Uaktualnianie infrastruktury z serwerem proxy ERA 6.5

Komponent serwera proxy ERA nie jest już dostępny w programie ESMC 7. Jest dostępne zastępcze rozwiązanie proxy. Podczas uaktualniania infrastruktury (serwera i agentów) trzeba dokonać migracji rozwiązania proxy.

Przed uaktualnieniem zapoznaj się z poniższymi informacjami.

warning

Ostrzeżenie

Należy zachować ostrożność w celu zapewnienia zgodności połączeń:

oAgent ERA 6.x może łączyć się z serwerem ESMC 7.

oAgent ESET Management (wersja 7) nie może się łączyć z serwerem ESMC przy użyciu serwera proxy ERA.

oAgent ESET Management (wersja 7) nie nawiązuje połączenia z programem ERA

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESMC nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESMC i wymagające uwierzytelniania nie działa.

Nie należy uaktualniać agentów ERA (łączących się przez serwer proxy) przed skonfigurowaniem prawidłowego rozwiązania serwera proxy.

Scenariusze uaktualniania

W przypadku środowiska z komponentem serwera proxy ERA należy wykonać poniższe czynności, aby uaktualnić infrastrukturę do wersji ESMC 7.

Instalacja serwera proxy ERA w systemie Windows (ta strona)

Instalacja serwera proxy ERA w systemie Windows (artykuł Bazy wiedzy z bardziej szczegółową instrukcją)

Serwer proxy ERA wdrożony w systemie Linux lub jako urządzenie wirtualne (artykuł bazy wiedzy)

Uaktualnianie infrastruktury z serwerem proxy ERA zainstalowanym w systemie Windows

1.Utwórz kopię zapasową serwera ERA.

2.Uaktualnij serwer ERA do wersji ESMC7 przy użyciu zadania Uaktualnianie komponentów programu Remote Administrator. (zostanie uaktualniony serwer, agent i konsola internetowa)

3.Odczekaj około 24 godziny, aby upewnić się, że uaktualnione środowisko działa bezproblemowo.

4.Uaktualnij agenta ERA na komputerze serwera proxy ERA przy użyciu zadania Uaktualnianie komponentów rozwiązania Security Management Center.

5.Zainstaluj program Apache HTTP Proxy na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer proxy ERA. Użyj wstępnie skonfigurowanej wersji ESET oprogramowania Apache. (łącze do pobrania)

6.Zmodyfikuj plik konfiguracyjny programu Apache HTTP Proxy httpd.conf znajdujący się w lokalizacji C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf.

a.Do komunikacji z agentem ESET Management jest używany domyślnie port 2222. Jeśli podczas instalacji zmieniono numer portu, użyj swojego numeru portu. Zmień ciąg 2222 w wierszu AllowCONNECT 443 563 2222 8883 na swój numer portu.

b.Dodaj oddzielny segment ProxyMatch:

I.Adres używany przez agenty do nawiązywania połączenia z serwerem ESMC.

II.Wszystkie pozostałe adresy serwera ESMC (IP, FQDN)
(Dodaj cały poniższy kod — adres IP 10.1.1.10 i nazwa hosta hostname.example to tylko przykłady, które należy zastąpić własnymi adresami. Możesz też wygenerować wyrażenie ProxyMatch zgodnie z tym artykułem w bazie wiedzy).

<ProxyMatch ^(hostname\.example(:[0-9]+)?(\/.*)?|10\.1\.1\.10(:[0-9]+)?(\/.*)?)$>

Allow from all

</ProxyMatch>

c.Uruchom ponownie usługę Apache HTTP Proxy.

7.Utwórz nową politykę na serwerze ESMC.

a.W konsoli internetowej ESMC kliknij pozycję Polityki > Utwórz nową.

b.W sekcji Podstawowa wpisz nazwę polityki.

c.W sekcji Ustawienia wybierz agenta ESET Management.

d.Wybierz kolejno pozycje Połączenie > Serwer łączy się z > Edytuj listę serwerów.

e.Kliknij przycisk Dodaj i wprowadź adres komputera serwera proxy (komputera, na którym zainstalowano serwer proxy ERA) w polu Host. Kliknij przycisk OK.

f.Powtórz powyższy krok i dodaj adres (musi być zgodny z adresem użytym podczas konfiguracji agenta) serwera ESMC.

g.Kliknij przycisk Dalej.

h.Kliknij kolejno pozycje Ustawienia zaawansowane > Serwer proxy HTTP i ustaw opcję Konfiguracja serwera proxy na Różne serwery proxy na usługę.

i.Kliknij kolejno pozycje Replikacja > Edytuj i włącz opcję Użyj serwera proxy.

j.W polu Host wpisz adres IP komputera z serwerem proxy. (Adres IP 10.1.1.10 to tylko przykład, który należy zastąpić właściwym adresem).

k.Pozostaw wartość domyślną portu jako 3128.

l.Aby zapisać politykę, kliknij kolejno przycisk Zapisz i Zakończ. Nie przypisuj jej jeszcze do żadnego komputera.

important

WAŻNE

Bezwzględnie ważne jest, by oba adresy IP znajdowały się na jednej liście zastosowanej na kliencie. Jeśli agent nie ma informacji dotyczących jednej polityki, po uaktualnieniu nie będzie mógł się łączyć z serwer proxy i serwerem. Takiego agenta należy naprawić ręcznie, uruchamiając instalację naprawczą i używając prawidłowego adresu serwera ESMC.

Jeśli ustawienie serwera proxy HTTP nie zostanie zastosowane w polityce, agent nie będzie mógł łączyć się z serwerem proxy ESMC.

8.Wybierz jeden komputer połączony przy użyciu serwera proxy ERA i przypisz do tego komputera nową politykę.

9.Poczekaj kilka minut na zastosowanie polityki i sprawdź, czy komputer nadal łączy się z serwerem ESMC.

10. Uruchom zadanie Uaktualnianie komponentów rozwiązania Security Management Center, aby uaktualnić klienta.

11. Po uaktualnieniu klienta do wersji 7 sprawdź, czy nadal łączy się on z serwerem ESMC. Jeśli po uaktualnieniu komputer łączy się pomyślnie, kontynuuj uaktualnianie na innych komputerach.

important

WAŻNE

W przypadku większej sieci uaktualnianie należy rozpocząć od działów z użytkownikami o doświadczeniu związanym z informatyką lub użytkownikami znajdującymi się najbliżej komputerów, aby ułatwić rozwiązywanie ewentualnych problemów.

12. Zastosuj politykę (z kroku 7) na innych komputerach połączonych przy użyciu serwera proxy ERA.

13. Poczekaj kilka minut na zastosowanie polityki i sprawdź, czy klienty nadal łączą się z serwerem ESMC.

14. Uruchom na tych klientach zadanie Uaktualnianie komponentów rozwiązania Security Management Center.

15. Jeśli po ukończeniu uaktualniania wszystkie klienty łączą się z serwerem ESMC, możesz przejść do następnych kroków.

16. Zmodyfikuj politykę (z kroku 5). Przejdź do obszaru Polityki > kliknij ikonę koła zębatego obok polityki, którą chcesz zmodyfikować, i kliknij pozycję Edytuj.

a.Po wybraniu kolejno pozycji Ustawienia > Połączenie kliknij pozycję Edytuj listę serwerów i usuń adres komputera z serwerem proxy ERA.

b.Kliknij przycisk Dalej.

c.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać politykę.

17. Usuń serwer proxy ERA, wybierając kolejno pozycje Zadania klienta > Dezinstalacja oprogramowania.