ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“) kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Chceme splniť požiadavku transparentnosti, ktorá je právne štandardizovaná vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať nášho zákazníka (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“) ako dotknutú osobu o týchto témach ochrany osobných údajov:

 • právny základ spracúvania osobných údajov;
 • zdieľanie a dôvernosť údajov;
 • bezpečnosť údajov;
 • práva, ktoré máte ako dotknutá osoba;
 • spracúvanie osobných údajov;
 • Kontaktné informácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Existuje len niekoľko právnych základov spracovania údajov, ktoré využívame v súlade s príslušným právnym rámcom týkajúcim sa ochrany osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ESET je potrebné najmä preto, aby sa mohla plniť Podmienky používania (ďalej len „podmienky“) pre koncového používateľa (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), ktorá sa vzťahuje na poskytovanie produktov alebo služieb spoločnosti ESET, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, napríklad:

 • Právny základ oprávneného záujmu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR), ktorý nám umožňuje spracúvať údaje o tom, ako naši zákazníci používajú naše služby a ako sú s nimi spokojní, aby sme používateľom poskytli čo najlepšiu ochranu, podporu a skúsenosti. Príslušné právne predpisy uznávajú ako oprávnený záujem dokonca aj marketing, a preto sa naň spoliehame pri marketingovej komunikácii s našimi zákazníkmi.
 • Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), o ktorý vás môžeme požiadať v špecifických situáciách, keď tento právny základ považujeme za najvhodnejší, alebo ak to vyžaduje zákon.
 • Splnenie zákonnej povinnosti (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR), napríklad pokiaľ ide o stanovenie požiadaviek týkajúcich sa elektronickej komunikácie alebo uchovávania fakturačných a účtovných dokumentov.

Zdieľanie a dôvernosť údajov

Vaše údaje nezdieľame s tretími stranami. Spoločnosť ESET však pôsobí globálne prostredníctvom pridružených spoločností alebo partnerov v rámci svojej siete predaja, služieb a podpory. Informácie o správe licencií, účtovaní a technickej podpore spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu prenášať medzi pridruženými subjektmi alebo partnermi na účely plnenia dohody EULA, ako je napríklad poskytovanie služieb alebo podpory.

Spoločnosť ESET uprednostňuje spracúvanie údajov v krajinách Európskej únie (EÚ). V závislosti od vašej polohy (používanie našich produktov a/alebo služieb mimo EÚ) a/alebo vami vybratej služby však môže byť nevyhnutné preniesť vaše údaje do krajiny mimo EÚ. Využívame napríklad služby tretích strán spojené s cloudovou výpočtovou technikou. V týchto prípadoch si dôkladne vyberáme poskytovateľov služieb a dbáme na ochranu údajov na primeranej úrovni prostredníctvom zmluvných, ale tiež technických a organizačných opatrení. V prípade potreby sa spravidla dohodneme na štandardných zmluvných doložkách EÚ s doplnkovými zmluvnými pravidlami.

Pri niektorých krajinách mimo EÚ, ako je napríklad Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, už EÚ určila porovnateľnú úroveň ochrany údajov. Z dôvodu porovnateľnej úrovne ochrany údajov sa pri prenose údajov do týchto krajín nevyžaduje žiadne osobitné oprávnenie ani dohoda.

Využívame služby tretej strany súvisiace s technológiou cloud computing. Poskytuje ich spoločnosť Microsoft ako poskytovateľom cloudových služieb.

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť ESET realizuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti, ktorá zodpovedá potenciálnym rizikám. Čo najlepšie sa snažíme zabezpečiť neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania údajov. V prípade úniku údajov, ktorý má za následok ohrozenie vašich práv a slobôd, sme však pripravení informovať príslušný dozorný orgán, ako aj koncových používateľov ako dotknuté osoby.

Práva dotknutej osoby

Práva každého koncového používateľa sú dôležité a chceme vás informovať, že všetci koncoví používatelia (z ktorejkoľvek krajiny EÚ aj mimo EÚ) majú práva uvedené nižšie zaručené spoločnosťou ESET. Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára podpory alebo e-mailom na adrese dpo@eset.sk. Na účely identifikácie vás požiadame o tieto informácie: meno, e-mailovú adresu a (ak sú tieto informácie k dispozícii) licenčný kľúč alebo číslo zákazníka a pridruženú spoločnosť. Neodosielajte nám žiadne iné osobné údaje, napríklad dátum narodenia. Chceme zdôrazniť, že na účely spracovania vašej žiadosti, ako aj na účely identifikácie, budeme spracúvať vaše osobné údaje.

Právo na odvolanie súhlasu. Právo na odvolanie súhlasu sa uplatňuje v prípade spracúvania, ktoré je založené len na súhlase. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie súhlasu je účinné len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním.

Právo namietať. Právo namietať voči spracúvaniu sa uplatňuje v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu spoločnosti ESET alebo tretej strany. Ak vaše osobné údaje spracúvame na ochranu oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči nami uvedenému oprávnenému záujmu a spracúvaniu vašich osobných údajov. Vaša námietka je účinná len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred námietkou. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, nie je potrebné uvádzať dôvody námietky. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Vo všetkých ostatných prípadoch vás požiadame, aby ste nás stručne informovali o svojich sťažnostiach týkajúcich sa oprávneného záujmu spoločnosti ESET spracúvať vaše osobné údaje.

V niektorých prípadoch máme oprávnenie napriek vášmu odvolaniu súhlasu ďalej spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe, napríklad na účely plnenia zmluvy.

Právo prístupu. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich údajoch, ktoré uchováva spoločnosť ESET.

Právo na opravu. Ak neúmyselne spracúvame vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu.

Právo na vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak napríklad vaše osobné údaje spracúvame s vaším súhlasom, odvoláte ho a neexistuje žiadny iný právny základ, ako je napríklad zmluva, vaše osobné údaje vymažeme okamžite. Vaše osobné údaje tiež budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely, ktoré sú pre ne uvedené, na konci nášho obdobia uchovávania.

Ak vaše osobné údaje používame výhradne na účely priameho marketingu a odvoláte súhlas alebo budete namietať voči existujúcemu oprávnenému záujmu spoločnosti ESET, spracúvanie vašich osobných údajov obmedzíme tak, že pridáme vaše kontaktné údaje do svojho interného blacklistu, aby nedošlo k nevyžiadanému kontaktu. V opačnom prípade sa vaše osobné údaje vymažú.

Upozorňujeme, že sa od nás môže žiadať, aby sme vaše údaje uchovávali až do uplynutia povinností a období uchovávania stanovených zákonodarcom alebo dozornými orgánmi. Povinnosti a obdobia uchovávania tiež môžu vyplývať z právnych predpisov Slovenskej republiky. Po ich uplynutí sa príslušné údaje vymažú zvyčajným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov. Ako dotknutej osobe vám radi poskytneme osobné údaje spracúvané spoločnosťou ESET vo formáte XLS.

Právo podať sťažnosť. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu. Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Príslušným dozorným orgánom na ochranu údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Spracovávanie osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na sťahovanie, poskytovanie a používanie aplikácie ESET Password Manager (ďalej len „aplikácia“), ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s aplikáciou (ďalej len „služby“).

Spoločnosť ESET môže tieto zásady ochrany osobných údajov na základe vlastného uváženia priebežne meniť. Odošleme vám e-mailové upozornenie s odkazom na upravené zásady ochrany osobných údajov alebo vás na upravenú verziu upozorníme priamo v aplikácii. Ak s upravenými zásadami ochrany osobných údajov nesúhlasíte alebo nemôžete splniť ich podmienky, aplikáciu a služby musíte prestať používať a musíte ich odinštalovať. Ak budete pokračovať v používaní aplikácie alebo služieb po nadobudnutí účinnosti upravených zásad ochrany osobných údajov, bude sa predpokladať, že ste ich prijali.

Spoločnosť ESET poskytuje aplikáciu a služby na základe podmienky, niektoré otázky súvisiace s ich poskytovaním si však môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Preto vám chceme poskytnúť podrobnejšie informácie o zhromažďovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním aplikácie a služieb.

Predovšetkým vás chceme ubezpečiť, že všetky údaje, ktoré sa rozhodnete uložiť v aplikácii, napríklad prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) a URL adresy príslušných webových stránok, čísla kreditných kariet, poznámky alebo údaje z webových formulárov, sú uložené len lokálne vo vašom počítači, telefóne alebo inom určenom zariadení, pričom sú chránené a šifrované vaším hlavným heslom. Používanie prihlasovacích údajov alebo iných údajov uložených v aplikácii na rôznych zariadeniach, ich synchronizáciu a aktualizáciu umožňujeme tak, že údaje z aplikácie sú v šifrovanej forme uložené na našich serveroch alebo na serveroch našich poskytovateľov služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie služby. Spoločnosť ESET ani jej poskytovatelia služieb nemajú prístup k vašim šifrovaným údajom a neukladajú vaše hlavné heslo. Iba vy máte kľúč na dešifrovanie údajov. UPOZORŇUJEME, ŽE AK ZABUDNETE SVOJE HLAVNÉ HESLO, VAŠE ÚDAJE NEBUDE MOŽNÉ ŽIADNYM SPÔSOBOM OBNOVIŤ.

Okrem toho nezhromažďujeme ani neukladáme údaje týkajúce sa vašich činností prehliadania. Naša aplikácia NEZHROMAŽĎUJE ani žiadnemu subjektu neodosiela informácie o vami navštívených stránkach ani žiadne informácie o vašej histórii prehliadania. Naša aplikácia ukladá len webové stránky, ktoré sa rozhodnete v nej uložiť, a webové stránky spojené s vašimi prihlasovacími údajmi uloženými v aplikácii. K takýmto údajom však nemáme prístup, pretože sú šifrované vaším hlavným heslom.

Na zabezpečenie fungovania našich služieb a súvisiacej aplikácie navyše musíme zhromažďovať informácie uvedené nižšie alebo k nim musíme mať prístup:

 • Licenčné a účtovné údaje. Spoločnosť ESET zhromažďuje a spracúva meno, e-mailovú adresu, licenčný kľúč a (v prípade potreby) adresu, pridruženú spoločnosť a platobné údaje, aby mohla zabezpečiť aktiváciu licencie, poskytnutie licenčného kľúča, pripomenutia uplynutia platnosti, plnenie žiadostí o podporu, overenie pravosti licencií, poskytovanie svojej služby a iné upozornenia vrátane marketingových oznámení v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo vaším súhlasom. Spoločnosť ESET má zákonnú povinnosť uchovávať účtovné informácie počas obdobia 10 rokov, licenčné informácie sa však najneskôr 12 mesiacov od uplynutia platnosti licencie anonymizujú.
 • Údaje, ktoré poskytujete. Údaje poskytované spoločnosti ESET prostredníctvom stránky home.eset.com alebo aplikácie pri vypĺňaní formulára aktivácie služby, pri používaní našich služieb, pri registrácii alebo pri poskytovaní pripomienok a komentárov, pričom údaje zahŕňajú najmä vaše meno, e-mailovú adresu a informácie o vašej licencii. Tieto údaje nám umožňujú aktivovať služby a overiť váš nárok na ich používanie, pričom sú nevyhnutné na ich poskytovanie. Tieto informácie nám navyše umožňujú poskytovať vám informácie o vašom používaní služieb, oznámenia služieb a aktualizácie softvéru, ako aj odpovedať na vaše žiadosti o pomoc. Na základe svojho oprávneného záujmu vás môžeme priebežne kontaktovať s informáciami, ktoré sa týkajú našich produktov alebo služieb.
 • Údaje o používaní. Keď používate aplikáciu, zhromažďujeme aj vašu IP adresu, informácie o vašom používaní aplikácie (napríklad pravidelnosti jej používania alebo počte poznámok a iných vstupov uložených v aplikácii), informácie o používanom zariadení a internetovom prehliadači a miniatúru webových stránok uložených v aplikácii, aby bolo možné zabezpečiť poskytovanie našich služieb, zlepšiť ich zabezpečenie, ale tiež poskytnúť vám lepšie funkcie a používateľské prostredie.
 • Analytické súbory cookie. Ak sa počas procesu inštalácie rozhodnete udeliť súhlas s používaním súborov cookie, vo vašom zariadení sa uložia súbory cookie nášho partnera, spoločnosti Exponea, a umožnia nám získať prehľad o vašom používaní našej aplikácie a služieb, vďaka čomu ich budeme môcť zlepšovať a poskytovať vám a iným zákazníkom lepšie používateľské prostredie.
 • Zdieľanie údajov uložených v aplikácii. Ak sa rozhodnete zdieľať svoje heslo s priateľom alebo priateľovi povedať o našej službe, požiadame o jeho e-mailovú adresu a automaticky odošleme upozornenie do jeho aplikácie alebo e-mail s pozvánkou na vytvorenie účtu. Priateľovi sa v takejto správe odoslanej od nás môže zobraziť vaša e-mailová adresa, aby vedel, kto je iniciátorom. E-mailovú adresu priateľa ukladáme len na účely odoslania takejto správy. Priateľ nás môže kedykoľvek kontaktovať so žiadosťou o odstránenie týchto informácií z našej databázy.
 • Technická podpora. Kontaktné a licenčné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa môžu vyžadovať na poskytnutie podpory. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a popis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia služby podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií. Údaje spracúvané na účely technickej podpory sa uchovávajú 4 roky.
 • Sledovanie chýb. Ak sa rozhodnete udeliť súhlas so spracúvaním vašich údajov nástrojom na sledovanie chýb, tak v prípade, že sa počas používania našej aplikácie alebo našich služieb vyskytne nejaká chyba, odošlú sa nám niektoré základné údaje o vás (vrátane vášho prihlasovacieho mena a IP adresy), vašom prehliadači a zariadení (napríklad operačný systém a jeho verzia), ako aj údaje týkajúce sa chyby. Tieto údaje nám pomôžu rýchlejšie vyriešiť a nahlásiť chyby, ktoré sa vám môžu vyskytnúť, sledovať chyby vyskytujúce sa v našich systémoch, aby sme im mohli predchádzať u ďalších používateľov, a tým zlepšiť celkovú kvalitu našej aplikácie a služby. Tieto údaje odstránime 90 dní po analyzovaní chýb.

Kontaktné informácie

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk