ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Podmínky použití

Tyto podmínky použití („podmínky použití“) představují právní dohodu mezi vámi a společností ESET spol. s r.o., se sídlem na adrese Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 (dále jako „ESET“, „my“, „nás“ nebo „naše“) stanovující mimo jiné podmínky a ujednání pro (i) vaše stažení, instalaci a používání aplikace ESET Password Manager (dále jako „aplikace“) a přístup k ní a (ii) poskytování služeb od společnosti ESET v souvislosti s aplikací (dále jako „služby“).

Změny podmínek

Společnost ESET může tyto podmínky použití podle svého vlastního uvážení čas od času upravit. Pošleme vám e-mailové oznámení s odkazem na aktuální znění podmínek použití nebo vás o pozměněné verzi těchto podmínek použití budeme informovat přímo v aplikaci. Pokud nebudete s upravenou verzí podmínek použití souhlasit nebo pokud nedokážete zajistit dodržování těchto podmínek v jejich upravené verzi, přestaňte aplikaci a služby používat a odinstalujte je. Pokud budete aplikaci nebo služby používat dál i poté, co upravené podmínky použití vstoupí v platnost, bude se mít za to, že tyto upravené podmínky použití v jejich upravené verzi přijímáte.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ VŠECHNY PODMÍNKY POUŽITÍ

Vaše dohoda pro přístup k aplikaci a službám a jejich používání.

Stažením nebo používáním aplikace a služeb potvrzujete přijetí ustanovení podmínek použití a souhlas s nimi bez jakýchkoli výhrad, úprav, dodatků nebo výmazů. Pokud s některými ustanoveními obsaženými v těchto podmínkách použití nesouhlasíte, nemáte oprávnění k přístupu k aplikaci a službám ani k jejich používání. Pokud kterékoli ustanovení těchto podmínek použití nedodržíte, může vám být odepřen přístup k aplikaci a službám, přičemž na to nemusíte být vždy upozorněni.

1. Registrace a rozsah použití

Přístup ke službám a stažení aplikace na hardwarová zařízení (počítač nebo mobilní zařízení / chytrý telefon) omezujeme pouze na registrované uživatele.

Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé a přesné informace o účtu, mimo jiné včetně uživatelského jména, hlavního hesla, jména a platné e-mailové adresy (souhrnně jako vaše „informace o účtu“). Pokud se zaregistrujete prostřednictvím portálu home.eset.com, nemusí se od vás vyžadovat poskytnutí některých nebo žádných informací o účtu.

Souhlasíte s tím, že budete podle potřeby své informace o účtu aktualizovat, aby byly vždy přesné.

Služby přístupné prostřednictvím aplikace

Pokud se rozhodnete používat služby, budete mít přístup k následujícím funkcím:

Když je aplikace otevřená, bude při procházení automaticky detekovat hesla a bude je na vašem zařízení za účelem jejich uložení do aplikace šifrovat pomocí hlavního hesla.

Když je aplikace otevřená, automaticky na navštěvovaných webových stránkách vyplní uživatelské jméno a heslo online účtů, které jste uložili v aplikaci pro danou webovou stránku, a automaticky vás přihlásí.

Naším cílem je poskytnout vám aplikaci, která funguje i na jiných platformách a pro každý web. Pokud tedy vaše platforma nebo web nebudou rozpoznány, kontaktujte nás na adrese passwordmanager@eset.com a my vám dáme vědět, jestli bude aplikace v brzké době k dispozici pro vaši platformu nebo web.

Stažením aplikace berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že se nainstaluje logo aplikace – logo ESET Password Manager (rámeček) a zobrazí se ve vašem prohlížeči nebo ve vašem mobilním operačním systému za účelem rychlého přístupu k aplikaci.

Správa digitálních identit

Aplikace je služba správy digitálních identit, která vám umožňuje ukládat vaše hesla, přihlašovací údaje, často navštěvované webové stránky a oblíbené weby ukládáním všech hesel, poznámek a údajů vyplňovaných do formulářů. Všechna data, která se rozhodnete uložit v aplikaci, budou na vašem zařízení šifrována pomocí hlavního hesla, které znáte pouze vy. Toto hlavní heslo si musíte pamatovat pouze pro otevření aplikace a dešifrování zašifrovaných dat na vašem zařízení. Po zašifrování dat na vašem zařízení budou za účelem povolení synchronizace s vašimi dalšími zařízení tato data odeslána v zašifrované podobě prostřednictvím zabezpečeného připojení do úložiště (jak je definováno v Článku 2). Aplikace nikdy neukládá vaše hlavní heslo na žádný server, aby vaše hesla nemohl načíst nikdo jiný než vy.

2. Zakázané jednání

Aplikaci a služby nesmíte používat k provozování žádné aplikace důležité pro chod firmy, kde by mohlo dojít k ohrožení lidských životů nebo k újmě na majetku. Berete na vědomí, že aplikace a služby nejsou k takovým účelům určeny a že jejich selhání v takových případech by mohlo vést ke smrti, újmám na zdraví či vážným škodám na majetku nebo prostředí, za které společnost ESET neodpovídá.

APLIKACE A SLUŽBY NEJSOU NAVRŽENÉ, URČENÉ ANI LICENCOVANÉ K POUŽITÍ V RIZIKOVÝCH PROSTŘEDÍCH VYŽADUJÍCÍCH ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI PORUŠE, MIMO JINÉ VČETNĚ NÁVRHU, VÝSTAVBY, ÚDRŽBY NEBO PROVOZU JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU A SYSTÉMŮ PODPORY ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. SPOLEČNOST ESET VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO TAKOVÉ ÚČELY.

Aplikaci a služby nesmíte používat způsobem, který by porušoval tyto podmínky použití či zákony Slovenské republiky nebo vaší jurisdikce. Konkrétně nesmíte aplikaci a služby používat k provádění nebo propagování jakékoli nezákonné činnosti, včetně nahrávání dat škodlivého obsahu či obsahu, který by se mohl používat pro jakoukoli nezákonnou činnost, který by mohl jakýmkoli způsobem porušovat zákony nebo práva jakékoli třetí strany (včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví), mimo jiné včetně jakýchkoli pokusů o získání přístupu k účtům v úložišti (pro účely těchto podmínek použití termín „úložiště“ označuje prostor pro ukládání dat spravovaných společností ESET nebo třetí stranou, která není společností ESET, a uživatelem pro účely umožnění synchronizace a zálohování uživatelských dat) nebo k jakýmkoli účtům a datům jiných uživatelů aplikace nebo úložiště. Pokud kterékoli z těchto ustanovení porušíte, je společnost ESET oprávněna s okamžitou platností ukončit vaše používání aplikace a služeb a požadovat od vás náhradu ve výši nákladů na nezbytnou nápravu, jakož i učinit všechny nezbytné kroky k tomu, aby vám zabránila v dalším používání aplikace a služeb bez možnosti náhrady.

Nesmíte, a tímto prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že neumožníte nebo nedovolíte třetí straně:

přistupovat nebo se pokoušet o přístup k aplikaci a službám jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím webu nebo aplikace nebo používat k provozování služeb automatizované nástroje (skripty atd.) nebo

používat aplikaci a služby způsobem, který (nebo zobrazovat, zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat obsah vytvářený uživatelem v aplikaci nebo prostřednictvím aplikace, který) (i) je nezákonný, škodlivý, výhružný, pomlouvačný, urážlivý, hanlivý, obscénní, nenávistný, podvodný, zlomyslný, vykazuje známky přečinu, porušuje podmínky nebo narušuje soukromí někoho jiného, ii) zahrnuje odesílání jakéhokoli viru, trojského koně, červa, škodlivého kódu, mechanismu vypnutí nebo podobného mechanismu, (iii) propaguje informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé, zavádějící nebo propagují nezákonné činnosti nebo chování, (iv) získává hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely od ostatních uživatelů, (v) ovlivňuje nebo narušuje aplikaci a služby nebo jakýkoli server nebo síť zapojené do provozu aplikace a služeb, (vi) jinak porušuje jakékoli místní, národní nebo jiné příslušné zákony nebo předpisy.

Sankce

JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A SLUŽEB, KTERÉ NENÍ VÝSLOVNĚ POVOLENO V RÁMCI TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO A MŮŽE VÉST K POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ VAŠEHO ÚČTU (DLE UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI ESET).

Kontakt

Jakékoli nepovolené používání aplikace a/nebo služeb je možné nahlásit na adrese passwordmanager@eset.com.

3. Přerušení používání

Přerušení

Berete na vědomí, že: (i) váš přístup k aplikaci a službám a jejich používání mohou být pozastaveny po dobu jakéhokoli neočekávaného nebo neplánovaného výpadku nebo nedostupnosti aplikace a služeb (celkové nebo částečné) z jakéhokoli důvodu, a to i v důsledku výpadků elektřiny, poruch systému nebo jiných přerušení, a (ii) budeme také oprávněni (bez jakékoli zodpovědnosti vůči vám) kdykoli k aplikaci a službám (celkově nebo částečně) pozastavit přístup (a) pro plánované výpadky, abychom mohli provádět údržbu nebo provádět úpravy aplikace a služeb, (b) v případě útoku DoS nebo jiného útoku na aplikaci nebo v případě výskytu jakékoli jiné události, která by podle našeho výhradního uvážení mohla představovat riziko pro aplikaci, pro vás nebo pro kteréhokoli jiného uživatele, nebo (c) v případě, že zjistíme, že používání aplikace je zakázáno zákonem, nebo jinak určíme, že je to nezbytné nebo vhodné z právních nebo regulačních důvodů (souhrnně jako „přerušení používání“).

Žádná zodpovědnost

Společnost ESET neponese žádnou zodpovědnost za jakékoli škody, závazky, ztráty (včetně jakékoli ztráty dat nebo zisků) ani za jakékoli další následky, které by vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli přerušení používání.

Oznámení o přerušení

Pokud je to možné, budeme se snažit na stránkách podpory společnosti ESET zveřejňovat aktualizace týkající se jakéhokoli přerušení používání a obnovení používání po pozastavení, ale neponeseme žádnou zodpovědnost za způsob, jakým tak můžeme učinit (nebo pokud tak neučiníme).

Systémové požadavky

Na vaše používání aplikace a služeb může mít vliv výkon a kompatibilita vašeho hardwaru, softwaru a přístupu k internetu. Splnění systémových požadavků je vaší zodpovědností.

Hosting

Společnost ESET vynaloží přiměřené komerční úsilí, aby zajistila, že servery budou trvale připojeny k internetu, a to v souladu se zde uvedenými ustanoveními, mimo jiné včetně ustanovení týkajících se údržby, zálohování a dostupnosti systému.

Dostupnost systému

Společnost ESET vynaloží přiměřené komerční úsilí, aby aplikaci a služby zpřístupnila koncovým uživatelům online 24 hodin denně a 7 dní v týdnu prostřednictvím propojení na servery, s maximální úrovní provozuschopnosti v souladu se smlouvou o úrovni služeb (SLA) našeho poskytovatel služeb.

4. Zabezpečení

Vaše zodpovědnost

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za zachování důvěrnosti informací o vašem účtu (včetně vašeho hlavního hesla) a za omezení přístupu k vašemu hardwarovému zařízení, když jste přihlášeni k webu nebo používáte aplikaci. Souhlasíte s tím, že přijmete zodpovědnost za všechny aktivity, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo z vašeho hardwarového zařízení.

Snažíme se používat přiměřená bezpečnostní opatření k ochraně před neoprávněným přístupem k vašemu účtu. Nemůžeme však zaručit absolutní bezpečnost vašeho účtu nebo osobních údajů, které shromažďujeme, a nemůžeme slíbit, že naše bezpečnostní opatření zabrání „hackerům“ z řad třetích stran v nelegálním přístupu k aplikaci nebo jejímu obsahu. Souhlasíte s tím, že společnosti ESET neprodleně oznámíte jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení, a to na adresu passwordmanager@eset.com, a přijímáte všechna rizika neoprávněného přístupu k aplikaci, k informacím o vašem účtu a k jakýmkoli dalším informacím, které poskytujete společnosti ESET, a tímto bezpodmínečně zbavujete společnost ESET jakékoli zodpovědnosti v tomto ohledu.

Zřeknutí se zodpovědnosti a odškodnění týkající se účtu koncového uživatele

Společnost ESET nebude zodpovědná za žádné ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného použití vašeho účtu a souhlasíte s tím, že společnost ESET, její afilace, akcionáře, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, zaměstnance, partnery a/nebo poskytovatele licencí odškodníte a zbavíte zodpovědnosti v případě jakéhokoli nesprávného, neoprávněného nebo nezákonné použití vašeho účtu.

5. Zrušení a ukončení vašeho účtu

Zrušení vašeho účtu

Svůj účet můžete kdykoli zrušit odesláním žádosti na adresu passwordmanager@eset.com nebo použitím příslušné možnosti v nastavení aplikace.

Ukončení ze strany společnosti ESET

Společnost ESET může váš účet okamžitě ukončit v případě, že tyto podmínky použití porušíte.

Konec životnosti

Všechny produkty a služby jsou nakonec ukončeny (dále jako „konec životnosti“). Rozhodnutí o ukončení distribuce a podpory produktu nebo služby může vycházet z řady faktorů, včetně změn v technologiích, aspektů týkajících se licencování a podpory, klesající poptávky uživatelů a/nebo dostupnosti novějšího produktu s pokročilejšími funkcemi. Před ukončením distribuce a podpory aplikace a/nebo služeb poskytneme všem uživatelům s dostatečným předstihem oznámení o konci životnosti produktu zasláním e-mailu na e-mailovou adresu přidruženou k jejich účtu a/nebo zveřejněním takového oznámení na webu. Aplikaci budete moci nadále používat až do jednoho z následujících dat (podle toho, které z nich nastane později): (i) datum konce životnosti nebo (ii) poslední den aktuálního období (k datu zveřejnění oznámení o konci životnosti nebo jeho odeslání e-mailem) předplatného s automaticky prodlužovanou platností (v relevantních případech).

Přetrvávající povinnosti

Platnost všech ustanovení těchto podmínek použití, která by ze své podstaty měla přetrvávat po vypršení platnosti nebo ukončení vašeho účtu a používání aplikace a služeb, přetrvává i po vypršení nebo ukončení vašeho účtu a používání aplikace a služeb, mimo jiné včetně ustanovení o duševním vlastnictví, zřeknutí se zodpovědnosti, odškodnění a omezení zodpovědnosti. Ukončení vašeho přístupu k aplikaci a službám a ukončení jejich používání vás nezbaví žádných závazků, které vzniknou nebo vyplynou před takovým vypršením platnosti nebo ukončením, ani neomezí žádnou zodpovědnost, kterou byste jinak mohli vůči společnosti ESET mít, mimo jiné včetně omezení jakýchkoli zde obsažených povinností odškodnění.

Odinstalovat

Pokud budete chtít aplikaci odinstalovat, jednoduše ji odeberte z prohlížeče.

Veškeré informace z databáze, které byste chtěli zachovat, si musíte před odinstalací aplikace vyexportovat.

6. Duševní vlastnictví

Udělení licence

Společnost ESET vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou, odvolatelnou a časově omezenou licenci pro přístup k aplikaci a jejímu používání v souladu s podmínkami stanovenými v těchto podmínkách použití („licence“). Aplikace a služby máte k dispozici pouze pro své osobní, nekomerční použití. Pokud byste chtěli (i) prodávat, distribuovat, licencovat nebo jakýmkoli jiným způsobem (zcela nebo zčásti) využívat služby nebo aplikaci nebo jakékoli informace nebo softwarové produkty s nimi spojené nebo (ii) aplikaci (zcela nebo zčásti) upravovat nebo z ní vytvářet odvozená díla, musíte k tomu od nás získat oprávnění.

Výhrada práv.

Společnost ESET si vyhrazuje veškerá práva, nároky a zájmy, které nejsou výslovně uděleny na základě licence, a to v nejvyšším možném rozsahu podle platných zákonů. Licenci, která vám byla na základě těchto podmínek použití udělena, nesmíte sublicencovat, přiřadit nebo převést a jakýkoli pokus o sublicencování, přiřazení nebo převod jakékoli části vašich práv podle těchto podmínek použití je neplatný.

Ochranné známky a autorská práva

Všechny ochranné známky (zaregistrované i nezaregistrované), servisní známky, grafika a loga (souhrnně „ochranné známky“) použité v aplikaci a službách nebo v souvislosti s aplikací a službami jsou ochrannými známkami společnosti ESET. Aplikace může také obsahovat ochranné známky, servisní známky, grafiku a loga třetích stran (souhrnně „jiné ochranné známky“). Tyto jiné ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Veškerý obsah zobrazovaný prostřednictvím aplikace a veškerý software (včetně jakéhokoli zdrojového kódu) používaný v souvislosti se službami je výhradním vlastnictvím společnosti ESET nebo třetích stran a je chráněn autorskými právy.

Žádná licence

Nic, co se v aplikaci objeví, nebude vykládáno tak, že vám to uděluje jakékoli licence, práva, nároky nebo zájmy v souvislosti s ochrannými známkami, jinými ochrannými známkami nebo jiným duševním vlastnictvím používaným v souvislosti s aplikací a službami (souhrnně „duševní vlastnictví“) a duševní vlastnictví zůstává ve výhradním vlastnictví společnosti ESET nebo příslušných vlastníků. S výjimkou zde uvedených případů souhlasíte s tím, že nebudete zobrazovat, kopírovat, reprodukovat, používat ani distribuovat žádné duševní vlastnictví bez našeho předchozího písemného souhlasu. Souhlasíte také s tím, že nesmíte zrcadlit žádný věcný obsah zpřístupněný prostřednictvím aplikace.

Vlastnictví

Společnost ESET vlastní všechna práva na vylepšení, upgrady a opravy související s aplikací a službami („vylepšení“), a to i v případě, že kterákoli z těchto vylepšení byla vytvořena na základě názorů, nápadů nebo návrhů předložených vámi, a to v jakékoli formě. Nebudete mít nárok na žádnou náhradu škody, mimo jiné včetně jakýchkoli licenčních poplatků souvisejících s takovými Vylepšeními.

7. Záruka, vyloučení zodpovědnosti

„JAK STOJÍ A LEŽÍ“ / BEZ ZÁRUKY

APLIKACE JE POSKYTOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. STAŽENÍ APLIKACE A JAKÉKOLI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB JSOU NA VAŠEM VLASTNÍM UVÁŽENÍ A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A BUDETE MÍT VÝHRADNÍ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO HARDWAROVÉHO ZAŘÍZENÍ, ZTRÁTU DAT NEBO JAKOUKOLI JINOU ZTRÁTU VYPLÝVAJÍCÍ ZE STAŽENÍ APLIKACE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB. SPOLEČNOST ESET NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT, ŠKODY, OMEZENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB, VČETNĚ JAKÝCHKOLI DAT ODESLANÝCH APLIKACÍ DO EXTERNÍHO ULOŽIŠTĚ PRO ÚČELY SYNCHRONIZACE A ZÁLOHOVÁNÍ DAT. ŠIFROVÁNÍ DAT POMOCÍ APLIKACE NEZAKLÁDÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ESET S OHLEDEM NA ZABEZPEČENÍ TĚCHTO DAT. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE DATA ZÍSKANÁ, POUŽÍVANÁ, ŠIFROVANÁ, UKLÁDANÁ, SYNCHRONIZOVANÁ NEBO ODESÍLANÁ POMOCÍ APLIKACE JE TAKÉ MOŽNÉ UKLÁDAT NA SERVERY TŘETÍCH STRAN. POKUD SE SPOLEČNOST ESET DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ ROZHODNE POUŽÍVAT TAKOVÉ ÚLOŽIŠTĚ, WEB, WEBOVÝ PORTÁL, SERVER NEBO SLUŽBU TŘETÍ STRANY, NENESE SPOLEČNOST ESET ODPOVĚDNOST ZA KVALITU, ZABEZPEČENÍ ČI DOSTUPNOST TAKOVÉ SLUŽBY TŘETÍ STRANY, PŘIČEMŽ SPOLEČNOST ESET VŮČI VÁM NEMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ SMLUVNÍCH NEBO ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TŘETÍ STRANOU ANI ZA ŠKODY, UŠLÝ ZISK, FINANČNÍ NEBO NEFINANČNÍ ŠKODY NEBO JAKÝKOLI JINÝ DRUH ZTRÁTY PŘI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE. SPOLEČNOST ESET NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA OBSAH ŽÁDNÝCH DAT ZÍSKANÝCH, POUŽÍVANÝCH, ŠIFROVANÝCH, UKLÁDANÝCH, SYNCHRONIZOVANÝCH NEBO ODESÍLANÝCH POMOCÍ APLIKACE NEBO V ÚLOŽIŠTI. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST ESET NEMÁ PŘÍSTUP K OBSAHU ULOŽENÝCH DAT A NENÍ SCHOPNA MONITOROVAT NEBO ODSTRAŇOVAT PRÁVNĚ ZÁVADNÝ OBSAH.

Vaše informace

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JAKÉKOLI SVÉ INFORMACE (MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU GENEROVANÉHO UŽIVATELEM) ODESÍLÁTE PŘES APLIKACI NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST ESET NENESE VŮČI VÁM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI ZTRÁTOU ANI ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST TÝKAJÍCÍ SE TAKOVÝCH INFORMACÍ.

Obsah třetích stran

NĚKTERÝ OBSAH ZOBRAZOVANÝ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE MŮŽE ZAHRNOVAT MATERIÁLY, KTERÉ PATŘÍ TŘETÍM STRANÁM NEBO KTERÉ TYTO TŘETÍ STRANY POSKYTUJÍ (MIMO JINÉ VČETNĚ OBSAHU GENEROVANÉHO UŽIVATELEM). BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST ESET ZA TAKOVÝ OBSAH, PRODUKTY A/NEBO SLUŽBY NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

Zřeknutí se zodpovědnosti za ukončení poskytování

SPOLEČNOST ESET MŮŽE BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ ZMĚNIT, POZASTAVIT NEBO PŘESTAT POSKYTOVAT JAKÝKOLI ASPEKT NEBO FUNKCI/VLASTNOST APLIKACE A SLUŽEB NEBO VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A SLUŽEB. POKUD SE SPOLEČNOST ESET ROZHODNE ZMĚNIT, POZASTAVIT NEBO PŘESTAT POSKYTOVAT APLIKACI A SLUŽBY (ZCELA NEBO ČÁSTEČNĚ), NEBUDE MÍT VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

8. Omezení zodpovědnosti a odškodnění

Omezení zodpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU SPOLEČNOST ESET, JEJÍ AFILACE, ŘEDITELÉ, AKCIONÁŘI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ANI ZAMĚSTNANCI ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, POJISTNÉ, REPRESIVNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘEČINU, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT APLIKACI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ESET ANEBO JEJÍ AFILACE, ŘEDITELÉ, AKCIONÁŘI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO ZAMĚSTNANCI BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SE SPOLEČNOST ESET, JEJÍ AFILACE, ŘEDITELÉ, AKCIONÁŘI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A ZAMĚSTNANCI ZŘÍKAJÍ VŠECH PROHLÁŠENÍ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, OBCHODOVATELNÉ KVALITY, TRVANLIVOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NÁROKU A NEPORUŠENÍ PODMÍNEK. SPOLEČNOST ESET NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO JISTOTY, ŽE APLIKACE A SLUŽBY BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, AKTUÁLNÍ, POSKYTOVANÉ BEZ PŘERUŠENÍ, BEZCHYBNÉ A BEZ ZTRÁT, ZNIČENÍ, POŠKOZENÍ, ÚTOKŮ, VIRŮ, INTERFERENCÍ, HACKERSKÝCH ÚTOKŮ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT APLIKACI A SLUŽBY NEBO JAKÁKOLI DATA POSKYTNUTÁ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE A SLUŽEB (NEBO K NIM ZÍSKAT PŘÍSTUP) ANI BEZ Z JINÉHO NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ A SPOLEČNOST ESET SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI S TÍM SOUVISEJÍCÍ.

POKUD NĚKTERÉ ZEMĚ A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ESET, JEJÍCH AFILACÍ, ŘEDITELŮ, AKCIONÁŘŮ, ZÁSTUPCŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ NEBO ZAMĚSTNANCŮ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA LICENCI.

Odškodnění

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ODŠKODNÍTE A BUDETE CHRÁNIT A BRÁNIT SPOLEČNOST ESET A JEJÍ AFILACE, ŘEDITELE, AKCIONÁŘE, ZÁSTUPCE, POSKYTOVATELE LICENCÍ NEBO ZAMĚSTNANCE PŘED JAKÝMIKOLI ŽALOBAMI, REKLAMACEMI NEBO NÁROKY (VČETNĚ ROZUMNÝCH POPLATKŮ ZA PRÁVNÍ SLUŽBY) VYPLÝVAJÍCÍMI Z (I) VAŠEHO PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, (II) JAKÝCHKOLI ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁMI NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM APLIKACE A/NEBO SLUŽEB SPOLEČNOSTI ESET NEBO TŘETÍ STRANĚ, (III) VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEPOVOLENÉHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A/NEBO SLUŽEB, VČETNĚ JAKÝCHKOLI A VŠECH NÁROKŮ, ODPOVĚDNOSTÍ, ŠKOD, ZTRÁT, NÁKLADŮ, VÝDAJŮ ČI POPLATKŮ TŘETÍCH STRAN (VČETNĚ VLASTNÍKŮ ZAŘÍZENÍ NEBO STRAN, JEJICHŽ PRÁVA BYLA OVLIVNĚNA DATY POUŽÍVANÝMI V APLIKACI NEBO ÚLOŽIŠTI), KTERÉ TĚMTO STRANÁM MOHLY VZNIKNOUT V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A/NEBO SLUŽEB.

POKUD JSOU USTANOVENÍ V TOMTO ČLÁNKU Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU NEPLATNÁ NEBO POKUD JE SPOLEČNOST ESET POVAŽOVÁNA ZA ODPOVĚDNOU ZA ZTRÁT, ŠKOD ATD. PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, STRANY SE DOHODLY, ŽE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ESET VŮČI VÁM BUDE OMEZENA NA CELKOVOU ČÁSTKU LICENČNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI.

9. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše používání aplikace a služeb také podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti ESET („zásady ochrany osobních údajů“), které jsou zahrnuty do těchto podmínek použití přímo nebo formou odkazu. Je důležité, abyste si přečetli následující podmínky a porozuměli jim: Zásady ochrany osobních údajů.

10. Data v aplikaci a/nebo službách

Všechna vámi zadaná data, která budou uložena v databázi aplikace, budou uložena v zašifrované podobě na vašem počítači nebo jiném úložném zařízení, které definujete. Berete na vědomí, že v případě odstranění nebo poškození jakýchkoli databázových nebo jiných souborů aplikace budou všechna data v nich obsažená nenávratně ztracena, přičemž chápete a akceptujete riziko takové ztráty. Skutečnost, že se vaše osobní data ukládají na počítači v zašifrované podobě, neznamená, že tyto informace nemohou být odcizeny nebo zneužity někým, kdo objeví hlavní heslo nebo získá přístup k aktivačnímu zařízení definovanému zákazníkem pro otevření databáze. Jste zodpovědní za udržování bezpečnosti všech způsobů přístupu.

Odesílání osobních údajů do úložiště nebo společnosti ESET

Aplikace bude za účelem zajištění včasné synchronizace a zálohování dat přenášet nebo odesílat osobní údaje z databáze aplikace (konkrétně hesla, přihlašovací údaje, informace o účtech a identitách) přes internet do úložiště. Data jsou přenášena výhradně v šifrované podobě. Použití aplikace pro vyplňování hesel, přihlašovacích údajů či jiných údajů do online formulářů může vyžadovat, aby byly informace odesílány přes internet na weby, které určíte. Tento přenos dat není iniciován aplikací, společnost ESET proto nemůže být zodpovědná za bezpečnost takových interakcí s jakýmikoli weby podporovanými různými poskytovateli. Veškeré transakce probíhající přes internet (bez ohledu na to, zda ve spojení s aplikací) jsou na vašem vlastním uvážení a na vaše vlastní riziko a budete mít výhradní odpovědnost za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat vyplývající ze stažení a/nebo používání takovýchto materiálů nebo služeb. Aby se minimalizovalo riziko ztráty cenných dat, doporučuje společnost ESET, aby zákazníci prováděli pravidelné zálohy databáze a dalších citlivých souborů na externí disky. Společnost ESET vám není schopna nijak pomoci s obnovením ztracených nebo poškozených dat. Pokud společnost ESET poskytuje služby zálohování k uživatelským databázovým souborům pro případ poškození nebo odstranění souborů na počítačích uživatelů, je taková služba zálohování poskytována bez jakékoli záruky a neimplikuje žádnou odpovědnost společnosti ESET vůči vám.

Vaše aktivita procházení internetu NENÍ aplikací žádným způsobem monitorována. Aplikace jako taková NESHROMAŽĎUJE informace o webech, které jste navštívili, ani žádné informace o vaší historii procházení internetu (ani je neodesílá žádnému subjektu). Některé verze aplikace mohou podporovat uživatelskou identifikaci webů a programů, na které vy (jakožto uživatel) společnost ESET upozorníte odesláním prostřednictvím k tomu určenému nástroje v rámci rozhraní GUI; žádné takové informace se neodesílají bez vašeho potvrzení kliknutím, kterým byste vyjádřili svůj souhlas s odesláním názvu webu nebo programu. Takto odeslané informace se obvykle používají k posílení funkčnosti aplikace.

Používáním aplikace souhlasíte s tím, že aplikace může čas od času kontaktovat servery společnosti ESET s cílem zkontrolovat informace o licenci a dostupnost oprav, aktualizací Service Pack a dalších aktualizací, které mohou být určené k vylepšení, údržbě, pozměnění nebo rozšíření aplikace. Aplikace může odesílat obecné systémové informace týkající se fungování aplikace.

11. Používání agregovaných dat

Za účelem vylepšování našich produktů a služeb a ve sděleních týkajících se našich produktů a služeb můžeme my a naše afilace používat údaje o vašem účtu, údaje, které nám poskytnete v reakci na průzkumy nebo dotazníky, a údaje, které nám poskytnete jako zpětnou vazbu, v anonymizované podobě a agregované s údaji o jiných uživatelích, a to tak abyste ani vy ani žádný jiný uživatel nebyli identifikováni.

12. Obecné

Žádné partnerství

V důsledku těchto podmínek použití mezi vámi a společností ESET nevzniká žádný z těchto vztahů: agentura, partnerství, společná firma (joint venture) ani zaměstnanecký poměr. Nemáte žádné oprávnění zavazovat společnost ESET v jakémkoli ohledu.

Rozhodné právo

Tyto podmínky použití se řídí zákony Slovenské republiky a v souladu s nimi musí být vykládány. Obě strany (vy a společnost ESET) se dohodly, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte s tím, že jakékoli spory anebo nároky vůči společnosti ESET vyplývající z těchto podmínek použití anebo spory a nároky související s používáním aplikace a služeb budou řešeny příslušným Okresní soudem Bratislava I (Slovenská republika) a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

Licencování pro státní orgány a vládu USA.

Aplikace se poskytuje státním orgánům, včetně vlády Spojených států amerických, s licenčními právy a omezeními popsanými v těchto podmínkách použití.

Kontrola exportu a reexportu

Aplikace, dokumentace anebo jejich součásti, včetně informací o softwaru a jeho součástech, podléhají opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády odpovědné za jejich vydání podle příslušných zákonů, včetně předpisů správního úřadu pro vývoz (EAR – Export Administration Regulations) Spojených států, a také omezením týkajícím se koncového uživatele, způsobu použití a místa určení vydaným vládou USA a jinými vládami. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získání všech povolení potřebných na export, reexport, převod anebo import Software.

Oddělitelnost

Pokud bude kterékoli ustanovení podmínek použití nebo jeho aplikování shledáno neplatným podle jakéhokoli platného nařízení, pravidla nebo zákona, bude v takovém rozsahu považováno za vynechané, aniž by to mělo vliv na platnost ostatních ustanovení podmínek použití.

Rozhodnutí

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se podmínek použití nebo pokud chcete nahlásit jakýkoli problém týkající se aplikace, jejího obsahu nebo služeb, kontaktujte nás na adrese passwordmanager@eset.com

Jazyk

Tyto podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů mají být vyhotoveny v anglickém jazyce a/nebo v jiných jazykových lokalizacích (na základě výhradního uvážení společnosti ESET).

13. Platby

Můžete zvolit používání aplikace a/nebo služeb po dobu trvání vybraného období a zvolit příslušnou četnost plateb. Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění opravit jakékoli chyby v cenách nebo jiných souvisejících informacích a upravit ceny.

14. Automatické prodlužování platnosti

Účinné období. Pokud nebude předplatné předčasně ukončeno, platí podmínky použití po dobu trvání období předplatného stanoveného v dokumentaci. Pokud není dohodnuto žádné období, je výchozím obdobím jeden rok od data zakoupení licence nebo jiné stanovené období (na základě výhradního uvážení společnosti ESET).

Oznámení o prodloužení platnosti. Jakmile se začne blížit datum konce vašeho období předplatného, zašleme oznámení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli, když jste si předplatné pořizovali, a to v rozsahu požadovaném zákonem. Pokud si předplatné automaticky prodloužíte na jeden rok nebo déle, upozorníme vás na nezaplacený poplatek za prodloužení platnosti a potvrdíme, že vaše předplatné bylo prodlouženo.

Automatické prodloužení platnosti a jeho účinnost. Pokud jste nám poskytli platné číslo platební karty nebo alternativní platební metodu, po uplynutí každého období vám předplatné automaticky prodloužíme na další období a naúčtujeme vám příslušný poplatek. S výjimkou propagačních a slevových cen poplatek nepřesáhne aktuální cenu. Pokud v době prodlužování platnosti neuvedeme jinak, bude mít nové období stejnou délku jako období, jehož platnost vypršela. V souladu s místními zákony vás budeme informovat o stavu vašeho účtu a veškerých změnách podmínek a ujednání vašeho předplatného.

15. Technická podpora

Technickou podporu k aplikaci poskytuje společnost ESET anebo třetí strana pověřená společností ESET na základě vlastního uvážení bez jakýchkoliv záruk anebo prohlášení. Před poskytnutím technické podpory jste povinni zazálohovat si všechny existující data, software a programové vybavení. ESET a/anebo třetí strana pověřená společností ESET nenesou odpovědnost za poškození anebo ztrátu dat, majetku, softwaru/hardwaru nebo ušlý zisk v souvislosti s poskytováním technické podpory k aplikaci. ESET a/anebo ním pověřená třetí strana si vyhrazuje právo na rozhodnutí, že řešený problém přesahuje rozsah technické podpory. ESET si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit anebo ukončit poskytování technické podpory na základě vlastního uvážení.

16. Oznámení

Všechna oznámení je třeba doručit na následující adresu: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.