Scenariusz migracji 3

Ten scenariusz dotyczy migracji do programu ESMC w wersji 7.x, w którym punkty końcowe łączą się ze starym programem ERA w wersji 5.x do momentu wdrożenia agenta ESET Management przez program ESMC w wersji 7.x. Dzięki niemu można sprawdzić, jak będzie wyglądał program ESMC w wersji 7.x z danymi z programu ERA w wersji 5.x, zachowując połączenie punktów końcowych z programem ERA w wersji 5.x.

warning

Ostrzeżenie

Ten scenariusz przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników zaawansowanych. Nie zalecamy tego typu migracji, jeśli dostępne są inne możliwości.

1.Wymagane jest pobranie i uruchomienie odpowiedniej wersji narzędzia ESET Remote Administrator Migration Tool.

Należy zainstalować program Microsoft Visual C++ 2017 x86. Jest on wymagany do prawidłowego działania Migration Tool. Program ten znajduje się w pliku .zip zawierającym Migration Tool.

Migration Tool należy uruchomić lokalnie jako administrator na starym serwerze ERA w wersji 5.x. Nie można go uruchamiać z komputera zdalnego.

2.Aby zapisać dane z programu ERA w wersji 5.x do pliku pośredniej bazy danych, należy wybrać opcję Eksportuj. Kreator migracji umożliwia przeniesienie wyłącznie określonych danych:

migration_tool_2

3.Wybierz folder zapisu na potrzeby pośredniej bazy danych.

migration_tool_3

4.W kreatorze wyświetli się stan archiwizacji bazy danych programu ERA w wersji 5.x.

migration_tool_4

5.Wszystkie dane są eksportowane do pośredniej bazy danych.

6.Jeśli program ESMC 7 zostanie zainstalowany na tym samym komputerze co ERA 5.x, należy wykonać następujące czynności:

Zmień porty ERA w konsoli ERA: Narzędzia > Opcje serwera > karta Inne ustawienia.

Zmień port 443 w pliku C:\ProgramData\ESET\ESET Remote Administrator\Server\configuration\era_http_server.xml.

Zmień nazwę klucza rejestru InstallDir znajdującego się w: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\ESET\ESET Remote Administrator\Server\CurrentVersion\Info\

7.Po wyeksportowaniu danych należy uruchomić ponownie program ESET Remote Administrator w wersji 5.x.

8.Należy zainstalować program ESMC w wersji 7 i zaimportować pośrednią bazę danych przy użyciu Migration Tool. Pojawi się monit o wprowadzenie adresu IP komputera (wyświetlony w konsoli ESMC na ekranie Instalacja przebiegła pomyślnie) w polu Host oraz hasła administratora skonfigurowanego podczas instalacji, a także wybranie zapisanego pliku bazy danych.

9. Jeśli ustawienia serwera nie zezwalają na importowanie określonych danych, w Migration Tool programu ESET Remote Administrator można określić, czy mają zostać wprowadzone zmiany w ustawieniach programu ESMC w wersji 7.x dotyczące określonych komponentów.

Zostanie wówczas zaimportowany każdy z komponentów. Dla każdego komponentu dostępny jest dziennik importu (migracji). Po ukończeniu importu w Migration Tool wyświetlone zostaną wyniki procesu importowania.

migration_tool_7

important

WAŻNE

Jeśli migracją będą objęci użytkownicy, ich hasła zostaną zresetowane i zastąpione losowo wygenerowanymi. Hasła te można wyeksportować w formacie .CSV.

10. Migration Tool może również posłużyć do wygenerowania skryptu, który pozwala przeprowadzić wstępną konfigurację agentów ESET Management na komputerach klienckich. Skrypt ten jest niewielkim plikiem wykonywalnym .bat, który można rozpowszechnić na komputerach klienckich.

migration_tool_8

Zalecamy przejrzenie ustawień i danych po migracji w celu sprawdzenia, czy proces importowania przebiegł pomyślnie. Po sprawdzeniu można użyć tego skryptu do wdrożenia agenta ESET Management na niewielkiej grupie komputerów w celu sprawdzenia, czy łączą się one prawidłowo z serwerem.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia przez komputery z grupy testowej można wdrożyć agenta na pozostałych komputerach (ręcznie lub przy użyciu zadania synchronizacji z usługą AD w celu dodania komputerów do konsoli internetowej, a następnie wdrożenia na nich agenta).

note

Uwaga

Jeśli dowolny z etapów migracji zakończy się niepowodzeniem, należy wycofać zmiany wprowadzone w programie ESMC w wersji 7.x, skonfigurować komputery, by łączyły się z programem ERA w wersji 5.x, przywrócić dane kopii zapasowej programu ERA w wersji 5.x i skontaktować się działem obsługi klienta firmy ESET.

important

WAŻNE

Po przeprowadzeniu tego typu migracji brakuje dzienników wyeksportowanych w czasie między procesem tworzenia kopii zapasowej bazy danych ERA w wersji 5.x a wdrożeniem agenta na komputerze klienckim. Są one jednak nadal dostępne w starej bazie danych ERA w wersji 5.x.