Repozytorium offline

Od wersji 6.5 programu ERA narzędzia Mirror Tool można również używać do tworzenia repozytoriów offline (w systemie Windows). Zazwyczaj jest to wymagane w przypadku zamkniętych sieci komputerowych lub sieci o ograniczonym dostępie do Internetu. Narzędzia Mirror Tool można użyć do utworzenia klonu repozytorium ESET w lokalnym folderze. Sklonowane repozytorium można następnie przenieść do lokalizacji w sieci zamkniętej (np. na dysku zewnętrznym). Repozytorium można skopiować do bezpiecznej lokalizacji w sieci lokalnej, a następnie udostępnić je za pośrednictwem serwera HTTP.

Aby zaktualizować repozytorium offline, należy uruchomić to samo polecenie z tymi samymi parametrami, które zostały użyte na potrzeby utworzenia repozytorium offline. Zostaną użyte istniejące dane w folderze pośredniczącym i zastąpione zostaną tylko nieaktualne pliki.

important

WAŻNE

Należy pamiętać, że rozmiar repozytorium jest coraz większy, a rozmiar katalogu pośredniczącego będzie taki sam. Przed rozpoczęciem tej procedury należy się upewnić, że jest dostępne co najmniej 600 GB wolnego miejsca.

Przykładowy scenariusz dla systemu Windows

Część I.: Utworzenie klonu repozytorium

1.Pobierz narzędzie Mirror Tool.

2.Wyodrębnij narzędzie Mirror Tool z pobranego pliku .zip.

3.Przygotuj (utwórz) foldery dla następujących elementów:

pliki pośredniczące

repozytorium końcowe

4.Otwórz wiersz polecenia i zmień katalog na folder, do którego wyodrębniono narzędzie Mirror Tool (użyj polecenia cd).

5.Uruchom następujące polecenie (zmieniając katalog pośredniczący i katalog wyjściowy repozytorium na foldery z kroku 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po skopiowaniu repozytorium do folderu outputRepositoryDirectory przenieś folder wraz z zawartością na inny komputer, z którego dostępna jest sieć zamknięta.

Część II.: Skonfigurowanie serwera HTTP

7.Na komputerze znajdującym się w sieci zamkniętej należy uruchomić serwer HTTP. W tym celu można użyć:

serwera Apache HTTP Proxy z witryny pobierania firmy ESET (niniejszy scenariusz),

innego serwera HTTP.

8.Otwórz plik apachehttp.zip i wyodrębnij pliki do lokalizacji C:\Program Files\Apache HTTP Proxy.

9.Otwórz administracyjny wiersz polecenia i zmień katalog na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\bin (polecenie cd).

10.Wykonaj następujące polecenie:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

11.Za pomocą edytora tekstu otwórz plik C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf i na końcu tego pliku dodaj następujące wiersze:

Listen 80
ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\cache"

12. Uruchom usługę ApacheHttpProxy za pomocą następującego polecenia:

sc start ApacheHttpProxy

13. Sprawdź, czy usługa działa, przechodząc pod adres http://YourIPaddress:80/index.html w przeglądarce internetowej (zastąp ciąg YourIPaddress adresem IP komputera).

 

Część III.: Uruchomienie repozytorium offline

14. Utwórz nowy folder dla repozytorium offline, na przykład C:\Repository.

15. W pliku httpd.conf zastąp poniższe wiersze:

DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\htdocs">

adresem folderu repozytorium:

DocumentRoot "C:\Repository"
<Directory "C:\Repository">

16. Skopiuj pobrane repozytorium do katalogu C:\Repository .

17. Uruchom ponownie usługę ApacheHttpProxy za pomocą następującego polecenia:

sc restart ApacheHttpProxy

18. Repozytorium offline działa teraz pod adresem http://AdresIP (np. http://10.1.1.10).

19. Ustaw nowy adres repozytorium:

a.Na serwerze ESMC otwórz konsolę internetową ESMC i kliknij kolejno pozycje Więcej > Ustawienia serwera.

b.W przypadku wszystkich agentów ESET Management kliknij pozycję Polityki.