Vymeniteľné médiá

ESET Smart Security Premium poskytuje automatickú kontrolu vložených alebo pripojených vymeniteľných médií (CD/DVD/USB...). Toto môže byť užitočné v prípade, že chce správca zabrániť používateľom vložiť alebo pripojiť do počítača vymeniteľné médium s nežiaducim obsahom.

Ak je v produkte ESET Smart Security Premium nastavená akcia Zobraziť možnosti kontroly, po vložení alebo pripojení vymeniteľného média sa zobrazí nasledujúce okno:

AMON

Toto dialógové okno ponúka nasledujúce možnosti:

Kontrolovať teraz – spustí sa kontrola vymeniteľného média.

Nekontrolovať – vymeniteľné médiá nebudú kontrolované.

Nastaviť – otvorí sa okno s Rozšírenými nastaveniami.

Vždy použiť zvolenú možnosť – ak začiarknete túto možnosť, rovnaká akcia bude vykonaná pri ďalšom vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača.

ESET Smart Security Premium obsahuje tiež funkciu Správa zariadení, ktorá vám umožňuje vytvárať pravidlá pre používanie externých zariadení. Viac informácií nájdete v kapitole Správa zariadení.


Nastavenia kontroly vymeniteľných médií sú dostupné cez Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Detekcia malvéru > Vymeniteľné médiá.

Vykonať akciu po pripojení vymeniteľného média – vyberte predvolenú akciu, ktorá bude automaticky vykonaná po pripojení vymeniteľného média do počítača (CD/DVD/USB). Vyberte požadovanú akciu po vložení alebo pripojení vymeniteľného média do počítača:

Nekontrolovať – nevykoná sa žiadna akcia a okno Rozpoznané nové zariadenie sa neotvorí.

Automaticky skontrolovať zariadenie – spustí sa kontrola vloženého zariadenia.

Zobraziť možnosti kontroly – zobrazia sa nastavenia kontroly vymeniteľných médií.