Scenariusz instalacji offline programu ESMC

W niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie instalacji programu ESMC i jego komponentów w środowiskach bez dostępu do Internetu. Aby ją wykonać, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

important

WAŻNE

Instrukcje dotyczące uaktualniania programu ESMC zawiera rozdział Uaktualnianie komponentów ESMC w środowisku offline.

Instalacja przy użyciu pakietu GPO/SCCM: Szczegółowe informacje zawiera artykuł bazy wiedzy

Instalacja przy użyciu repozytorium lokalnego

1.Zainstaluj program ESET Security Management Center. Podczas instalacji wybierz pozycję Aktywuj później i aktywuj program ESMC później przy użyciu licencji offline.

2.Utwórz lokalne repozytorium dla pakietów instalacyjnych. Można to zrobić na trzy sposoby:

a) Utwórz lokalne repozytorium przy użyciu programu Apache Tomcat, który został już zainstalowany z programem ESMC.

I.Przejdź do folderu: C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\webapps\

II.Utwórz nowy folder dla lokalnego repozytorium, na przykład esmc_repository.

III.Skopiuj pakiety instalacyjne do repozytorium.

IV.Będą one dostępne przy użyciu tego adresu:
https://tomcat_server:tomcat_port/esmc_repository/Agent_MacOSX-x86_64.dmg

b)Utwórz lokalne repozytorium przy użyciu serwera proxy Apache HTTP.

I.Zainstaluj serwer proxy Apache HTTP.

II.Przejdź do folderu: C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs\ (lokalizację można zmienić w pliku konfiguracyjnym).

III.Skopiuj pakiety instalacyjne do tego folderu.

IV.Będą one dostępne przy użyciu tego adresu:
http://proxy_server:proxy_port/Agent_MacOSX-x86_64.dmg

c)Użyj udostępnionego folderu/dysku sieciowego.

3.Zainstaluj program ESET Management przy użyciu instalatora live agenta. W tym celu określ w skrypcie instalacyjnym adres URL pozwalający uzyskać dostęp do pakietu instalacyjnego agenta w lokalnym repozytorium. Więcej informacji zawiera ten artykuł bazy wiedzy.
 

4.Wdróż produkty ESET do obsługi punktów końcowych na stacjach roboczych przy użyciu zadania Instalacja oprogramowania. Wybierz własny adres URL pakietu instalacyjnego z lokalnego repozytorium. Przejdź do strony pobierania w witrynie ESET.com w celu pobrania pakietów instalacyjnych.

5.Aktywuj punkty końcowe przy użyciu licencji offline:

Jak aktywować produkty biznesowe ESET?

Jak aktywować produkty biznesowe ESET z poziomu programu ESET Security Management Center?

6.Wyłącz ESET LiveGrid®.

7.Kopia dystrybucyjna aktualizacji — 2 scenariusze (a, b):

important

WAŻNE

Serwer Apache HTTP Proxy działa jako kopia dystrybucyjna, ale usługa Apache Tomcat musi zostać skonfigurowana ponownie, aby móc też działać bez protokołu SSL, ponieważ połączenie z konsolą internetową ESMC nie będzie bezpieczne ze względu na kopię dystrybucyjną aktualizacji.

a)W przypadku zamkniętej sieci bez dostępu do Internetu administrator musi utworzyć własny serwer aktualizacji — folder „kopia dystrybucyjna” zawierający pliki aktualizacji dla klientów:

I.Jeśli program Apache HTTP Proxy/Apache Tomcat jest używany jako serwer aktualizacji, należy skonfigurować klienty pod kątem korzystania z własnego serwera aktualizacji (nie z serwera proxy).

II.Jeśli program Endpoint Security dla systemu Windows jest używany jako serwer kopii dystrybucyjnych, należyskonfigurować klienty pod kątem pobierania z klienckiej kopii dystrybucyjnej.

b)Jeśli co najmniej jeden komputer ma dostęp do Internetu:

I.Jeśli używany ma być Apache HTTP Proxy, należy skonfigurować klienty pod kątem korzystania z serwera proxy.

II.Program Tomcat może być używany jako serwer aktualizacji wraz z narzędziem Mirror Tool. Wówczas klienty należy skonfigurować pod kątem używania niestandardowego serwera aktualizacji.

III.Można skonfigurować kopię dystrybucyjną przy użyciu programu Endpoint Security dla systemu Windows i skonfigurować klienty pod kątem pobierania z klienckiej kopii dystrybucyjnej.

8.Zdecydowanie zalecamy regularne aktualizowanie modułów. Jeśli moduły nie są aktualne, komputery są oznaczone w konsoli internetowej jako Niezaktualizowane. To ostrzeżenie może zostać wyłączone w konsoli internetowej ESMC. Aby to zrobić, kliknij komputer na liście i wybierz pozycję Wycisz z menu rozwijanego.