ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro společnost ESET, spol. s r. o., se sídlem na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, která je zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, jako pro správce údajů („ESET“ nebo „My“) obzvlášť důležitá. Snažíme se dodržovat požadavky na transparentnost, které jsou právně standardizovány v rámci Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“). Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo „Vy“) jako subjektů údajů o následujících tématech týkajících se ochrany osobních údajů:

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů
 • Sdílení a důvěrnost dat
 • Zabezpečení dat
 • Vaše práva jako subjektu údajů
 • Zpracování vašich osobních údajů
 • Kontaktní informace.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Při zpracování dat používáme v souladu s příslušným legislativním rámcem v souvislosti s ochranou osobních údajů jen několik právních základů. Zpracování osobních údajů ve společnosti ESET je potřebné zejména za účelem plnění dokumentu Podmínky použití („Podmínky“) odsouhlaseného s koncovým uživatelem (dle článku 6 (1) (b) nařízení GDPR), který je platný pro poskytování produktů nebo služeb společnosti ESET, pokud není výslovně uvedeno jinak, například:

 • Oprávněný zájem: Právní základ (dle článku 6 (1) (f) nařízení GDPR), který nám umožňuje zpracovávat údaje o tom, jak naši zákazníci využívají naše služby a jak jsou s nimi spokojeni, abychom jim mohli poskytnout nejlepší možnou ochranu, podporu a služby. Podle platných právních předpisů je za oprávněný zájem považován i marketing, proto se při marketingové komunikaci s našimi zákazníky obvykle spoléháme na tento koncept.
 • Souhlas (dle článku 6 (1) (a) nařízení GDPR): Můžeme jej od vás vyžadovat v konkrétních situacích, kdy považujeme tento právní základ za nejvhodnější, nebo pokud to vyžaduje zákon.
 • Splnění zákonné povinnosti (dle článku 6 (1) (c) nařízení GDPR): Například specifikace požadavků na elektronickou komunikaci nebo uchovávání dokumentů souvisejících s fakturací.

Sdílení a důvěrnost dat

Vaše data nesdílíme se třetími stranami. ESET je ale společnost s celosvětovou působností a v rámci naší prodejní, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené firmy a partnery. Informace o licencování, fakturaci a technické podpoře, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým firmám nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb nebo podpora.

Společnost ESET upřednostňuje zpracování svých dat v Evropské unii (EU). V závislosti na vaší poloze (používání našich produktů a/nebo služeb mimo EU) a/nebo službě, kterou jste si zvolili, ovšem může být nutné přenést vaše data do země mimo EU. Služby třetích stran využíváme například ve spojení s cloudovým computingem. V těchto případech si naše poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a zajišťujeme příslušnou úroveň ochrany dat prostřednictvím smluvních, ale i technických a organizačních opatření. Je pravidlem, že uzavíráme standardní smluvní klauzule pro EU, ke kterým v případě potřeby přijímáme doplňková smluvní omezení.

U některých zemí mimo EU, jako jsou Spojené království nebo Švýcarsko, již EU uznala srovnatelnou úroveň ochrany dat. Vzhledem ke srovnatelné úrovni ochrany dat nevyžaduje přenos dat do těchto zemí žádnou speciální autorizaci nebo smluvní dohodu.

Spoléháme se na služby třetích stran související s cloud computingem, které poskytuje společnost Microsoft jako poskytovatel cloudových služeb.

Zabezpečení dat

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat příslušné dozorčí orgány i ohrožené koncové uživatele jakožto subjekty údajů.

Práva subjektu údajů

Práva každého koncového uživatele jsou důležitá a rádi bychom vás informovali, že všichni koncoví uživatelé (z libovolné země v EU nebo mimo ni) mají společností ESET garantována následující práva. Pokud chcete uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře podpory nebo e-mailem na adrese dpo@eset.sk. Za účelem identifikace po vás budeme požadovat následující údaje: Jméno, e-mailová adresa a – pokud jsou k dispozici – licenční klíč nebo číslo zákazníka a afilace společnosti. Neposílejte nám prosím žádné jiné osobní údaje, jako je datum narození. Rádi bychom vás upozornili, že v zájmu zpracování vaší žádosti a za účelem identifikace budeme zpracovávat vaše osobní údaje.

Právo odvolat souhlas. Právo odvolat souhlas lze uplatnit pouze v případě zpracování založeného výhradně na souhlasu. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat i bez uvedení důvodu. Vaše odvolání souhlasu bude platné pouze do budoucna a nebude mít vliv na legálnost údajů zpracovaných před odvoláním.

Právo vznést námitku. Právo vznést námitku proti zpracování lze uplatnit v případě zpracování založeného na oprávněném zájmu společnosti ESET nebo třetí strany. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v zájmu ochrany oprávněného zájmu, máte jako subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku vůči námi uvedenému oprávněnému zájmu a vůči zpracování vašich osobních údajů. Vaše námitka bude platná pouze do budoucna a nebude mít vliv na zákonnost údajů zpracovaných před vznesením námitky. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, není nutné u námitky uvádět důvody. Platí to rovněž pro profilování, pokud je spojeno s přímým marketingem. Ve všech ostatních případech vás žádáme, abyste nás stručně informovali o svých stížnostech vůči oprávněnému zájmu společnosti ESET na zpracování vašich osobních údajů.

Upozorňujeme vás, že v některých případech jsme i přes odvolání vašeho souhlasu oprávněni dále zpracovávat vaše osobní údaje na jiném právním základě, například za účelem plnění smlouvy.

Právo na přístup. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o vašich údajích, které má společnost ESET uloženy.

Právo na opravu. Pokud si o vás omylem uložíme nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu.

Právo na výmaz a právo na omezení zpracování. Jako subjekt údajů máte právo požádat o výmaz nebo o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud například zpracováváme vaše osobní údaje s vaším souhlasem a vy tento souhlas odvoláte, přičemž neexistuje žádný jiný právní základ (například smlouva), vymažeme vaše osobní údaje okamžitě. Vaše osobní údaje budou rovněž vymazány, jakmile nebudou dále vyžadovány pro uvedené účely na konci období uchovávání.

Pokud vaše údaje využíváme pouze za účelem přímého marketingu a vy odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku vůči uvedenému oprávněnému zájmu společnosti ESET, omezíme zpracování vašich osobních údajů do té míry, že vaše kontaktní údaje přidáme na naši interní černou listinu, abychom předešli nevyžádanému kontaktování. V ostatních případech budou vaše osobní údaje vymazány.

Upozorňujeme, že může být potřebné, abychom vaše údaje měly uloženy do konce platnosti povinností na uchovávání a období stanovených legislativou nebo dozorčími úřady. Povinnosti na uchovávání a příslušná období mohou také vyplývat ze zákonů Slovenské republiky. Po uplynutí daných lhůt budou příslušné údaje rutinně vymazány.

Právo na přenositelnost dat. Jako subjektu dat vám rádi poskytneme osobní údaje, které o vás společnost ESET zpracovává, ve formátu xls.

Právo podat stížnost. Jako subjekt údajů máte právo kdykoli podat stížnost u dozorčího orgánu. Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Příslušným dozorčím orgánem pro ochranu osobních údajů je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, který sídlí na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Zpracování osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na stahování, poskytování a používání naší aplikace ESET Password Manager („aplikace“) a také na poskytování služeb souvisejících s touto aplikací („služby“).

Společnost ESET může tyto zásady ochrany osobních údajů podle svého vlastního uvážení čas od času upravit. Pošleme vám e-mailové oznámení s odkazem na aktuální znění zásad ochrany osobních údajů nebo vás o jejich upravené verzi budeme informovat přímo v aplikaci. Pokud nebudete s upravenou verzí zásad ochrany osobních údajů souhlasit nebo pokud nedokážete zajistit dodržování těchto zásad v jejich upravené verzi, přestaňte aplikaci a služby používat a odinstalujte je. Pokud budete aplikaci nebo služby používat dál i poté, co upravené zásady ochrany osobních údajů vstoupí v platnost, bude se mít za to, že tyto upravené zásady ochrany osobních údajů v jejich platném znění přijímáte.

Aplikace a služby jsou poskytovány společností ESET na základě podmínek použití, ale některé problémy související s jejich poskytováním mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám proto poskytli další podrobnosti o shromažďování dat v souvislosti s poskytováním naší aplikace a služeb.

V prvé řadě bychom vás chtěli ujistit, že všechna data, která se rozhodnete ukládat v aplikaci, například vaše přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo) a adresy URL přidružených webů, čísla platebních karet, poznámky nebo data z webových formulářů, se ukládají pouze místně na vašem počítači, telefonu nebo jiném určeném zařízení a jsou chráněny a šifrovány vaším hlavním heslem. Abychom vám vaše přihlašovací údaje a další data uložená v aplikaci umožnili používat napříč vašimi zařízeními, synchronizovat je a aktualizovat je, data z aplikace se ukládají v šifrované podobě na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb za účelem poskytování služby. Společnost ESET ani naši poskytovatelé služeb nemají k šifrovaným datům přístup ani neukládají vaše hlavní heslo. Pouze Vy máte klíč potřebný k dešifrování dat. UPOZORŇUJEME, ŽE POKUD ZAPOMENETE SVOJE HLAVNÍ HESLO, NEEXISTUJE ZPŮSOB, JAK SVOJE DATA OBNOVIT.

Zadruhé, neshromažďujeme ani neukládáme data o vašich aktivitách procházení internetu. Naše aplikace NESHROMAŽĎUJE informace o webech, které jste navštívili, ani žádné informace o vaší historii procházení internetu (ani je neodesílá žádnému subjektu). Naše aplikace ukládá pouze weby, které se v ní rozhodnete uložit, nebo weby, které jsou přidružené k vašim přihlašovacím údajům uloženým v aplikaci. K takovýmto datům však nemáme přístup, protože jsou šifrována pomocí vašeho hlavního hesla.

Aby všechny naše služby a související aplikace fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace (nebo k nim mít přístup):

 • Licenční a fakturační údaje. Jméno, e-mailová adresa, licenční klíč a (v některých případech) adresa, afilace společnosti a platební údaje jsou společností ESET shromažďovány a zpracovávány za účely aktivace licence, doručení licenčního klíče, připomenutí konce platnosti, požadavků na podporu, ověření pravosti licence, poskytování našich služeb a dalších oznámení, včetně marketingových zpráv v souladu s příslušnými zákony nebo vaším souhlasem. Společnost ESET má zákonnou povinnost uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let, ovšem informace o licencích jsou anonymizovány nejpozději 12 měsíců po skončení platnosti licence.
 • Vámi poskytovaná data. Data poskytovaná společnosti ESET prostřednictvím webu home.eset.com nebo aplikace při vyplňování formuláře pro aktivaci služeb, při používání našich služeb, při registraci nebo při poskytování zpětné vazby či připomínek, což zahrnuje zejména vaše jméno, e-mailovou adresu a informace o vaší licenci. Tato data nám umožňují služby aktivovat a ověřit, že máte oprávnění je používat. Jsou také nezbytná pro jejich poskytování. Tyto informace nám navíc umožňují sdělovat vám informace o vašem používání služeb, zobrazovat vám oznámení služeb, informovat vás o aktualizacích softwaru a také reagovat na vaše žádosti o podporu. Na základě našeho oprávněného zájmu vás můžeme čas od času kontaktovat s informacemi o našich produktech nebo službách.
 • Údaje o používání. Když aplikaci používáte, shromažďujeme také vaši IP adresu, informace o vašem používání aplikace (jak často ji používáte, počet poznámek nebo jiných vstupních dat ukládaných v aplikaci), informace o zařízení a internetovém prohlížeči, které používáte, a miniatury webů, které jste uložili v aplikaci, aby bylo možné naše služby poskytovat, zvýšit úroveň jejich zabezpečení a zajistit pro vás lepší funkčnost a uživatelskou zkušenost.
 • Analytické soubory cookies. Pokud se během procesu instalace rozhodnete udělit souhlas s používáním souborů cookie, uloží se do vašeho zařízení soubory cookie našeho partnera Exponea, které nám umožní získat přehled o tom, jak používáte naši aplikaci a služby, abychom byli schopni je vylepšovat a nabídnout vám a dalším zákazníkům lepší uživatelskou zkušenost.
 • Sdílení dat uložených v aplikaci. Pokud se rozhodnete nasdílet své heslo přátelům nebo jim naši službu doporučit, požádáme o jejich e-mailovou adresu a automaticky jim pošleme oznámení do jejich aplikace nebo jim pošleme e-mail s pozvánkou a výzvou, aby si vytvořili účet. Vaši přátele pak v takovéto zprávě od nás uvidí vaši e-mailovou adresu, aby věděli, kdo odeslání zprávy inicioval. E-mailovou adresu vašich přátel budeme ukládat pouze pro účely odeslání takové zprávy. Vaši přátelé nás mohou kdykoli kontaktovat a požádat nás o odebrání těchto informací z naší databáze.
 • Technická podpora. Za účelem poskytování podpory mohou být vyžadovány kontaktní a licenční informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory. Údaje zpracovávané za účelem poskytování technické podpory jsou ukládány na dobu 4 let.
 • Sledování chyb. Pokud se rozhodnete udělit souhlas se zpracováním vašich údajů nástrojem pro sledování chyb, budou nám v případě, že při používání naší aplikace nebo služeb dojde k nějaké chybě, zaslány některé základní údaje o vás (včetně vašeho přihlašovacího jména a IP adresy), vašem prohlížeči a zařízení (např. operační systém a jeho verze) a údaje týkající se chyby. Tyto údaje nám pomohou rychleji zaznamenat a vyřešit chyby, na které narazíte, a umožní nám mít přehled o chybách, ke kterým dochází v našich systémech, díky čemuž budeme moct zabránit tomu, aby se projevily u dalších uživatelů, a tím zlepšit celkovou kvalitu naší aplikace a služeb. Tyto údaje odstraníme 90 dní po provedení analýzy chyb.

Kontaktní informace

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk