Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnost ESET, spol. s r. o., se sídlem na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, jako pro správce údajů („ESET“ nebo „My“) obzvlášť důležitá. Snažíme se dodržovat požadavky na transparentnost, které jsou právně standardizovány v rámci Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“). Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo „Vy“) jako subjektů údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Sdílení a důvěrnost dat

Zabezpečení dat

Vaše práva jako subjektu údajů

Zpracování vašich osobních údajů

Kontaktní informace.

Obecná pravidla

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stahování, poskytování a používání naší aplikace ESET Password Manager („aplikace“) a také na poskytování služeb souvisejících s touto aplikací („služby“).

Společnost ESET může tyto zásady ochrany osobních údajů podle svého vlastního uvážení čas od času upravit. Pošleme vám e-mailové oznámení s odkazem na aktuální znění zásad ochrany osobních údajů nebo vás o jejich upravené verzi budeme informovat přímo v aplikaci. Pokud nebudete s upravenou verzí zásad ochrany osobních údajů souhlasit nebo pokud nedokážete zajistit dodržování těchto zásad v jejich upravené verzi, přestaňte aplikaci a služby používat a odinstalujte je. Pokud budete aplikaci nebo služby používat dál i poté, co upravené zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost, bude se mít za to, že tyto upravené zásady ochrany osobních údajů v jejich platném znění přijímáte.

Zpracování osobních údajů

Aplikace a služby jsou poskytovány společností ESET na základě podmínek použití („podmínky“), ale některé problémy související s jejich poskytováním mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám proto poskytli další podrobnosti o shromažďování dat v souvislosti s poskytováním naší aplikace a služeb.

V prvé řadě bychom vás chtěli ujistit, že všechna data, která se rozhodnete ukládat v aplikaci, například vaše přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) a adresy URL přidružených webů, čísla platebních karet, poznámky nebo data z webových formulářů, se ukládají pouze místně na vašem počítači, telefonu nebo jiném určeném zařízení a jsou chráněny a šifrovány vaším hlavním heslem. Abychom vám vaše přihlašovací údaje a další data uložená v aplikaci umožnili používat napříč vašimi zařízeními, synchronizovat je a aktualizovat je, data z aplikace se ukládají v šifrované podobě na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb za účelem poskytování služby. Společnost ESET ani naši poskytovatelé služeb nemají k šifrovaným datům přístup ani neukládají vaše hlavní heslo. Pouze Vy máte klíč potřebný k dešifrování dat. UPOZORŇUJEME, ŽE POKUD ZAPOMENETE SVOJE HLAVNÍ HESLO, NEEXISTUJE ZPŮSOB, JAK SVOJE DATA OBNOVIT.

Zadruhé, neshromažďujeme ani neukládáme data o vašich aktivitách procházení internetu. Naše aplikace NESHROMAŽĎUJE informace o webech, které jste navštívili, ani žádné informace o vaší historii procházení internetu (ani je neodesílá žádnému subjektu). Naše aplikace ukládá pouze weby, které se v ní rozhodnete uložit, nebo weby, které jsou přidružené k vašim přihlašovacím údajům uloženým v aplikaci. K takovýmto datům však nemáme přístup, protože jsou šifrována pomocí vašeho hlavního hesla.

Aby všechny naše služby a související aplikace fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace (nebo k nim mít přístup):

data poskytovaná společnosti ESET prostřednictvím webu home.eset.com nebo aplikace při vyplňování formuláře pro aktivaci služeb, při používání našich služeb, při registraci nebo při poskytování zpětné vazby či připomínek, což zahrnuje zejména vaše jméno, e-mailovou adresu a informace o vaší licenci. Tato data nám umožňují služby aktivovat a ověřit, že máte oprávnění je používat. Jsou také nezbytná pro jejich poskytování. Tyto informace nám navíc umožňují sdělovat vám informace o vašem používání služeb, zobrazovat vám oznámení služeb, informovat vás o aktualizacích softwaru a také reagovat na vaše žádosti o podporu. Na základě našeho oprávněného zájmu vás můžeme čas od času kontaktovat s informacemi o našich produktech nebo službách.

když aplikaci používáte, shromažďujeme také vaši IP adresu, informace o vašem používání aplikace (jak často ji používáte, počet poznámek nebo jiných vstupních dat ukládaných v aplikaci), informace o zařízení a internetovém prohlížeči, které používáte, a miniatury webů, které jste uložili v aplikaci, aby bylo možné naše služby poskytovat, zvýšit úroveň jejich zabezpečení a zajistit pro vás lepší funkčnost a uživatelskou zkušenost.

pokud se během procesu instalace rozhodnete udělit souhlas s používáním souborů cookie, uloží se do vašeho zařízení soubory cookie našeho partnera Exponea, které nám umožní získat přehled o tom, jak používáte naši aplikaci a služby, abychom byli schopni je vylepšovat a nabídnout vám a dalším zákazníkům lepší uživatelskou zkušenost.

pokud se rozhodnete nasdílet své heslo přátelům nebo jim naši službu doporučit, požádáme o jejich e-mailovou adresu a automaticky jim pošleme oznámení do jejich aplikace nebo jim pošleme e-mail s pozvánkou a výzvou, aby si vytvořili účet. Vaši přátele pak v takovéto zprávě od nás uvidí vaši e-mailovou adresu, aby věděli, kdo odeslání zprávy inicioval. E-mailovou adresu vašich přátel budeme ukládat pouze pro účely odeslání takové zprávy. Vaši přátelé nás mohou kdykoli kontaktovat a požádat nás o odebrání těchto informací z naší databáze.

Obecná pravidla

Při zpracování dat používáme v souladu s příslušným legislativním rámcem v souvislosti s osobními údaji jen několik právních základů. Právní základy našich aktivit jsou následující:

Smluvní nezbytnost. Tento právní základ se vztahuje na zpracování dat nezbytné pro fungování naší aplikace a služeb.

Právní základ oprávněného zájmu nás opravňuje shromažďovat data o používání naší aplikace a služeb, abychom vám mohli poskytnout ještě lepší ochranu, podporu a uživatelskou zkušenost. Podle platných právních předpisů je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se spoléháme na tento koncept, pokud jde o soubory cookie používané našimi webovými stránkami a při komunikaci s našimi zákazníky.

Udělení souhlasu, pokud to vyžadují právní předpisy.

Splnění zákonné povinnosti, např. specifikace požadavků na elektronickou komunikaci nebo fakturaci.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění podmínek, jako je poskytování služeb/aplikace, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle Podmínek použití. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Šifrovanou verzi dat, která jste uložili v aplikaci, vymažeme 60 dní po vypršení platnosti vaší licence. Protokoly týkající se služeb a aplikace budou uloženy po dobu jednoho roku. Některé minimizované a pseudonymizované statistiky a další data však mohou být dále zpracovávány pro statistické účely. Některá data mohou být navíc o něco déle uložena v systémech zálohování a v systémech monitorování zabezpečení a archivace. Tato data jsou pravidelně mazána v souladu s našimi zásadami zabezpečení.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Práva každého koncového uživatele jsou důležitá a rádi bychom vás informovali, že všichni koncoví uživatelé (z libovolné země v EU nebo mimo ni) mají společností ESET garantována následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.sk. Za účelem identifikace po vás budeme požadovat následující údaje: Jméno, e-mailová adresa a – pokud jsou k dispozici – licenční klíč nebo číslo zákazníka a afilace společnosti. Neposílejte nám prosím žádné jiné osobní údaje, jako je datum narození. Rádi bychom vás upozornili, že v zájmu zpracování vaší žádosti a za účelem identifikace budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Právo odvolat souhlas. Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování založeného výhradně na souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat i bez uvedení důvodu. Vaše odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na legálnost údajů zpracovaných před odvoláním.

Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování lze uplatnit v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v zájmu ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči zpracování vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost údajů zpracovaných před vznesením námitky. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to rovněž pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních případech vás žádáme, abyste nás stručně informovali o svých stížnostech vůči oprávněnému zájmu společnosti ESET na zpracování vašich osobních údajů.

Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu oprávněni dále zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění smlouvy.

Právo na přístup. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.

Právo na opravu. Pokud si o vás omylem uložíme nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz a právo na omezení zpracování. Jako subjekt údajů máte právo požádat o výmaz nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud například zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem a vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný jiný právní základ (například smlouva), vymažeme vaše osobní údaje okamžitě. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely na konci období uchovávání.

Pokud vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a vy odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET, omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že vaše kontaktní údaje přidáme na naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních případech budou vaše osobní údaje vymazány.

Upozorňujeme, že může být potřebné, abychom vaše údaje měly uloženy do konce platnosti povinností na uchovávání a období stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti na uchovávání a příslušná období mohou také vyplývat ze zákonů Slovenské republiky. Po uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje rutinně vymazány.

Právo na přenositelnost dat. Jako subjektu dat vám rádi poskytneme osobní údaje, které o vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xls.

Právo podat stížnost. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, který sídlí na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kontaktní informace

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk