vám e-mailové upozornenie s odkazom na upravené podmienky používania alebo vás na upravenú verziu podmienok používania upozorníme priamo v aplikácii. Ak s upravenými podmienkami používania nesúhlasíte alebo nemôžete splniť ich podmienky, aplikáciu a služby musíte prestať používať a musíte ich odinštalovať. Ak budete pokračovať v používaní aplikácie a služieb po nadobudnutí účinnosti upravenej novej verzie podmienok používania, bude sa predpokladať, že ste ich prijali.

DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE CELÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Váš súhlas pri prístupe k aplikácii a službám a ich používaní.

Stiahnutím alebo používaním aplikácie a služieb potvrdzujete prijatie ustanovení podmienok používania a súhlas s nimi bez akýchkoľvek výhrad, zmien, dodatkov alebo vypustení. Ak s akýmikoľvek ustanoveniami v týchto podmienkach používania nesúhlasíte, nemáte oprávnenie na prístup k aplikácii a službám ani na ich používanie. Ak nesplníte akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania, prístup k aplikácii a službám vám môže byť odmietnutý, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Registrácia a rozsah používania

Prístup k službám a sťahovanie aplikácie do hardvérových zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie/smartfón) sú obmedzené len na registrovaných používateľov.

Súhlasíte, že poskytnete pravdivé a presné informácie o účte, okrem iného vrátane mena používateľa, hlavného hesla, mena a platnej e-mailovej adresy (ďalej spoločne len „informácie o účte“). Ak sa zaregistrujete prostredníctvom portálu home.eset.com, pravdepodobne nebudete musieť poskytnúť niektoré alebo žiadne informácie o účte.

Súhlasíte, že informácie o účte budete v prípade potreby aktualizovať, aby boli vždy presné.

Služby prístupné prostredníctvom aplikácie

Ak sa rozhodnete používať služby, budete mať prístup k týmto funkciám:

Ak bude otvorená aplikácia, bude automaticky zisťovať heslá počas vášho prehliadania a bude ich v zariadení šifrovať pomocou vášho hlavného hesla, aby sa uložili v aplikácii.

Ak bude aplikácia otvorená, na navštívených webových stránkach bude automaticky dopĺňať meno používateľa a heslo online účtov, ktoré ste v aplikácii pre danú webovú stránku uložili, pričom vás automaticky prihlási.

Našou snahou je poskytnúť vám aplikáciu, ktorá funguje aj na iných platformách a na každej webovej stránke. Ak teda určitá platforma alebo webová stránka nebola rozpoznaná, kontaktujte nás na adrese https://go.eset.com/supportform a my vás budeme informovať, či bude podpora pre príslušnú platformu alebo webovú stránku čoskoro k dispozícii.

V prípade stiahnutia aplikácie beriete na vedomie a výslovne súhlasíte, že sa nainštaluje logo aplikácie – logo (pole) ESET Password Manager a bude sa zobrazovať v prehliadači alebo mobilnom operačnom systéme, aby ste mohli k aplikácii získať rýchly prístup.

Správa digitálnych identít

Aplikácia predstavuje službu na správu digitálnych identít, ktorá umožňuje ukladať heslá, prihlasovacie údaje a často navštevované a obľúbené webové stránky, pričom ukladá všetky heslá, poznámky a údaje vyplnené vo formulároch. Všetky údaje, ktoré sa rozhodnete uložiť v aplikácii, budú v zariadení šifrované pomocou hlavného hesla, ktoré budete poznať len vy. Na otvorenie aplikácie a dešifrovanie šifrovaných údajov v zariadení vám stačí si zapamätať toto hlavné heslo. Po zašifrovaní v zariadení sa takéto údaje v zašifrovanom formáte prostredníctvom zabezpečeného pripojenia odošlú do úložiska (pojem je vymedzený v článku 2), aby bola možná synchronizácia s ostatnými vašimi zariadeniami. Aplikácia nikdy neukladá vaše hlavné heslo na žiadnom serveri, takže vaše heslá nemôže získať nikto okrem vás.

2. Zakázané konanie

Aplikáciu a služby nesmiete používať v žiadnych kritických situáciách, keď môže byť ohrozený ľudský život alebo majetok. Beriete na vedomie, že aplikácia a služby nie sú určené na takéto účely a že ich zlyhanie by v takýchto prípadoch mohlo spôsobiť smrť, zranenie osôb alebo závažné poškodenie majetku alebo životného prostredia, za ktoré spoločnosť ESET nenesie zodpovednosť.

APLIKÁCIA A SLUŽBY NIE SÚ NAVRHNUTÉ, URČENÉ ANI LICENCIOVANÉ NA POUŽITIE V NEBEZPEČNÝCH PROSTREDIACH VYŽADUJÚCICH BEZPEČNOSTNÉ POISTNÉ MECHANIZMY, OKREM INÉHO VRÁTANE PROJEKTOVANIA, VÝSTAVBY, ÚDRŽBY ALEBO PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY A PODPORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ ALEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMOV. SPOLOČNOSŤ ESET ZVLÁŠŤ ODMIETA VÝSLOVNÉ AJ PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI NA TAKÉTO ÚČELY.

Aplikáciu a služby nesmiete používať spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito podmienkami používania, prípadne zákonmi Slovenskej republiky alebo vašej jurisdikcie. Zvlášť nesmiete aplikáciu a služby používať na vykonávanie alebo propagovanie akýchkoľvek nezákonných činností vrátane nahrávania údajov so škodlivým obsahom alebo obsahom, ktorý sa môže použiť na akékoľvek nezákonné činnosti alebo ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje právne predpisy alebo práva akejkoľvek tretej strany (vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva), okrem iného vrátane akýchkoľvek pokusov o získanie prístupu k účtom v úložisku (na účely týchto podmienok používania úložisko znamená priestor na ukladanie údajov spravovaný spoločnosťou ESET alebo treťou stranou inou ako spoločnosť ESET a používateľom na účely umožnenia synchronizácie a zálohovania údajov používateľa) alebo k akýmkoľvek účtom a údajom iných používateľov aplikácie alebo úložiska. Ak porušíte ktorékoľvek z týchto ustanovení, spoločnosť ESET je oprávnená okamžite ukončiť vaše používanie aplikácie a služieb a požadovať od vás úhradu nákladov na prípadné potrebné nápravné opatrenia, ako aj prijať všetky potrebné kroky na to, aby vám zabránila v ďalšom používaní aplikácie a služieb, a to bez možnosti vrátenia peňazí.

Nesmiete a týmto vyhlasujete, zaručujete sa a zaväzujete sa, že žiadnej tretej strane nepovolíte ani neumožníte vykonávať tieto činnosti:

získať alebo pokúsiť sa získať k aplikácii a službám prístup akýmkoľvek spôsobom iným ako prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie, prípadne využívať služby pomocou automatizovaných nástrojov (skriptov atď.);

používať aplikáciu a služby spôsobom, ktorý (prípadne v aplikácii alebo prostredníctvom nej zobrazovať, uverejňovať, prenášať alebo inak sprístupňovať obsah vytvorený používateľmi, ktorý) (i) je nezákonný, porušujúci práva, škodlivý, ohrozujúci, protiprávny, urážlivý, hanlivý, hrubý, nemravný, porušujúci ochranu osobných údajov inej osoby, nenávistný, podvodný alebo zákerný; (ii) zahŕňa odosielanie akéhokoľvek vírusu, trójskeho koňa, červa, škodlivého kódu, vypínacieho mechanizmu alebo podobného mechanizmu; (iii) propaguje informácie, o ktorých viete, že sú nepravdivé, zavádzajúce alebo propagujú nezákonné činnosti alebo správanie; (iv) od iných používateľov žiada heslá alebo informácie umožňujúce identifikáciu osôb na komerčné alebo nezákonné účely; (v) znemožňuje alebo narúša činnosť aplikácie a služieb, prípadne akéhokoľvek servera alebo siete, ktorá sa na prevádzke aplikácie a služieb podieľa; (vi) inak porušuje akýkoľvek miestny, štátny alebo iný platný zákon alebo nariadenie.

Sankcie

AKÉKOĽVEK POUŽITIE APLIKÁCIE A SLUŽIEB, KTORÉ NIE JE VÝSLOVNE POVOLENÉ NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ A NA ZÁKLADE UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI ESET MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE VÁŠHO ÚČTU.

Kontakt

Akékoľvek zneužitie aplikácie alebo služieb možno nahlásiť na adrese https://go.eset.com/supportform

3. Prerušenia používania

Prerušenia

Beriete na vedomie, že: (i) váš prístup k aplikácii a službám a ich používanie môžu byť pozastavené počas trvania akéhokoľvek neočakávaného alebo neplánovaného výpadku alebo nedostupnosti celej aplikácie a služieb alebo ich ľubovoľnej časti z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného v dôsledku výpadkov napájania, zlyhaní systému alebo iných prerušení; (ii) sme takisto oprávnení bez akejkoľvek zodpovednosti voči vám kedykoľvek pozastaviť prístup k celej aplikácii a službám alebo ich ľubovoľnej časti (a) v súvislosti s plánovaným výpadkom, aby sme mohli vykonať údržbu alebo zmeny; (b) v prípade útoku Denial of Service alebo iného útoku na aplikáciu alebo výskytu akejkoľvek inej udalosti, ktorú budeme na základe vlastného uváženia považovať za možné riziko pre aplikáciu, vás alebo ktorýchkoľvek iných používateľov; (c) v prípade, že zistíme, že používanie aplikácie je zakázané zákonom, prípadne inak zistíme, že je nevyhnutné alebo vhodné to urobiť zo zákonných alebo regulačných dôvodov (ďalej spoločne len „prerušenia používania“).

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť ESET nenesie žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu za žiadne poškodenie, záväzky, straty (vrátane akejkoľvek straty údajov alebo zisku) ani za žiadne iné následky, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku akéhokoľvek prerušenia používania.

Oznámenie o prerušení

V maximálnom možnom rozsahu sa budeme snažiť uverejňovať na stránkach technickej podpory ESET aktuálne informácie týkajúce sa akéhokoľvek prerušenia používania a obnovenia používania po prípadnom pozastavení, ale nemáme žiadnu povinnosť, pokiaľ ide o spôsob, ako to môžeme urobiť, ani žiadnu povinnosť to urobiť.

Systémové požiadavky

Vaše používanie aplikácie a služieb môže byť ovplyvnené výkonom a kompatibilitou vášho hardvéru, softvéru a prístupu na internet. Za splnenie systémových požiadaviek zodpovedáte vy.

Prevádzkovanie

Spoločnosť ESET vynaloží primerané obchodné úsilie, aby zabezpečila nepretržité pripojenie serverov na internet v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu, okrem iného vrátane ustanovení, ktoré sa týkajú údržby, záloh a dostupnosti systémov.

Dostupnosť systémov

Spoločnosť ESET vynaloží primerané obchodné úsilie, aby aplikáciu a služby sprístupnila koncovým používateľom online 24 hodín denne a 7 dní v týždni, a to prostredníctvom odkazu na servery s maximálnou dostupnosťou v súlade so zmluvou o úrovni služieb svojho poskytovateľa služieb.

4. Bezpečnosť

Vaša zodpovednosť

Beriete na vedomie a súhlasíte, že výhradne vy nesiete zodpovednosť za zachovávanie dôvernosti svojich informácií o účte (vrátane svojho hlavného hesla) a obmedzenie prístupu k svojmu hardvérovému zariadeniu v čase prihlásenia na webovej stránke alebo používania aplikácie. Súhlasíte, že prijmete zodpovednosť za všetky aktivity, ku ktorým dôjde vo vašom účte a z vášho hardvérového zariadenia.

Našou snahou je používať primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom k vášmu účtu. Nemôžeme však zaručiť absolútnu bezpečnosť vášho účtu ani osobných informácií, ktoré zhromažďujeme, a nemôžeme prisľúbiť, že naše bezpečnostné opatrenia znemožnia externým hakerom nezákonný prístup k aplikácii alebo jej obsahu. Súhlasíte, že spoločnosť ESET ihneď upozorníte na akékoľvek neoprávnené používanie svojho účtu alebo akékoľvek iné porušenie zabezpečenia na adrese https://go.eset.com/supportform a prijímate všetky riziká spojené s neoprávneným prístupom k aplikácii, informáciám o účte a akýmkoľvek iným informáciám, ktoré spoločnosti ESET poskytnete, pričom týmto spoločnosť ESET bezvýhradne zbavujete akejkoľvek zodpovednosti v tomto ohľade.

Odmietnutie zodpovednosti a odškodnenie týkajúce sa účtu koncového používateľa

Spoločnosť ESET nebude niesť zodpovednosť za žiadne straty vyplývajúce z neoprávneného používania vášho účtu a súhlasíte, že spoločnosť ESET a jej príslušné pridružené spoločnosti, akcionárov, referentov, riaditeľov, zástupcov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov licencií odškodníte a zbavíte zodpovednosti v prípade akéhokoľvek nevhodného, neoprávneného alebo nezákonného použitia vášho účtu.

5. Zrušenie vášho účtu

Zrušenie účtu

Svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť tak, že svoju žiadosť odošlete na adresu https://go.eset.com/supportform, prípadne použijete možnosť v rámci nastavení aplikácie.

Zrušenie zo strany spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET môže váš účet zrušiť okamžite v prípade, že nedodržíte alebo porušíte tieto podmienky používania.

Ukončenie životného cyklu

Všetky produkty a služby sa skôr alebo neskôr prestanú poskytovať (ďalej len „ukončenie životného cyklu“). Rozhodnutie o ukončení distribúcie a podpory produktu alebo služby môže byť založené na niekoľkých činiteľoch vrátane zmien technológií, poskytovania licencií a podpory, klesajúceho dopytu spotrebiteľov alebo dostupnosti novšieho produktu s pokročilejšími funkciami. Pred ukončením distribúcie a podpory aplikácie alebo služieb všetkým používateľom poskytneme oznámenie vopred o ukončení životného cyklu produktu tak, že im odošleme e-mail na e-mailovú adresu priradenú k ich účtu alebo takéto oznámenie uverejníme na webovej stránke. V používaní aplikácie budete môcť pokračovať, kým nenastane neskoršia z týchto udalostí: (i) dátum ukončenia životného cyklu, (ii) posledný deň aktuálneho obdobia (k dátumu uverejnenia oznámenia o ukončení životného cyklu alebo jeho odoslania e-mailom) automaticky obnoveného predplatného (ak existuje).

Zachované povinnosti

Všetky ustanovenia týchto podmienok používania, ktoré by sa na základe svojej povahy mali zachovať po uplynutí platnosti alebo zrušení vášho účtu, prípadne po skončení používania aplikácie a služieb, sa zachovajú po uplynutí platnosti alebo zrušení vášho účtu, prípadne po skončení používania aplikácie a služieb, pričom ide okrem iného o ustanovenia týkajúce sa duševného vlastníctva, odmietnutia záruk, odškodnenie a obmedzenia zodpovednosti. Zrušenie vášho prístupu k aplikácii a službám a ich používania vás nezbavuje žiadnych povinností spôsobených alebo vzniknutých pred takýmto uplynutím platnosti alebo zrušením ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú inak môžete mať voči spoločnosti ESET, okrem iného vrátane akýchkoľvek povinností odškodnenia uvedených v tomto dokumente.

Odinštalovať

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, stačí ju odstrániť z prehliadača.

Všetky informácie z databázy, ktoré chcete zachovať, sa musia exportovať pred odinštalovaním aplikácie.

6. Duševné vlastníctvo

Udelenie licencie

Spoločnosť ESET vám udeľuje nevýhradnú, neprenosnú, odvolateľnú a časovo obmedzenú licenciu na prístup k aplikácii a jej používanie v súlade s podmienkami uvedenými v týchto podmienkach používania (ďalej len „licencia“). Aplikácia a služby sa vám sprístupňujú len na vaše osobné nekomerčné použitie. Ak chcete (i) ako celok alebo ako časť predávať, distribuovať, licenciovať alebo ľubovoľným iným spôsobom využívať služby alebo aplikáciu alebo akékoľvek informácie alebo softvér spojený s nimi, prípadne (ii) aplikáciu ako celok alebo ako časť meniť alebo z nej vytvárať odvodené diela, musíte získať naše povolenie.

Výhrada práv

Spoločnosť ESET si vyhradzuje všetky práva, oprávnenia a nároky, ktoré nie sú výslovne udelené v rámci licencie, v najväčšom možnom rozsahu podľa platných zákonov. Licenciu udelenú vám podľa týchto podmienok používania nesmiete ďalej licenciovať, postúpiť ani previesť, pričom každý pokus o ďalšie licenciovanie, postúpenie alebo prevod ľubovoľnej časti vašich práv podľa týchto podmienok používania bude neplatný.

Ochranné známky a autorské práva

Všetky ochranné známky (bez ohľadu na to, či sú registrované), servisné značky, grafické prvky a logá (ďalej spoločne len „ochranné známky“) používané v aplikácii a službách alebo v súvislosti s aplikáciou a službami sú ochrannými známkami spoločnosti ESET. Aplikácia môže takisto obsahovať ochranné známky, servisné značky, grafické prvky a logá tretích strán (ďalej spoločne len „iné ochranné známky“). Iné ochranné známky zostávajú majetkom príslušných vlastníkov.

Všetok obsah zobrazený prostredníctvom aplikácie, ako aj všetok softvér (vrátane akéhokoľvek zdrojového kódu), používaný v súvislosti so službami je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti ESET alebo tretích strán a je chránený zákonmi o autorských právach.

Neexistencia licencie

Nič zobrazené v aplikácii sa nebude vykladať tak, že sa vám udeľuje akákoľvek licencia, právo, oprávnenie alebo nárok týkajúci sa ochranných známok, iných ochranných známok alebo iného duševného vlastníctva používaného v súvislosti s aplikáciou a službami (ďalej spoločne len „duševné vlastníctvo“) a duševné vlastníctvo zostáva vo výlučnom vlastníctve spoločnosti ESET alebo príslušných vlastníkov. Okrem toho, čo je uvedené v tomto dokumente, súhlasíte, že nebudete zobrazovať, kopírovať, reprodukovať, používať ani distribuovať žiadne duševné vlastníctvo bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Takisto súhlasíte, že nesmiete napodobňovať žiadny dôležitý obsah sprístupnený prostredníctvom aplikácie.

Vlastníctvo

Spoločnosť ESET vlastní všetky práva na vylepšenia, inovácie a opravy súvisiace s aplikáciou a službami (ďalej len „vylepšenia“), a to aj v prípade, že ľubovoľné z týchto vylepšení boli vytvorené na základe pripomienok, nápadov alebo návrhov odoslaných vami v akejkoľvek forme. Nebudete mať nárok na žiadnu náhradu vrátane akýchkoľvek licenčných poplatkov súvisiacich s takýmito Vylepšeniami.

7. Záruka, odmietnutia zodpovednosti

SKUTOČNÝ STAV / žiadna záruka

APLIKÁCIA SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU NIE JE VYJADRENÁ ANI PREDPOKLADANÁ. SŤAHOVANIE APLIKÁCIE A AKÉKOĽVEK POUŽÍVANIE SLUŽIEB SA USKUTOČŇUJÚ NA ZÁKLADE VÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA A NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A VÝHRADNE VY NESIETE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY VÁŠHO HARDVÉROVÉHO ZARIADENIA, STRATU ÚDAJOV ALEBO ĽUBOVOĽNÚ INÚ STRATU V DÔSLEDKU SŤAHOVANIA APLIKÁCIE ALEBO POUŽÍVANIA SLUŽIEB. SPOLOČNOSŤ ESET NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA STRATU ÚDAJOV, ŠKODY, OBMEDZENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ODOSLANÝCH APLIKÁCIOU DO EXTERNÉHO ÚLOŽISKA S CIEĽOM SYNCHRONIZOVAŤ A ZÁLOHOVAŤ ÚDAJE. ŠIFROVANIE ÚDAJOV POMOCOU APLIKÁCIE NEIMPLIKUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ESET S OHĽADOM NA ZABEZPEČENIE TÝCHTO ÚDAJOV. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE ZÍSKANÉ, POUŽÍVANÉ, ŠIFROVANÉ, UKLADANÉ, SYNCHRONIZOVANÉ ALEBO ODOSIELANÉ POMOCOU APLIKÁCIE MÔŽU BYŤ TIEŽ ULOŽENÉ NA SERVEROCH TRETÍCH STRÁN. AK SA SPOLOČNOSŤ ESET NA ZÁKLADE VLASTNÉHO UVÁŽENIA ROZHODNE POUŽÍVAŤ TAKÉTO ÚLOŽISKO, WEBOVÚ STRÁNKU, WEBOVÝ PORTÁL, SERVER ALEBO SLUŽBU TRETEJ STRANY, SPOLOČNOSŤ ESET NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU, ZABEZPEČENIE ANI DOSTUPNOSŤ TAKEJTO SLUŽBY TRETEJ STRANY A SPOLOČNOSŤ ESET NIE JE VOČI VÁM V ŽIADNOM ROZSAHU ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE PORUŠENIE ZMLUVNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TRETEJ STRANY ANI ZA ŠKODY, UŠLÝ ZISK, FINANČNÉ ALEBO NEFINANČNÉ ŠKODY, AKO AJ AKÝKOĽVEK INÝ DRUH STRATY, KU KTOREJ DOŠLO PRI POUŽÍVANÍ APLIKÁCIE. SPOLOČNOSŤ ESET NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ZÍSKANÝCH, POUŽÍVANÝCH, ŠIFROVANÝCH, UKLADANÝCH, SYNCHRONIZOVANÝCH ALEBO ODOSIELANÝCH POMOCOU APLIKÁCIE ALEBO V ÚLOŽISKU. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ ESET NEMÁ PRÍSTUP K OBSAHU ULOŽENÝCH ÚDAJOV A NIE JE SCHOPNÁ ICH SLEDOVAŤ ANI ODSTRÁNIŤ OBSAH PORUŠUJÚCI ZÁKONY.

Vaše informácie

BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VAŠE ODOSIELANIE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE (OKREM INÉHO VRÁTANE OBSAHU VYTVORENÉHO POUŽÍVATEĽMI) SA USKUTOČŇUJE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ ESET NENESIE VOČI VÁM ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, POKIAĽ IDE O AKÚKOĽVEK STRATU, ANI ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S TAKÝMITO INFORMÁCIAMI.

Obsah tretích strán

ČASŤ OBSAHU ZOBRAZENÉHO PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE MÔŽE ZAHŔŇAŤ MATERIÁLY, KTORÉ PATRIA TRETÍM STRANÁM ALEBO SÚ NIMI POSKYTOVANÉ (OKREM INÉHO VRÁTANE OBSAHU VYTVORENÉHO POUŽÍVATEĽMI). BERIETE NA VEDOMIE, ŽE SPOLOČNOSŤ ESET NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TAKÝTO OBSAH, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY.

Odmietnutie zodpovednosti pri ukončení poskytovania

SPOLOČNOSŤ ESET MÔŽE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO OZNÁMENIA ZMENIŤ, POZASTAVIŤ ALEBO UKONČIŤ ĽUBOVOĽNÚ SÚČASŤ ALEBO FUNKCIU APLIKÁCIE A SLUŽIEB ALEBO VAŠE POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A SLUŽIEB. AK SA SPOLOČNOSŤ ESET ROZHODNE ZMENIŤ, POZASTAVIŤ ALEBO UKONČIŤ CELÚ APLIKÁCIU A SLUŽBY ALEBO ICH ĽUBOVOĽNÚ ČASŤ, NEBUDE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ANI ŽIADNEJ TRETEJ STRANE.

8. Obmedzenie zodpovednosti a odškodnenie

Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI NEBUDE SPOLOČNOSŤ ESET ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, RIADITELIA, AKCIONÁRI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A ZAMESTNANCI V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, VÝNOSY ALEBO PREDAJ ANI ZA AKÚKOĽVEK STRATU ÚDAJOV ALEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ A ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBANLIVOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI ALEBO VZNIKLI POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ ESET ALEBO JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, RIADITELIA, AKCIONÁRI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A ZAMESTNANCI BOLI UPOVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SPOLOČNOSŤ ESET A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, RIADITELIA, AKCIONÁRI, ZÁSTUPCOVIA, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ A ZAMESTNANCI ODMIETAJÚ VŠETKY VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK PREDAJNOSTI, PREDAJNEJ KVALITY, TRVANLIVOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, OPRÁVNENIA A NEPORUŠENIA PRÁV. SPOLOČNOSŤ ESET NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ANI RUČENIA, ŽE APLIKÁCIA A SLUŽBY BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, AKTUÁLNE, NEPRERUŠENÉ, BEZCHYBNÉ, NESPÔSOBIA STRATU, ZNIČENIE, ŠKODU, POŠKODENIE, ÚTOK, VÍRUSY, RUŠENIE, NAPADNUTIE HAKERMI, NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU A SLUŽBY ALEBO AKÉKOĽVEK ÚDAJE POSKYTNUTÉ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE A SLUŽIEB ALEBO K NIM ZÍSKAŤ PRÍSTUP A NESPÔSOBIA INÉ NARUŠENIE ZABEZPEČENIA, PRIČOM SPOLOČNOSŤ ESET ODMIETA AKÚKOĽVEK SÚVISIACU ZODPOVEDNOSŤ.

KEĎŽE NIEKTORÉ KRAJINY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, V TAKÝCHTO PRÍPADOCH JE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ESET A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, RIADITEĽOV, AKCIONÁROV, ZÁSTUPCOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A ZAMESTNANCOV OBMEDZENÁ DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.

Odškodnenie

SPOLOČNOSŤ ESET A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, RIADITEĽOV, AKCIONÁROV, ZÁSTUPCOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ A ZAMESTNANCOV ODŠKODNÍTE, BUDETE BRÁNIŤ A ZBAVÍTE ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK ŽALOBAMI, NÁROKMI ALEBO POŽIADAVKAMI (VRÁTANE PRIMERANÝCH ODMIEN PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV), KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU (I) VÁŠHO PORUŠENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA; (II) AKÝCHKOĽVEK ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VAMI ALEBO VAŠÍM POUŽÍVANÍM APLIKÁCIE ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSTI ESET ALEBO TRETEJ STRANE; (III) VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO ZNEUŽITIA APLIKÁCIE ALEBO SLUŽIEB VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK A VŠETKÝCH NÁROKOV, ZÁVÄZKOV, ŠKÔD, STRÁT, NÁKLADOV, VÝDAVKOV A POPLATKOV TRETÍCH STRÁN (VRÁTANE VLASTNÍKOV ZARIADENIA ALEBO STRÁN, KTORÝCH PRÁVA BOLI DOTKNUTÉ ÚDAJMI POUŽITÝMI V APLIKÁCII ALEBO V ÚLOŽISKU), KTORÉ TAKÝMTO STRANÁM MÔŽU VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA APLIKÁCIE ALEBO SLUŽIEB.

AK SÚ USTANOVENIA V TOMTO ČLÁNKU Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEPLATNÉ ALEBO JE SPOLOČNOSŤ ESET POVAŽOVANÁ ZA ZODPOVEDNÚ ZA STRATY, ŠKODY ATĎ. V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI, SÚHLASÍTE, ŽE ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ESET VO VZŤAHU K VÁM BUDE OBMEDZENÁ NA CELKOVÚ SUMU LICENČNÝCH POPLATKOV, KTORÉ STE UHRADILI.

9. Zásady ochrany osobných údajov

Na vaše používanie aplikácie a služieb sa vzťahujú aj zásady ochrany osobných údajov spoločnosti ESET (ďalej len „zásady ochrany osobných údajov“), ktoré sú začlenené prostredníctvom odkazu a sú súčasťou týchto podmienok používania. Je dôležité, aby ste si prečítali a aby ste pochopili podmienky, ktoré obsahujú naše Zásady ochrany osobných údajov.

10. Údaje v aplikácii alebo službách

Všetky vami zadané údaje, ktoré sa ukladajú do databázy aplikácie, sa ukladajú v šifrovanom formáte vo vašom počítači alebo inom ukladacom zariadení, ktoré určíte. Beriete na vedomie, že v prípade odstránenia alebo poškodenia ľubovoľnej databázy alebo iných súborov aplikácie sa všetky údaje nachádzajúce sa v nich nenávratne stratia, pričom beriete na vedomie a prijímate riziko takejto straty. Skutočnosť, že sú Vaše osobné údaje uložené v šifrovanom formáte v počítači neznamená, že informácie nemôžu byť odcudzené alebo zneužité niekým, kto získa hlavné heslo alebo získa prístup k aktivačnému zariadeniu definovanému zákazníkom na otvorenie databázy. Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti všetkých spôsobov prístupu.

Prenos osobných údajov do spoločnosti ESET alebo úložiska

Na účely zabezpečenia včasnej synchronizácie a zálohovania údajov aplikácia prenáša alebo odosiela osobné údaje z databázy aplikácie, konkrétne heslá, prihlasovacie informácie, účty a identity, cez internet do úložiska. Údaje sa prenášajú výlučne v šifrovanej podobe. Používanie aplikácie na dopĺňanie hesiel, prihlasovacích údajov alebo iných údajov do online formulárov môže vyžadovať, aby sa tieto informácie odosielali cez internet na webovú stránku, ktorú určíte. Tento prenos údajov neiniciuje aplikácia, a preto spoločnosť ESET nemôže byť zodpovedná za bezpečnosť takýchto interakcií s ľubovoľnou webovou stránkou, ktorú spravujú rôzni poskytovatelia. Všetky transakcie cez internet, či už v spojitosti alebo bez spojitosti s aplikáciou, sa uskutočňujú na základe vášho vlastného uváženia a na vaše vlastné riziko a výhradne vy budete niesť zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov vyplývajúcu zo sťahovania alebo používania niektorého takéhoto materiálu alebo služby. Na minimalizovanie rizika straty cenných údajov spoločnosť ESET odporúča, aby zákazníci vykonávali pravidelné zálohovanie databázy a ďalších citlivých súborov na externé disky. Spoločnosť ESET nie je schopná poskytnúť vám žiadnu pomoc pri obnove stratených alebo poškodených údajov. Ak spoločnosť ESET poskytuje služby zálohovania databázových súborov používateľov v prípade poškodenia alebo odstránenia súborov v počítačoch používateľov, takáto služba zálohovania sa poskytuje bez akejkoľvek záruky a neimplikuje žiadnu zodpovednosť spoločnosti ESET vo vzťahu k vám.

Aplikácia žiadnym spôsobom NEMONITORUJE vašu aktivitu prehliadania na internete. Znamená to, že aplikácia NEZHROMAŽĎUJE ani žiadnemu subjektu neodosiela informácie o vami navštívených stránkach ani žiadne informácie o vašej histórii prehliadania. Niektoré verzie aplikácie môžu podporovať používateľskú identifikáciu webových stránok a programov, na ktoré vy ako používateľ môžete upozorniť spoločnosť ESET ich odoslaním prostredníctvom určeného nástroja v rámci grafického používateľského rozhrania. Žiadne takéto informácie sa neodošlú bez vášho potvrdenia kliknutím, ktoré indikuje vaše schválenie odoslania webovej stránky alebo názvu programu. Takéto odoslané informácie sa zvyčajne používajú na zlepšenie fungovania aplikácie.

Používaním aplikácie vyjadrujete súhlas s tým, že aplikácia môže priebežne kontaktovať servery spoločnosti ESET s cieľom vyhľadať informácie o licenciách, dostupné opravy, balíky Service Pack a ďalšie aktualizácie, ktoré môžu zlepšovať, udržiavať, meniť alebo optimalizovať fungovanie aplikácie. Aplikácia môže odosielať všeobecné systémové informácie týkajúce sa fungovania aplikácie.

11. Používanie agregovaných údajov

My a naše pridružené spoločnosti môžeme používať údaje týkajúce sa vášho účtu, údaje, ktoré nám poskytnete ako odpovede v prieskumoch alebo dotazníkoch, a údaje, ktoré nám poskytnete ako pripomienky, v anonymizovanej podobe a agregované s údajmi o iných používateľoch spôsobom, pri ktorom nedochádza k identifikácii vás ani žiadneho iného používateľa, aby sme mohli zlepšovať svoje produkty a služby a poskytovať oznámenia o svojich produktoch a službách.

12. Všeobecné

Neexistencia partnerstva

V dôsledku týchto podmienok používania sa medzi vami a spoločnosťou ESET nevytvára žiadne zastúpenie, partnerstvo, spoločný podnik ani pracovný pomer a nemáte žiadne oprávnenie akéhokoľvek druhu zaviazať spoločnosť ESET v akomkoľvek ohľade.

Rozhodné právo

Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a vykladajú sa v súlade s nimi. Vy a spoločnosť ESET týmto súhlasíte, že sa neuplatnia zásady kolízie právnych noriem a Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Výslovne súhlasíte, že za riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z týchto podmienok používania voči spoločnosti ESET alebo sporov a nárokov súvisiacich s používaním aplikácie a služieb je zodpovedný Okresný súd Bratislava I v Slovenskej republike a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA.

Aplikácia sa poskytuje orgánom verejnej správy vrátane vlády Spojených štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami opísanými v týchto podmienkach používania.

Kontrola exportu a reexportu

Aplikácia, dokumentácia alebo ich súčasti vrátane informácií o softvéri a jeho súčastiach podliehajú kontrole importu a exportu na základe právnych predpisov, ktoré môžu vydávať vlády zodpovedné za ich vydanie podľa aplikovateľného práva, a to vrátane vývozných administratívnych nariadení USA a obmedzení týkajúcich sa koncových používateľov, koncového používania a cieľovej lokality vydaných vládou USA alebo inými vládami. Súhlasíte, že budete striktne dodržiavať všetky aplikovateľné dovozné a vývozné predpisy a uznávate, že nesiete zodpovednosť za získanie všetkých povolení potrebných na export, reexport, prevod alebo import Softvéru.

Oddeliteľnosť

Ak sa zistí, že ktorékoľvek z ustanovení podmienok používania alebo jeho uplatňovanie je podľa príslušného zákona, pravidla alebo právneho predpisu neplatné, bude sa v tomto rozsahu považovať za vynechané a platnosť ostatných ustanovení podmienok používania nebude dotknutá.

Otázky

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok používania alebo chcete nahlásiť akýkoľvek problém týkajúci sa aplikácie, jej obsahu alebo služieb, kontaktujte nás na adrese https://go.eset.com/supportform

Jazyk

Tieto podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov budú vypracované v anglickom jazyku a/alebo iných jazykových verziách na základe vlastného uváženia spoločnosti ESET.

13. Platba

Môžete sa rozhodnúť pre používanie aplikácie alebo služieb počas trvania vybratého obdobia a vybrať si príslušnú frekvenciu platieb. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo opraviť prípadné chyby cien alebo iných súvisiacich informácií a ceny zmeniť, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

14. Automatické obnovenie

Obdobie účinnosti. Podmienky používania sú účinné počas trvania obdobia predplatného, ktoré je uvedené v dokumentácii, pokiaľ sa neukončí skôr. Ak nie je dohodnuté žiadne obdobie, predvolené obdobie je jeden rok od dátumu vášho zakúpenia licencie alebo iné obdobie poskytnuté na základe vlastného uváženia spoločnosti ESET.

Oznámenia o obnovení. V rozsahu požadovanom právnymi predpismi pred uplynutím obdobia odošleme oznámenia na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli pri registrácii predplatného. V prípade automatického obnovenia predplatného trvajúceho jeden rok alebo dlhšie vás upozorníme na čakajúce zaúčtovanie sumy za obnovenie a potvrdíme, že predplatné bolo obnovené.

Automatické obnovenie a jeho dôsledky. Ak ste nám poskytli platné číslo kreditnej karty alebo alternatívny spôsob platby, po uplynutí každého obdobia vám automaticky zaúčtujeme príslušnú sumu a obnovíme vám predplatné na ďalšie obdobie. Poplatok neprekročí aktuálnu cenu, pričom výnimkou sú akciové ceny a zľavy. Nové obdobie bude mať rovnakú dĺžku ako obdobie, ktoré uplynulo, pokiaľ v čase obnovenia neurčíme inak. V súlade s miestnymi právnymi predpismi vás budeme informovať o stave vášho účtu a všetkých zmenách zmluvných podmienok vášho predplatného.

15. Technická podpora

Technickú podporu pre aplikáciu poskytuje spoločnosť ESET alebo ňou poverené tretie strany na základe vlastného uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo vyhlásení. Pred poskytnutím technickej podpory máte povinnosť zálohovať všetky existujúce údaje, softvér a programové vybavenie. Spoločnosť ESET ani ňou poverené tretie strany nemôžu prevziať zodpovednosť za poškodenie alebo stratu údajov, majetku, softvéru alebo hardvéru ani ušlý zisk v dôsledku poskytovania technickej podpory pre aplikáciu. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia.

16. Oznámenia

Všetky oznámenia musia byť doručené na adresu: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.